Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

Aşağıda yer alan soruların cevapları Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne dayanarak cevaplandırılmıştır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/167318

DANIŞMANLIK

Danışmanıma hangi konularda danışabilirim?

MADDE 17 – (1) Danışman, öğrencinin kariyer planlaması doğrultusunda ders almasında, bırakmasında, değiştirmesinde ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda istemesi halinde öğrenciye yardımcı olur.

KAYIT YENİLEME, KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

Dönem başında kaydımı yenilemeden derslere devam edebilir miyim?

MADDE 10 – (1) Öğrenci, kayıt yenileme işlemleri ve ilgili duyuruların takibinden, katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesinden, kayıt yenileme ile ders seçim işlemlerinin yapılmasından şahsen sorumludur.

(2) Öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde mevzuata göre zorunlu olan hallerde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler.

(3) Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrencilerden her bir yarıyıl için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Kendi imkânları ile öğrenim görmek üzere yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul kontenjanları ile kayıt olan öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, her bir yarıyıl/yıl için katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

Zorunlu ders ve seçmeli ders nedir?

MADDE 21 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler; öğrencinin almakla yükümlü olduğu,

b) Seçmeli dersler; öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen,

derslerdir.

Öğrenci bölümün belirlediği sayıdaki seçmeli dersi almak zorundadır.

DERS YÜKÜ VE DERS ALMA

Her dönem almam gereken ders yükü neye göre belirlenmektedir?

MADDE 27 – (1) Ders yükü, öğrencinin her yarıyıl/yılda alacağı ders yükü, ait olduğu bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.

(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları birimin ilgili kurulu tarafından denkliği kabul edilmek şartıyla Üniversitenin diğer programlarından ders alabilirler. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri ise lisans programlarından ders alamaz.

(4) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

(5) Öğrencilerden;

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,

b) GANO’su 2.00-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,

c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS, kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. Yıllık derslerin olduğu programlara kayıtlı öğrencilerin, bu derslere kaydolmasında yukarıda belirtilen AKTS sınırları, bunların iki katı olarak uygulanır.

(9) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri ilgili yarıyıl/yılda alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.

Alan içi ve Alan dışı seçmeli ders nedir?

Alan içi seçmeli dersler, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün kendi öğrencileri için açmış olduğu seçmeli derslerdir. Alan dışı seçmeli dersler ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin diğer bölümlerinin açmış oldukları genel seçmeli derslerdir. Ders planlarında her dönem için almaları gereken alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin sayısı ve AKTS kuralı belirtilmiştir. Öğrenciler mezuniyet aşamasında sıkıntı yaşamamaları adına ders planlarını dikkate alarak ders programlarını oluşturmalıdır.

Kaç tane alan içi seçmeli ders almak zorundayım?

Öğrenci, 3., 4., 5. ve 6. dönemlerde 4 AKTS değerinde ikişer, 7. ve 8. dönemlerde 3 AKTS değerinde üçer tane alan içi seçmeli ders almak zorundadır.

Kaç tane alan dışı seçmeli ders almak zorundayım?

Öğrenci, en az 10 AKTS değerinde üç alan dışı seçmeli ders almak zorundadır.

Aldığım seçmeli ders kapandı, ne yapmalıyım?

MADDE 27 – (10) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilirler.

Diğer öğretimin seçmeli dersini almam mümkün mü?

MADDE 27 – (11) Çift ana dal, yan dal ve değişim programı öğrencileri ile mezuniyeti için en çok iki dersi kalan öğrenciler hariç, birinci örgün öğretim öğrencilerinin ikinci örgün öğretimden, ikinci örgün öğretim öğrencilerinin de birinci örgün öğretimden ders seçmelerine izin verilmez.

Alttan dersim varken üstten ders alabilir miyim?

Öğrenciler öncelikle alttan kalan derslerini tamamlamak zorundadır. Alttan kalan derslerini ve dönem derslerini aldıktan sonra GANO’suna göre belirlenen AKTS yüküne göre üstten ders alabilirler.

GANO’m 1.80’in altında, yeni ders alamaz mıyım?

MADDE 27 – (4) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler.

GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri (DD, DC) alabilir. 

DEVAM ZORUNLULUĞU

Derslerde devam zorunluluğu var mı?

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az %70 devamı zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir.

(2) Öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri güz ya da bahar yarıyıllarında yeniden almaları halinde birinci fıkrada düzenlenen devam şartını sağlamaları gerekir.

(3) Öğrencinin devamsızlıktan kalmadığı dersi tekrar alması durumunda devam zorunluluğu yoktur. Dersten devamsızlıktan kalan öğrenci dersi tekrar aldığında derse devam etmek zorundadır.

(4) Ders çakışması olması hâlinde öğrenci devam zorunluluğunu 3. madde geçerli olmak şartıyla ihtiyaç durumunda dersin öğretim üyesiyle görüşmelidir.

(5) Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek için ilgili kurul kararı ile görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

DERS TEKRARI

Bir dersten kaldığımda aynı dersi ne zaman almak zorundayım?

MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi alması gereken yarıyılda/yılda almayan veya alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadırlar.

Alıp geçtiğim dersi GANO’mu yükseltmek için yeniden alabilir miyim?

MADDE 28 – (2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları derslere, yeniden kaydolabilir. GANO yükseltmek amacıyla yeniden alınan derslere devam zorunluluğu hakkında 18’inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

Seçmeli bir dersten kaldığımda aynı seçmeli dersi tekrar almak zorunda mıyım? Onun yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

MADDE 28 – (3) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin ait olduğu yarıyılda/yılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

Bir dersi tekrar aldığımda aldığım son not mu geçerli olur?

MADDE 28 – (4) Derslerin tekrarı halinde, GANO’nun hesaplanmasında;

a) Tekrar edilen ders zorunlu ders ise, alınan en son not,

b) Tekrar edilen ders seçmeli ders ise, alınan en yüksek not, dikkate alınır.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Sınav programları ne zaman ilan edilir? Sınav programlarını nereden öğrenebilirim?

Final ve bütünleme sınavlarının takvimini okulun belirlemiş olduğu akademik takvimden takip edebilirsiniz. Vize ve ek sınavların programı ise dönem ortasında belirlenmekte ve bölümün internet sitesinde paylaşılmaktadır.

Final sınavına girmediğim hâlde bütünleme sınavına girebilir miyim? Dersten DD ya da DC alarak geçsem bile bütünleme sınavına girebilir miyim?

MADDE 29 – (9) a) Bütünleme sınavlarına, almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava giremeyen veya girdiği halde bu derslerden (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler girebilirler.  DD ve DC ve daha yüksek not alan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

Bütünleme sınavına girdim, dersin harf notu nasıl belirlenecek?

MADDE 29 – (9) b) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.

c) Bütünleme sınav notları, o derse ait yarıyıl/yıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak o derse ait yarıyıl/yıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

Ara sınava giremedim, mazeret sınavına hangi koşullarda girebilirim?

MADDE 30 – (2) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelediği sağlık sorunu veya Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi ya da yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olması veya ev, iş yahut trafik kazasına uğraması ya da bir yakınının vefatı veya öngörülemeyen ağır sağlık sorunu gibi haklı ve geçerli diğer bir nedenle ara sınava katılamamış olması, mazeret olarak kabul edilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencilerin mazeretin bitim tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde kayıtlı oldukları birime mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

(4) Bu maddeye göre mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler için her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır. İlan edilen mazeret sınavı tarihinde de mazereti olduğunu beyan eden öğrenciye başka bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Sınav programdaki çakışmalar haklı ve geçerli neden kabul edilir. Çakışma nedeniyle mazeret sınavı yapılacak olması halinde sınav tarihleri ilgili birim/bölüm tarafından duyurulur.

(6) Beşinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

AKADEMİK NOT ORTALAMASI

YANO ve GANO nedir?

MADDE 33 – (1) YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl/yıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Bir dönem için almam gerekenden fazla seçmeli ders aldım, ne olacak?

MADDE 33 – (4) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alması durumunda, GANO hesabında harf notu daha yüksek olan dersler dikkate alınır.

BAŞARILI ÖĞRENCİ

İlk % 10 başarı değerlendirmeleri nasıl hesaplanıyor?

MADDE 35 – (2) İlk % 10 başarı değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl/yıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyıl/yılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

b) %10 başarı değerlendirmesi YANO’ya göre yapılır. YANO’su 3.00’ün altında olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

c) Öğrenciler değerlendirmenin yapıldığı yarıyıl ile önceki yarıyıllardaki bütün derslerini almış ve başarmış olmalıdır. Güz ve bahar yarıyıllarında yapılan bütünleme sınavlarına katılan öğrenciler de başarı sıralamasında dikkate alınır. Yaz öğretimi sonuçları değerlendirmeye alınmaz.

ç) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler bahar yarıyılı başlangıcından itibaren on gün içerisinde tespit edilir. Öğrencilerin bahar yarıyılında ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

d) Öğrenci sayısı belirlenirken azami öğrenim süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

e) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez, yarıyıl ortalamasına bakılır.

f) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin durumu, başvuru üzerine ilgili kurul tarafından değerlendirilir.

g) %10’a giren en son öğrenci ile aynı YANO’ya sahip diğer öğrenciler de değerlendirmeye alınır.

ğ) %10 listelerinin açıklanmasından sonra itirazlar 10 gün içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yapılır

Onur ve yüksek onur öğrencisi nedir, nasıl olunur?

MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, yaz öğretimi hariç, yarıyıl/yıl sonunda oluşan not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyıl/yılda disiplin cezası almaması ve bulunduğu yarıyıl/yıl dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

İZİNLİ AYRILMA

Çeşitli nedenler dolayısıyla dönemi dondurmak mümkün mü? İzin alınan süre azami süreye dâhil midir?

MADDE 19 – (1) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ya da ilgili kurulun uygun gördüğü diğer haklı nedenlerin varlığı halinde öğrencilere yarıyıl/yıl içinde izin verilebilir. Öğrencinin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde durumunu kanıtlayan belgelerle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. Bu fıkra kapsamında izin verilmesini gerektiren hallerin izin süresinin bitiminde devam etmesi durumunda, izin süresinin uzatılması için aynı usulle yeniden yazılı olarak başvuruda bulunulabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında izinli ayrılmak isteyen öğrencilere ilgili kurul kararı ile izin verilebilir. Öğrenim süresi 8 yarıyıla kadar olan programlara kayıtlı öğrencilere öğrenimleri süresince toplam 2 yarıyıl; öğrenim süresi 8 yarıyılı aşan programlara kayıtlı öğrencilere ise öğrenimleri süresince toplam 3 yarıyıl izin verilebilir. Bu fıkraya göre izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrencilerin izinli sayıldıkları süreler öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenciler bu süreler içinde teorik ya da uygulamalı derslerin sınavlarına giremezler ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Birinci ve ikinci fıkralara göre izinli sayılan öğrenciler izinli sayılma kararının kaldırılarak yeniden öğrenime devam etmek istemeleri halinde, kayıtlı oldukları birime başvurabilirler. Talebin uygun olup olmadığı ile öğrencinin hangi yıl/yarıyıldan itibaren öğrenimine devam edebileceği hakkında ilgili kurul karar verir.

MEZUNİYET

Mezun olabilmem için hangi şartları sağlamam gerekiyor?

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, GANO’su en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans veya lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

Mezun olmam için bir dersim kalıyor, ancak dersi alabilmek için kredim yetmiyor. Ne yapmalıyım?

MADDE 27 – (8) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler. Yıllık eğitim yapılan programlarda birinci cümleye göre ders yükünün bir ders daha artırılabilmesi, öğrencinin eğitim-öğretim yılı başında sahip olduğu toplam AKTS kredisinin kalan seçmeli derslerini alabilmesi için de yeterli olmasına bağlıdır. Öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen tarihlerde formlar kısmındaki ilgili dilekçe ile başvuru yapmalıdır.

Ders planındaki bütün dersleri aldığım hâlde mezuniyet için gerekli AKTS’yi sağlayamıyorum, ne yapmalıyım?

MADDE 27 – (12) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülüklerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen tarihlerde formlar kısmındaki ilgili dilekçe ile başvuru yapmalıdır.

YAZ OKULU

Aşağıda yer alan soruların cevapları Yaz Okulu Yönetmeliği’ne dayanarak cevaplandırılmıştır.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/167130?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Yaz okulunda devam zorunluluğu var mı?

MADDE 7 – (2) Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, açılan derslerin daha önceden devamını alıp almadıklarına bakılmaksızın, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların ise en az %80'ine devam etmek zorundadırlar.

Yaz okulunda en fazla kaç kredi ya da ders alabilirim?

MADDE 10 – (1) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders alabilir. Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak bölüm veya programdan mezun olabilmesi için sadece iki dersi kalan öğrenciler bu iki derse de yazılabilirler.

GANO’m 1.80’in altında, yaz okulunda yeni ders alabilir miyim?

MADDE 10 – b) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz, sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri alabilir.

Yaz okulunda üst dönemlerden ders alabilir miyim?

MADDE 10 – c) Yaz öğretiminde öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirler.

Yaz okulunda almak için başvurduğum dersi değiştirebilir miyim ya da dersten çekilebilir miyim?

MADDE 10 – f) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve kesin kayıt olunan dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, derse kayıt yaptırmasına rağmen o dersin açılamaması durumunda, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına olanak verilir. Öğrenci kapanan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir. Kesin kayıt olunan dersin sonradan yapılan zorunlu program değişikliği nedeniyle çakışması durumunda, öğrencinin dersten çıkmasına izin verilir ve ücreti iade edilir. Öğrenciler bunun dışında kesin kayıt olunan dersten çıkamaz ve ücret iade edilmez.

Yaz okulunda almak istediğim ders kendi bölümümde açılmıyor, dersi başka bir üniversiteden alabilir miyim?

MADDE 10 – g) Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan veya açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer devlet üniversitelerinin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirler. Bu üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili birimlerin yönetim kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Vakıf Üniversitelerinden ders alma izni ilgili birim yönetim kurulu kararı ile verilir.

Yaz okulunda başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, eğer alacağı ders güncel denklik listesinde yoksa önce o dersin koordinatör hocasına ders içeriğini mail atarak onay almalı, sonra da ilgili formu doldurarak yazogrtde@uludag.edu.tr adresine mail atmalıdır.

Başka üniversiteden yaz okulu dersi aldım, ders notum otomasyonuma ne zaman işlenir?

Başka üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin öncelikle ilgili okulun ders notlarını üniversitemize ulaştırması gerekir. Üniversite bu notları bölümlere dağıtır, bölümler notları inceler ve gerekli evrakları hazırlayarak otomasyon birimine gönderir. Bu süreç genellikle yaz okulunun bitişini takip eden güz döneminin ilk birkaç haftası içinde tamamlanır.

 

Yaz okulunda ders almak için başvurdum, ancak dersi almaktan vazgeçtim. Yatırdığım yaz okulu ücretini geri alabilir miyim?

MADDE 11 – (3) Kesin kayıtta açılan derslerin ücret iadesi yapılmaz.

Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılıyor mu?

MADDE 12 – (2) Yaz öğretiminde alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Yaz okulunun sonunda ek sınav (31. Madde) yapılıyor mu?

MADDE 13 – (3) Yaz öğretimi sonunda, devam şartını yerine getirmiş olduğu halde, mezuniyeti için en çok iki dersten başarısız olan öğrenciler yaz öğretimi sonunda yapılan ek sınavlara katılabilirler.

EK SINAV (31. Madde)

Hangi koşullarda ek sınav (31. Madde) hakkından faydalanabilirim?

MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:

a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir.

b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde sadece bir defa yararlanabilir.

Ek sınav (31. Madde) başvuruları ne zaman?

Ek sınav başvuru tarihleri üniversitenin akademik takviminde belirtilmiştir.

Ek sınava (31. Madde) girdim, harf notum nasıl belirlenecek?

MADDE 31 – (2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eyl-2022 12:37]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Eyl-2022 10:36]

İçerik Görüntüleme : [38.216]