Fakülte Hakkında

FAKÜLTE HAKKINDA

Eğitim Fakültesi; 1958-1959 eğitim-öğretim yılında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim –öğretime başlamıştır. Bursa Eğitim Enstitüsü, Edebiyat ve Matematik bölümleriyle eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 1968 yılında Sosyal Bilgiler ile Fen ve Tabiat Bilgileri bölümleri de eklenerek enstitü eğitim- öğretim süresi 3 yıla çıkarılmıştır. 1974 yılında Resim-İş Bölümü’nün de açılması ile Eğitim enstitüsü 5 ana branşa ulaşmıştır. 1974-1975 eğitim-öğretim yılından itibaren diğer Eğitim enstitüleri ile birlikte Bursa Eğitim Enstitüsü’ nde de akşam öğrenimine başlanmıştır.

1980 yılında Milli Eğitim bakanlığı, bütün Eğitim Enstitülerini kapatma kararı alması sonucu Enstitülerinin yerine Yüksek öğretmen Okulları açılmıştır. Bursa’da da özellikle Yabancı Diller ağırlıklı bir Yüksek Öğretmen Okulu açılarak İngilizce, Fransızca, Almanca, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Müzik Öğretmenliği olmak üzere toplam 6 branşta eğitim- öğretim sürdürülmüştür.

Halihazırda Eğitim Fakültesi 8 bölüm bünyesinde 14 programda eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir.

BÖLÜMLER

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, dijital çağın gereksinimlerini ön planda tutarak, kodlama, programlama ve robotik gibi alanlarda eğitimlerin verildiği ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim sistemine entegre edilmesini amaçlayan bir bölümdür. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Öğrenciler bu anabilim dallarında, 21.yy. da istenilen bilgi beceri ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiği bir eğitim sistemine tabi tutulmaktadır. Bu bölümde öğretmen adayları, TÜBİTAK, BAP, AB gibi destekleri ile bilimsel olarak gerçekleştirilen disiplinler arası araştırma projeleri yürüten öğretim üyeleriyle, bilimsel gelişmeleri takip edebilmekte ve çeşitli eğitsel çıktılar ile mesleki gelişim sağlayabilmektedir. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü; Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, özellikle alan bilgisi ve alan eğitimi bağlamında nitelikli öğretmenler yetiştirmekte ve sektör iş birliği içerisinde beceri odaklı değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çalışmalarla ile ön plana çıkmaktadır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ise küresel anlamda ihtiyaç haline gelmiş Türkçe’nin ve yabancı dille Türkçe öğretiminin etkili bir şekilde öğretilmesi noktasında öğretim yapmakta ve bu konuda bilimsel araştırmalara devam etmektedir. Temel Eğitim Bölümü; Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Anabilim dallarından oluşmaktadır, bu anabilim dalları kendisine ait uygulama sınıflarında deneyim ve beceri odaklı öğretmenler yetiştirmektedir. Ayrıca sektörle iş birliği içerisinde dezavantajlı bölgelere ulaşarak gezici eğitimli oyuncak kütüphaneleri gibi projelere imza atmaktadır. Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Eğitimi Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu bölüm üniversitemize kazandırılan U.Ü.Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZAUM) ile iş birliği içerisinde bu alana özgü ihtiyaç duyulan güçlü öğretmen adayları yetiştirmektedir. Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile eğitim bilimleri ve psikolojik danışmanlık alanında yayınlar üreten ve nitelikli öğretmenler yetiştirmede öncü bir bölümdür. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; İngilizce Eğitimi, Almanca Eğitimi ve Fransızca Eğitimi Anabilim dalları ile faaliyet göstermektedir. Bölüm, öğretim üyelerinin niteliği ve farklı dil öğretim modelleri üzerindeki çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yedi farklı ana sanat dalında eğitim imkânı sunan güçlü bir eğitim ve öğretim sistemine sahiptir. Müzik Eğitimi anabilim dalı ise bireysel Türk ve Batı Müziği alanlarında nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda Bulgaristan/ Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi gibi uluslararası topluluklarla bilimsel ve sanatsal iş birliği içinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO VE GÜÇLÜ ARAŞTIRMA ALT YAPISI

Eğitim Fakültesi bünyesindeki 8 bölüm ve 19 anabilim dalında, alanlarında öncü, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunan ve yayınları ile fakültemizi uluslararası düzeyde temsil eden 46 Profesör, 40 Doçent, 33 Doktor Öğretim Üyesi, 43 Öğretim Görevlisi, 31 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi ulusal anlamda bölgesinin ihtiyaçlarını fakülte-sektör iş birliği projeleri üzerinden yürütmeyi hedeflemektedir. Araştırmacılar sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Üniversite Sanayi İş birliği ve Kamu Sektör İş Birliği projelerini yürütmektedir. Bu projeler otistik çocuklara özel eğitim, sosyal sorumluluk alma, dezavantajlı ve suça meyilli bireylerin psikolojik ölçümleri, çocukların çevre bilincinin artırılması ve kent yönetimine aktif katılımın sağlanması, gelecekteki iş hayatında çok uluslu firmalara uyum süreci için gerekli beceriler, Bursa’da çocuk dostu kent modelinin oluşturulması için bir kentsel tasarım, İngilizce öğrenme ortamının oluşturulması ve üniversite ile toplum bağlantısının kurulması, gezici-eğitimli oyuncak kütüphanesi, ergenlerin sağlık bilincinin geliştirilmesi, risk altındaki çocukları topluma kazandırma ve beceri odaklı değerler eğitimi gibi konuları kapsamaktadır. Bu projelerle araştırmacılar sahada paydaşlarla çalışarak akademik deneyim ve gelişim sağlamaktadır. Araştırmaların sahada planlanması ve yürütülmesi anlamında oldukça verimli sonuçlar elde edilen bu çalışmalar, araştırma süreçlerinin çeşitli boyutlarına dikkat çekilebilen nitelikli yayınlarla da desteklenmiştir. Sözü edilen çalışmaların, kamusal alan ve devlet kurumları bağlamında saha araştırmaları temelinde kurgulandığı, sonrasında araştırma süreç ve sonuçlarının bilimsel yayın ve sunumları yoluyla yaygın etkilerinin arttırıldığı söylenebilir. Öte yandan Eğitim Fakültesinde araştırmacı kaynağının uluslararası bağlamda gelişimi amacıyla Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkelerindeki araştırmacılar ile uluslararası bağlantılar kurarak ortaklaşa yürüttüğü ve tamamladığı araştırma projeleri de mevcuttur. Bu projeler Avrupa Birliğinin ve Uludağ Üniversitesinin BAP biriminin desteklediği projelerdir.

 

EĞİTİM OLANAKLARI

Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları, lisans öğrenimleri esnasında Çift Ana Dal programını tamamlayarak iki farklı öğretmenlik alanında diploma sahibi olabilmektedir. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültesi, BÖTE, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Okul Öncesi Eğitimi, Resim- İş Eğitimi  bilim dallarında tezli yüksek lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Zihin Engelliler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve  İngiliz Dili Eğitimi  bilim dallarında ise yüksek lisans ve doktora eğitimi imkanına sahiptir. Lisans öğrencilerinin yurt dışı eğitim-öğretim olanaklarını ise Erasmus, Erasmus Plus ve Secondos programlarıyla destekleyen Eğitim Fakültesi, Avusturya Innsbruck, ve Almanya Koblenz Landau Universitesi gibi köklü kurumlarla iş birliği içerisindedir. Bu programlar ve ikili anlaşmalar ile detaylı bilgiye http://intoffice.uludag.edu.tr/# adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca Eğitim Fakültesi özel sektördeki kurumlarla yaptığı ayrıcalıklı anlaşmalarla fakültemizi tercih edecek başarılı öğretmen adaylarına burs olanağı sağlamaktadır.

BAŞARI TABLOSU

Bursa Uludağ Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan 2017 yılı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) raporuna göre; öğretmen atamalarında kullanılan KPSS121 puan türünde, İlköğretim Matematik ve Sosyal Bilgiler öğretmenliklerinde dördüncü, Matematik Öğretmenliğinde altıncı, İngilizce Öğretmenliği sekizinci ve Okul Öncesi Öğretmenliğinde dokuzuncu sırada yer alarak Türkiye’deki en güçlü ilk 10 üniversite içerisinde yer almayı başarmıştır. Bursa Eğitim Enstitüsünden miras aldığı tarihsel birikim ile eğitim ve öğretim hayatını sürdüren Eğitim Fakültesi Türk diline ait 310.000 sözcük içeren Ötüken Türkçe Sözlük çalışması ile üçüncüsü düzenlenen Necip fazıl Ödülleri kategorisinde Fikir ve Araştırma Ödülü kazanan Yaşar Çağbayır gibi önemli mezunlara sahiptir.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ MİSYONU

 Fakültemiz;

Görev edinmiştir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ VİZYONU

Vizyonumuz,

 

Fakülte tanıtım sunumu için tıklayınız.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Mar-2022 13:05]

İçerik Görüntüleme : [7.945]