Yüksek Lisans Tezleri

 

Gerçek zamanlı araç plaka tanıma sistemi tasarımı ve gerçeklenmesi
[Design and implementation of real-time vehicle plate recognition system]
Yazar: Serhat Gülenç
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yılmaz
Yıl: 2018

Sonlu delta cevaplı filtre tasarım metotlarının performans analizi
[Performance analysis of FIR filter design techniques]
Yazar: Oudah Dephallah El-Hafız
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2017

Göz kırpma tabanlı sürücü yorgunluk değerlendirme sistemi tasarımı
[Eye-blink based driver fatigue assessment system design]
Yazar: Soner Karagülmez
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik
Yıl: 2017

Dairesel bükülmüş optik fiberli sensörlerin incelenmesi ve bir sensör tasarımı
[Analysis of circular bended optical fiber sensors and a sensor design]
Yazar: Taner Sezer
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2016

Taşıtlarda kablo akım taşıma kapasitelerinin benzetimlerle belirlenmesi ve farklı sıcaklıklar için deneysel olarak doğrulanması
[Determination of vehicle cable current capacities by simulations and experimental validation for different temperatures]
Yazar: Muhammed Rafet Bakcan
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2016

Lazerli uydu haberleşme sistemlerinde link bütçesini etkileyen parametrelerin analizi ve modellenmesi
[Analysis and modelling of parameters affecting link budget in laser satellite communication systems]
Yazar: Hamidullah Riaz
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2016

Bilişsel radyo ağlarında kirli kağıt kodlama ile spektral birliktelik
[Spectral co-existence in cognitive radio networks using dirty paper coding]
Yazar: Kuttubo Jaiteh
Danışman: Prof. Dr. Tuncay Ertaş
Yıl: 2016

Evrimsel algoritmalarla filtre tasarımları
[Filter designs with evolutionary algorithms]
Yazar: Yiğit Çağatay Kuyu
Danışman: Doç. Dr. Fahri Vatansever
Yıl: 2016

Çevrimiçi modülasyon simülatörü tasarımı
[Design of online modulation simulator]
Yazar: Deniz Şen
Danışman: Doç. Dr. Fahri Vatansever
Yıl: 2016

Dalgaboyu bölmeli çoğullama yönteminin kullanıldığı pasif optik ağlarda dört dalga karışımı olayının etkilerinin analizi
[Analysis of effect of four wave mixing phenomenon in passive optical networks using wavelength division multiplexing method]
Yazar: Yazar: Abbas Yuldurum Saleh
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Yıl: 2016

Haberleşme uydularında kullanılan elektrik-elektronik komponentlerdeki dielektrik malzemelerinin yaşlanmasının analizi ve modellenmesi
[The analysis and modelling for the aging of dielectric materials in the electrical-electronical components used in communication satellites]
Yazar: Yazar: Uğur Karanfil
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2015

Bilişsel radyo ağlarında spektrum paylaşma
[Spectrum sharing in cognitive radio networks]
Yazar: Yazar: Blerim Jahja
Danışman: Prof. Dr. Tuncay Ertaş
Yıl: 2015

Dalgaboyu bölmeli çoğullama yöntemini kullanan bir gigabit pasif optik ağ sisteminin modellenmesi ve performans analizi
[Modelling and performance analysis of a gigabit passive optical network system using wavelength division multiplexing method]
Yazar: Yazar: Eda Kayhan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Yıl: 2015

Optik fiberlerdeki spin profillerinin polarizasyon mod dispersiyonuna etkisinin karşılaştırmalı analizi
[Comparative analysis of the effect of optical fiber spin profiles on polarization mode dispersion]
Yazar: Yazar: Şerif Ali Sadık
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Yıl: 2015

Değiştirilmiş fiziksel optik teorisi ile mükemmel iletken eğrisel yüzeylerden saçılan alanların analizi
[Analysis of the scattering fields from pec curved surfaces with modified theory of physical optics]
Yazar: Yazar: Mücahit Sarnık
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Uğur Yalçın
Yıl: 2015

Reel sinüs frekans kestiricilerin karşılaştırmalı incelenmesi
[A comparative study of real sinusoidal frequency estimators]
Yazar: Yazar: Eda Yenigül
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2014

Web tabanlı güç elektroniği sanal laboratuvarı
[Web based power electronic virtual laboratory]
Yazar: Yazar: Nedim Aktan Yalçın
Danışman: . Doç. Dr. Fahri Vatansever
Yıl: 2014

Mükemmel iletken parabolik reflektörden saçılan alanların genişletilmiş sınır kırınım dalgası teorisi ile hesabı
Calculation of the scattered fields from a pec parabolic reflector by the extended boundary diffraction wave theory]
Yazar: Yazar: Can Altıngöz
Danışman: . Yrd. Doç. Dr. Uğur Yalçın
Yıl: 2014

Düşük güçlü fiber lazer diyotlu kesme sistemlerinde ışın kalite faktörünün iyileştirilmesi
[Improvement of beam quality factor (BQF)in low power fiber laser diode cutting systems]
Yazar: Yazar: Pelin Süle
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2013

Ses Kayıtlarında Manipülasyon Varlığınının Tespit Edilmesi
[Detection of Manipulation in Recorded Speech]
Yazar: Sema Çöpoğlu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2013

Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı gerçeklenmesi
[Modelling Images of Large Surface Areas by Using Automated Mosaicing and a DSP Based Implementation]
Yazar: Mehmet Efendioğlu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2013

FPGA ile veri gizleme uygulamaları
[Data Hiding Applications with FPGA]
Yazar: Zeynep Peker
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2013

Hedef tanıma algoritmaları ve bir DSP kartı üzerinde gerçeklenmesi
[Target Recognition Algorithms and Their Implementations on a DSP Card]
Yazar: Çağlar Kılıkçıer
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ersen Yilmaz
Yıl: 2012

Laplace gürültülü ikili veri haberleşmesinde işaret genliğinin kestirimi
[Estimation of signal amplitude on binary data communication with Laplace noise]
Yazar: Ahmet Karaküçük
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu 
Yıl: 2012

Sinyal faz uzayında ağ analizi
[Network analysis on signal phase space]
Yazar: Canan Yılmaz
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal 
Yıl: 2012

Akıllı kartlarda saldırılara karşı tedbir yöntemlerinin araştırılması
[Searching the countermeasure methods of attacks against smartcards]
Yazar: Zümrüt Müftüoğlu 
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa 
Yıl: 2011

Dört dalga karışımının fotonik WDM ağlarda iletim performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi
[Analysis of the effect of four wave mixing on transmission performance of photonic WDM networks]
Yazar: Nazlı Ergüney 
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2011

SIP tabanlı telefon servislerinin IPTV sistemine uyarlanabilirliği
[Adaptability of SIP based telephony services to the IPTV system]
Yazar: Hasan Yükselten 
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2010

Lazerli üçgenleme yöntem tabanlı mesafe ölçüm sensörlerinin doğrusallaştırma yöntemlerinin geliştirilmesi
[The development of the linearization methods of laser triangulation sensors]
Yazar: Eren Kumbay 
Danışman: Prof. Dr. Eldar Musa 
Yıl: 2010

Kısmi boşalma işaretlerinin optik fiberli sensörlerle algılanma yöntemlerinin analizi ve bir sensör tasarımı
[Analysis of detection methods of partial discharge signals with optical fiber sensors and a sensor design]
Yazar: İrem Özen 
Danışman: Prof. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2010

Elektro-mekanik sistemlerin darbe genişlik modülasyon tekniği ile sürülmesi ve denetiminin incelenmesi
[Driving the electro-mechanical systems with pulse width modulation technique and analysis of its control]
Yazar: Sertan Turan 
Danışman: Prof. Dr. İbrahim Yüksel 
Yıl: 2009

Boş uzayda ince tel kafes yapılarına ilişkin elektromanyetik saçılma problemleri
[Electromagnetic scattering mechanisms for thin wire mesh structures]
Yazar: Okan Mert Yücedağ 
Danışman: Prof. Dr. Abdullah Burak Polat 
Yıl: 2009

FPGA ile NLMS ve Gauss-Seidel algoritmalarının hibrit formda gerçeklenmesi
Yazar: Sedat Tiryaki 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman Hilmi Koçal 
Yıl: 2008

Bilgisayar destekli veri toplama sisteminin dokuma makinelerinde uygulaması
[Weaving looms application with computer aided data collecting system]
Yazar: Murat Erkan 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2008

Enerji kablosunda oluşan sıcaklık ve gerilmeleri optik fiberli algılayıcılarla lgılama benzetimleri
[Sensing simulations of the temperatures and strains occured on power cable by the optical fiber sensors]
Yazar: Abdurrahman Günday 
Danışman: Doç. Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2007

Konuşmacı tanıma yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi
[A comparative study of speaker recognition techniques]
Yazar: Cemal Hanilçi 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2007

Yapay sinir ağları ile konuşmacı tanıma
[Speaker recognition with neural network]
Yazar: Süheyla Başaran 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş 
Yıl: 2007

Dielektrik ısıtmanın FDTD metoduyla modellenmesi
[FDTD modelling of dielectric heating]
Yazar: Hatice Biçer 
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay 
Yıl: 2006

Homojen olmayan, eksenel simetrik dielektrik cisimden elektromanyetik saçılma
[Scattering by an inhomogeneous dielectric body of revolution]
Yazar: Ömer Zor
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2006

Mikrodalga tekniği ile tahribatsız nem ölçme
[Non destructive moisture sensing with microwave]
Yazar: Mehmet Şeker
Danışman: Prof. Dr. Ali Oktay
Yıl: 2006

Tek frekans kestirim yöntemlerinin incelenmesi
[Analysing the single frequency estimation methods]
Yazar: Taner Ergün 
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu 
Yıl: 2006

Sayısal imgelerden adli kanıt toplama
[Image forencis]
Yazar: Sevinç Bayram 
Danışman: Y.Doç.Dr. İsmail Avcıbaş 
Yıl: 2005

Acil hizmet araçlarının GPS tabanlı denetim ve organizasyonu
[GPS based inspection and organization system for the emergency service vehicles]
Yazar: Eyüp Çağlar 
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen 
Yıl: 2005

Fuzzy işlemcileri ve denetim sistemlerinde kullanılmasının incelenmesi
[Fuzzy processors and research of using on control systems]
Yazar: Fatih Yalınbaş 
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev 
Yıl: 2004

Bursaray iletim hatlarının özelliklerinin incelenmesi
[The research of features of the Bursaray transmission lines]
Yazar: Sinan Aydın 
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz 
Yıl: 2004

 

Lazerlerin araştırılması ve uygulamaları
[Research of lasers and their applications]
Yazar: Semra Tüten 
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev 
Yıl: 2004

PID denetleyicilerinin farklı yaklaşımlarının incelenmesi ve gerçeklenmesi
Yazar: Taner Müftüoğlu
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 2004

Lineer olmayan sinyallerin lokal dinamik modellenmesi ve uygulamaları
[Local dynamic modelling of nonlinear signals and its applications]
Yazar: Emrah Yürüklü 
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal 
Yıl: 2004

Fiber optikli geniş algılama alanlı algılayıcının tasarımı
[Design of sensor with wide dedecting area with fiber optic]
Yazar: Serdar Erdaş 
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev 
Yıl: 2004

Doğrusal olmayan biyomedikal sinyallerin lokal dinamik yöntemle modellenmesi
[Modelling nonlinear biomedical signals with dinamic method]
Yazar: Güçlü Hatıloğlu
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2004

Helikopterlerin gövde ve motor titreşimlerinin fourier dönüşümü ve lokal dinamik modelleme yöntemiyle analizi ve sistem sağlık takibinin yapılması
[Analyzing fuselage and engine vibrations of helicopters via fourier transform and local dynamic modelling and system health monitoring]
Yazar: Hüseyin Taşçı
Danışman: Y.Doç.Dr. Osman Hilmi Koçal
Yıl: 2004

Mikrodalga tekniği ile gazbetonun kurutulması
[Drying prous stone by microwave]
Yazar: Mustafa Zeybek
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2003

EEG işaretlerinin analiz metodlarının karşılaştırılmalı bir çalışması
[A Comparative study of EEG signals anlysis methods]
Yazar: M. Emre Ersop
Danışman: Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 2003

Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı
[Short distance optoelectronic voice communication system design]
Yazar: Mutlu Demirer
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 2002

Sürekli zaman parametrelerinin bulunması
[Identification of continuous time parameters]
Yazar: Metin Hatun
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 2002

Haberleşme ve enerji kablolarının performansını etkileyen sıcaklık, nem ve mekanik streslerin optik fiberli sensörlerle ölçülebilirliğinin araştırılması
[Analysis of temperature, mechanical stress and humidity measurabilities of telecommunication and energy cables using optical fiber sensors]
Yazar: Fikri Serdar Gökhan
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2002

GPS ile çevrim içi araç takip sistemi
[GPS based real time vehicle tracking system]
Yazar: Ahmet Emir Dirik
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2002

Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşme
[Optical communication between microprocessors]
Yazar: Adem Uzun
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2002

Karmaşık dalga propagasyonu problemlerinin parabolik denklem yöntemiyle modellenmesi 
Yazar: Esin Özçakıcılar
Danışman: Doç.Dr. Levent Sevgi
Yıl: 2002

Çevrimiçi sistem parametrelerinin kestirimi
[Online estimation of system parameters]
Yazar: Ekrem Düven 
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe 
Yıl: 2001

Sinirsel bulanık ağların kullanımı ile verilere göre bulanık kontrol kurallarının elde edilmesi ve simulasyonunun gerçekleştirilmesi
[Obtaining and simulating fuzzy control rules according to given data by using neural fuzzy networks]
Yazar: Ersen Yılmaz
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev
Yıl: 2001

Kablosuz yerel alan ağ yapısı ve uygulamaları
[Wireless local area network architecture and applications]
Yazar: Evren Arslan
Danışman: Doç.Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 2000

Optik haberleşme sistemlerinde transmisyon ortamının verimliliğini yükseltme yöntemlerinin incelenmesi
[Examining the methods of increasing the efficiency of transmission media in optical communication systems]
Yazar: Sibel Güler
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 2000

Yazılım tabanlı söz sentezleyici tasarımı
[Software based speech synthesiser]
Yazar: Ömer Eskidere
Danışman: Dr. Figen Ertaş
Yıl: 2000

GPS ile çevrimdışı takip sistemi
[Offline tracking system with GPS]
Yazar: Gökhan Yenikaya
Danışman: Y.Doç.Dr. Halil Yeşilçimen
Yıl: 2000

Kısa mesafe optoelektronik bilgi iletişim sisteminin tasarımı
[Desing of short distance optoelectronic data communication system]
Yazar: İsmail Tekin 
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev 
Yıl: 1999

Optik fiberlerin haberleşme, kontrol ve kumanda amacıyla kullanılması
[Using optical fibers with the aiming at communication control and command]
Yazar: Okan Süle
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1999

Mutfak tipi bir mikrodalga fırının mikroişlemci ile kontrolü
[Controlling of a microwave oven by a microprocessor]
Yazar: İ. Celalettin Tığlı
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1999

Yapay sinir ağları ile işaret işleme
[Signal processing with artificial neural networks]
Yazar: Oya Akbaş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1999

Yüksek hızlı yerel alan ağlarının tasarımı ve uygulamaları
[Design and applications of high-speed local area networks]
Yazar: Sait Eser Karlık
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1999

Silindirik parabolik reflektör antenler
[The cylindirical parabolic reflactor antennas]
Yazar: İhsan Süle 
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı 
Yıl: 1998

Simetrik haberleşme kabloları üzerinden HDSL ve ADSL uygulamaları
Yazar: Şükrü Hamutçuoğlu
Danışman: Dr. Güneş Yılmaz
Yıl: 1998

Kalman filtrelerinin sabit noktalı TMS320C25 sayısal işaret işleme işlemcisinde gerçeklenmesi
Yazar: Cem Ziya Tan
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1998

Tek frekanslı işaretlerin tayini
[Estimating single frequency signals]
Yazar: Taner Ocak
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1998

Hızlı fourier dönüşümü ve uygulamaları
Yazar: Ömer Faruk Giriş
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1998

Tek uzuvlu elastik manipülatörün yörünge kontrolü
[Orbit control of the one arm flexible manipulator]
Yazar: Buket Aymak
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1998

Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon
[Optimisation with genetic algorithms]
Yazar: Fecire Nihan Akan
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1997

Opto elektronik metodla dinamik cisimlerin hız ölçümü
[Speed measurement of dynamic object via opto electronic methods]
Yazar: İsmet Gücüyener
Danışman: Doç.Dr. Eldar Musayev
Yıl: 1997

Konikal horn beslemeli cassegrain antenler
[Conical horn feed cassegrain antennas]
Yazar: Uğur Yalçın
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1997

Kural-Tabanlı sistemlerde yeni çıkarım algoritmalarının incelenmesi ve simülasyonu
Yazar: Şükrü Çolak
Danışman: Doç.Dr. Arzu Babayev 
Yıl: 1997

Kendinden ayarlamalı denetleyici tasarımı
Yazar: Seçkin Arı
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1997

Mikrodenetleyici temelli otomatik ayarlanabilen PID denetleyicisi tasarımı ve gerçeklenmesi
Yazar: Şahin Cengiz
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1996

Sinüzoidal parametre belirleme yöntemlerinin incelenmesi
Yazar: Yaşar Bacak
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1996

Dikdörtgen transmisyon borularındaki yarıkların (slota) elektromagnetik ışımalarının etkileşimi ve uygulamaları
Yazar: Ali Akman
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1996

Bazı endüstriyel malzemelerin mikrodalga dielektrik sabitinin ölçülmesi
Yazar: Kayhan Göver
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1996

Cassagrain beslemeli ve odak dışı beslemeli parabolik reflektör antenler
Yazar: Yusuf Ziya Umul
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1996

Elektromagnetik dalgaların elektriksel magnetiksel küreden statik gibi saçılması
Yazar: Sevim Kurtuldu
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1995

Örneklenmiş veriler yardımıyla sürekli zaman parametrelerinin belirlenmesi
Yazar: Mithat Rodoplu
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1995

VSAT terminallerin elektronik ve yazılım, donanımlarının incelenmesi
Yazar: Bülent Güler
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Kablolu televizyon (CATV) tekniği ve teknolojilerinin incelenmesi
Yazar: Dilek Bayraktar
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Gürültü analizinde yeni olanaklar
[Accurate frequency estimation from five samples]
Yazar: Numan Uyar
Danışman: Y.Doç.Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Yıl: 1995

PID Kontrol organı katsayılarının otomatik olarak ayarı
[Automatic tuning of PID controlles]
Yazar: Tekin Aydın
Danışman: Y.Doç.Dr. Murat Türe
Yıl: 1995

IBM PC için veri işlem ve kontrol sistemi
Yazar: Fatih İbrahim Cirit
Danışman: Doç.Dr. Ensar Gül
Yıl: 1995

Sonsuz ve sonlu kaynaklardan ışıyan elektromagnetik dalgaların elektriksel ve magnetiksel silindirden statik gibi saçılması
Yazar: Rafet Özgür
Danışman: Prof.Dr. H. Ergun Bayrakçı
Yıl: 1995

X.25 paket anahtarlamalı telekomünikasyon şebekesinde yüksek debili veri iletimi
Yazar: İbrahim Koçyiğit
Danışman: Prof.Dr. Ali Oktay
Yıl: 1995

Devamı için tıklayınız

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [4.719]