Dr. Naciye Öztürk

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans (B.Sc)        :

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat  Fakültesi,   Kimya   Bölümü (1984)                     

Yüksek Lisans (M.Sc)   : 

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü(1988).

Doktora (Ph.D.)1995     : 

University of Wales, Swansea, Kimya Bölümü(1995).

 

YÖNETİM GÖREVLERİ

İdari Görevleri 

Bölüm Başkan Yrd. Uludağ Üniversitesi, Kimya Bölümü, 1999- 2001.

Akademik Görevleri

Yardımcı Doçent                  :   Uludağ Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi (1999-2006)

Dr.Öğr.Gör.                         : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü    2009- 2020

ARAŞTIRMA ALANLARI

Analitik Kimya , hava ve su örneklerinde Uçucu organik bileşiklerin katı adsorbentler ile örneklenmesi ve gaz kromatografi ve kütle spektometrisi ile kalitatif ve kantitatif  analizleri ,  sentetik ve doğal örneklerde bazı organik bileşiklerin elektrokimyasal ve spektrokimyasal analizleri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Elif Tan.,  ‘’Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin Adsorbent Tüp Yöntemi ve Termal Desorpsiyon  Gaz Kromatografi Yöntemi İle Analizi, 2003.

2.İlknur Atalay, “Gıda maddelerindeki uçucu organik bileşiklerin kromatografik metotlarla tayini” ,2006.

3.Sümeyra Bayır, Dış ortam havasındaki  uçucu organik bileşiklerin  uzun süreli pasif örnekleme yöntemi ile  tayini  ve  izlenmesi, 2013.

4.Göksu Basmaz, Zerdeçaldan kurkuminlerin ekstraksiyonu ve kurkuminin voltametrik davranışının çeşitli elektrotlarla incelenmesi, 2014.

5.Sevinç Gülyüz, Bazı bitkisel ürünlerin ferulik ve kafeik asit içeriklerinin voltametrik tayini,2016.

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. E.M. Parry, J.A. Ballantine, S. Ellard, W.E. Evans, C. Jones, N. Kilic, R.I.Lewis ‘Biomonitoring study of a group of workers potentially exposed to traffic fumes’. J. of Environ. Mo.l Mutagen., 30 -2-1997, 119-137.

 

 2. Naciye Kilic, James A. Ballantine, ‘Comparison of Various adsorbents for long-term diffusive sampling of volatile organic compounds.’ Analyst,123, 1998,1795-1798.

 

 3. Naciye Kılıç, James A. Ballantine, Magnitudes of Back Diffusion during long-term diffusive sampling of volatile organic compounds using carbotrap and Chromosorb 106 . Turkish J of Chemistry, 24-2,2000, 131-139.

 

4.  Naciye Kılıç, Elif Tan, Şeref Güçer ‘’Preliminary Investigations on the Levels of Volatile Organic Compounds in Air Samples by Thermal Desorption-Gas Chromatography in Bursa, Turkey ‘’. Fresenius Journal of Environmental Bulletin, 13-5,2004,394-397.

 

5. Naciye Kılıç, İlknur Atalay ‘’ Study of Some Adsorbents for Sampling and Analysis of Several Volatile Organic Compounds ’’. Asian Journal of Chemistry, 18-3, 2006 ,1914-1918.

 

6. Pınar Ergenekon, Naciye  Kılıç Öztürk, Selim Tavşan ’’Environmental air Levels of  VOCs   by Thermal Desorption-Gas Chromatography in an Industrial Town’’    Fresenius Journal of Environmental Bulletin,18-11, 2009, 1999-2003.

 

7. İsmail Anıl, Naciye Öztürk, Omar Alagha, and Pınar Ergenekon. "Optimization of solid- phase microextraction using Taguchi design to quantify trace level polycyclic aromatic hydrocarbons in water." Journal of Separation Science. 35 -24,2012. 3561-3568.

 

8. Naciye Öztürk, Pınar Ergenekon, Gaye Özdemir Seçkin, Sümeyra Bayır Spatial distribution and temporal trends of VOCs in a highly industrialized town in Turkey

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 94 , 2015. 653-660.

 

9.   M Pişkin, N Öztürk, M Durmuş’’ Spectroscopic and electrochemical behavior of the novel tetra-2-methyl-pyrazinoporphyrazines’’Journal of Molecular Structure, 2017 .1149, 893-899

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1.  Naciye Kılıç, Hulusi Çokadar, Değişik şartlarda bekletilen soya yağının otooksidasyonunun incelenmesi . Doğa-Tr.J of Chemistry, 14-1990- 125-130.

D2. G Basmaz, N Öztürk, Determination of curcumin in turmeric sample using edge plane pyrolytic graphite electrode, Celal Bayar University Journal of Science 13 (3), 689-694

 

KONGRELER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.Naciye Kılıç, J.A. Ballantine, ‘ Long term diffusive sampling- a comparison of Chromasorb 106, Tenax TA and Carbotrap’. 36.IUPAC Congress, Geneva, August 17-22 ,1997,. Chimia 51-1997- Nr. 7 Juli. 407.

 

2.Naciye Kılıç,Şeref Güçer, Recent developments in the analysis of volatile organic compounds in air samples .II. Türkisch-Deutsches Symposium An Der Uludağ Universitat Bursa, 23-24 February 1998, S:135

 

3.Naciye Kılıç Monitoring Btex in Environmental Air Samples By Adsorbent Tube sampling and TD-GC Technique “MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry June 4-9, 2000 , Antalya

 

4.Naciye Kılıç “Long-term Diffusıve Sampling of Volatile Organic compounds in Environmental air using Different Adsorbent and sampling Time’’ International Conference Measuring Air Pollutanats by Diffusive sampling. Montpellier, France 26-28 September 2001.

 

5.Bayrakdar H., Atalay İ., Kılıç N. ; ‘’Evalution of Different Adsorbents For the Preconcentration and Analysis of Several Volatile Organic Compounds in Air’’. 2003, 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 13-17 Eylül 2003, Şile-İstanbul,2003.

 

6.Ergenekon Kuş P.,Öztürk Kılıç N., Tavşan S.  ''An Investigation of Environmental Air Levels of VOCs in an Industrial Town''. 2009, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 Eylül 2009, Fatsa-Ordu,Türkiye,2009.

 

7.Sümeyra Bayır, Naciye Öztürk, Pınar Ergenekon, Gaye Özdemir ,Gökhan Bilsel, Mine Bilsel, ‘’Passıve Samplıng Under Investıgatıon: Is Accuracy In Ambıent Weekly Voc Concentratıons Severly Affected By Usıng Experımental Uptake Rates? ‘’, 2nd International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II), Antalya/TURKEY, Sep. 2011, CAPAC-II Proceedings Book, 1, 1,pp. 76.

8. İsmail Anıl, Naciye Öztürk, Ömer AĞA, Gaye Özdemir, and Pınar Ergenekon, "Optimization of solid phase micro-extraction method for the analysis of PAHs in rainwater", 2nd International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II), Antalya/TURKEY, Sep. 2011, CAPAC-II Proceedings Book, 1, 1,pp. 78.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.  Naciye Kılıç, Hulusi Çokadar, Değişik şartlarda bekletilen soya yağının otooksidasyonunun incelenmesi . Doğa-Tr.J of Chemistry, 14-1990- 125-130.

2. G Basmaz, N Öztürk, Determination of curcumin in turmeric sample using edge plane pyrolytic graphite electrode, Celal Bayar University Journal of Science 13 (3), 689-694

 

3.Naciye Kılıç, ‘ The use of multiple tube sampling to device a protocol for identifiying unknown volatile organic compounds in the workplace atmospheres’. I. Fen Bilimleri Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi-Kırıkkale,14-16 Mayıs 1997,S:4

 

4.Naciye .Kılıç, ‘Atmosferde kanser yapıcı uçucu organik bileşiklerin kontrolü’. Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 22-23 Mayıs1997,

 

5. Naciye Kılıç Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü için Pasif Örnekleme Yönteminde Adsorbent ve Sürenin Etkisi XIV. Ulusal Kimya Kongresi - 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır.

 

6. Altun N., Demir C., Kılıç N. ve Güçer Ş.; “UV-Fotokimyasal Yolla Tekstil Atık Sularının Arıtılması”. 2000 Gap-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa, 2000.

 

7.Altun N., İzgi B., Demir C., Kılıç N. ve Güçer Ş.; “Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tekstil Atık Sularında Metal Analizleri 2000 Gap-Çevre Kongresi, 16-18 Ekim 2000, Şanlıurfa, 2000.

 

8. Bayrakdar H., Kılıç N; Paketleme Malzemelerindeki Uçucu Organik Bileşiklerin TermalDesorpsiyon- Gaz Kromatografi ile Analizi . 2004, V. Ulusal Kromatografi Kongresi, 30 Haziran2004- 2 temmuz 2004, Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar   Merkezi     Eskişehir,2004.

 

9. Naciye Öztürk, Pınar Ergnekon ‘’Adsorbent Tutma ve Termal Desorpsiyon- Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometri Yöntemi ile Çeşitli İç Ortam Havalarında Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi’’ 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 21-25 Haziran 2010, Erzurum.

10. Sümeyra Bayır, Naciye Öztürk ‘Calibration of Thermal desorption – Gas Chromatography-Mass spectrometry based Methodology for Quantification of Volatile Organic Compounds in Air samples ’ EsAn -2012 II. Eser Analiz Çalıştay , 27- 30 Haziran, KTÜ, Trabzon  2012.

PROJELER

1-Bursa Atmosferinde Bazı Organik Bileşiklerin Derişimlerinin Belirlenmesi ve Kaynaklarının Araştırılması, (Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2000/16, Proje Yöneticisi,2000)

2-Paketleme Malzemelerindeki Uçucu Organik Bileşiklerin Kromatografik Tayini. ( Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2004/42, Proje Yöneticisi,2004)

3- Çeşitli İç ve Dış Ortam Havalarında Uçucu organik Bileşiklerin Belirlenmesi ve Derişimlerin Ölçülmesi.( GYTE  BAP , Proje No :2009–A-2, Proje Yöneticisi,2009)

4- Dilovası Dışortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin     Türlendirilmesi ve Ölçülmesiç(No:  110Y138, Tübitak projesi Proje Yöneticisi,2013)

5- Yağmur Sularındaki PAH Konsantrasyonlarının Belirlenmesinde Katı Faz Mikro Özütleme (SPME) Yönteminin Optimizasyonu (GYTE-BAP   2010-A-23,Yardımcı araştırmacı,2010)

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [05-Eki-2023 05:32]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Eki-2023 05:34]

İçerik Görüntüleme : [435]