Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS 2018
English

BAP Projelerinin BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

 1. Araştırma projeleri en az 12 ay en çok 36 ay ile desteklenir. Alt yapı, Hızlı destek projeleri en fazla 12 ay süreli olur ve Hızlı destek projeleri için ek süre talep edilmez. Diğer proje türleri en fazla 36 ay süreli olabilir ve en fazla 1 yıl süre uzatımı talep edilebilir. Ek süre talepleri BAP komisyonu kararı ile onaylanır.
 2. Ek bütçe talepleri Hızlı Destek projelerinin dışında proje süresinin yarısı tamamlandıktan sonra yapılabilir. Toplam bütçenin en fazla %10’u kadar ek bütçe talep edilebilir. Ek bütçe talepleri yapılırken gerekçe detaylandırılmalıdır. Üniversite-sanayi işbirliği projelerinde ek bütçe talebi yapılamaz. Ek bütçe talepleri BAP komisyonu kararı ile onaylanır.
 3. Ek bütçe gerektirmeyen ve Proje bütçesinde olmayan bir cihaz/malzeme/hizmet alımı için gerekçeli dilekçe ile BAP komisyonuna başvurulur. BAP komisyonu kararı ile onaylanır.
 4. Projede insan veya hayvan denemeleri varsa ilgili Etik kurul kararı proje başvuru formuna eklenmelidir.
 5. Proje hazırlanırken bütçede yurt dışı alım varsa gümrük v.b masrafları proje bütçesine eklenmelidir.
 6. Proje bütçesi KDV dahil hesaplanmalıdır.
 7. Üniversitemizde kadrolu olmayan ve çalışmayan kişiler anketör olarak çalışabilir. Harcama pusulası ile BAP komisyonu tarafından belirlenen ücretler ödenir.
 8. Proje süresinin bitiminden en geç 1 ay öncesinde süre uzatımı talebi komisyona yapılmalıdır. Zamanında ek süre talebi yapılmayan projelerin komisyon kararı ile bütçeleri kapatılır.
 9. Proje süresi sözleşmede belirtilen tarihte sona erer. Süresi biten projelerin bütçesi kapanır. Proje 1 yıl süreyle açık kalır ve kapatılması için  istenen makale/sanatsal etkinlik/sportif faaliyetin gerçekleştirilmesi ile yürütücünün dilekçesiyle kapatılır. Ancak bu süre içinde harcama yapılamaz. Bir yıl içinde kapatılmayan projeler komisyon kararı ile kapatılır ve yürütücüsüne 4 yıl süreyle yeni bir proje verilmez. 
 10. BAP projelerinde çıkan/çıkacak makale, kitap, tez gibi yazılı ürünlerde BAP proje kodu belirtilmelidir. Proje kodu belirtilmeyen yayınlar projeden ürün olarak değerlendirilmez ve projeyi kapatmak için kullanılmaz. Sanatsal etkinlik ve sportif faaliyetlerde yazılı/görsel üniversitemiz logosu kullanılmalıdır ve BAP proje desteği belirtilmelidir.
 11. Proje kapsamında dergi v.b gibi süreli yayınlar alınamaz. Projeden alınması planlanan kitapların öncelikle Merkez kütüphanede olup olmadığı değerlendirilmelidir. Projeden alınan kitaplar projenin tamamlanmasıyla Merkez Kütüphaneye verilir.
 12. Posta masrafları proje bütçesinden karşılanmaz.
 13. Sadece bilgisayar/yazıcı alımının yapıldığı projeler desteklenmez.
 14. Projelerde Ar-Ge amaçlı olmayacak cihaz/malzeme/hizmet alımı yapılmaz.
 15. Uludağ Üniversitesi matbaasından hizmet alımı yapılarak poster, anket v.b bastırılabilir. Ancak kitap, tez v.b basılması veya çoğaltılması için projeden ödenek kullanılamaz.
 16. Yaz okullarına katılım, proje konusu dışındaki eğitimler ile alınan yazılım veya makine-teçhizat için ayrıca eğitim ve danışmanlık ücretleri ödenmez.
 17. On beş günden fazla olan yurt dışı arazi/saha çalışmaları için Üniversite Yönetim kurulundan alınacak izinlerde proje içeriğine bakılarak uygunluk durumunun da incelenmesi gerekir.
 18. Yurt dışı/yurt içi arazi/saha çalışmaları için proje bütçesinin en fazla %20’si ayrılabilir. Yurt dışı arazi/saha çalışmaları için en fazla 10.000 TL bütçe yurt içi arazi/saha çalışmalarında ise en fazla 5000TL kullanılabilir. Arazi/saha çalışmalarına yönelik gerekçe proje öneri formunda belirtilmelidir. Ayrıca dönem raporunda çalışmaya ait detaylı bilgi verilmelidir.
 19. Kişilerden yapılan hizmet alımlarında harcama pusulası kullanılır ve %20 vergi kesintisinden sonra ödeme yapılır. Bütçe hazırlanırken bu hususa dikkat edilmelidir.
 20. Her proje için 1 adet yurtdışı ve 1 adet yurt içi kongre desteği verilir. Yurt dışı kongre katılım için üst limit 5000 TL dir. Proje ekibinde yer alan araştırmacılar kongrede yapılacak sözlü/poster sunumda isimlerinin olması durumunda bu destekten faydalanabilir. Projeden aktif katılım olmadan kongre desteği verilmez. Yurt içi kongreler için üst limit 1000 TL’dir. Ancak yurt içinde yapılan ve en az 10 yıldır tekrarlanan Uluslararası kongrelerde katılım bedeli ödemelerinde yurt dışı kongre kriterleri dikkate alınır.
 21. Proje kapsamında alınan makine-teçhizat yürütücü üzerine zimmetlenir. Proje süresince proje personeli öncelikli olarak kullanım hakkına sahiptir. Bu sürede bu makine/teçhizat ile çalışmak isteyen araştırmacılar yürütücüden izin almak zorundadır. Projenin tamamlanmasıyla alınan makine/teçhizat tüm üniversite öğretim elemanlarının kullanımına açılır ve projenin yürütüldüğü bölüm laboratuvarına konur.
 22. Projelerde başka üniversitelerden veya kurumlardan araştırmacı çalışabilir ancak bu araştırmacılara projelerden ödeme yapılmaz.
 23. Mevzuat gereği bir kalem birden fazla kaynak tarafından desteklenemez.
 24. Makale basım desteği proje bütçesinden talep edilemez. BİYG projesi kapsamında her araştırmacıya yılda bir kez destek verilir.
 25. Proje sonunda Patent alınması planlanıyorsa proje bütçesinde belirtilmelidir.
 26. Alt yapı projeleri hazırlanırken alınması planlanan cihaz/teçhizatın daha sonra kullanımına yönelik fizibilite raporu eklenmelidir.
 27. Proje bütçesinin en fazla %50si makine-teçhizat alımına ayrılabilir. Daha yüksek meblağlar için alt yapı proje formatı hazırlanmalıdır.
 28. Kongre katılımı için fasıllar arası aktarım talep edilemez.
 29.  BAP projelerinin tümü araştırma amaçlı olmalıdır. Sadece etkinlik düzenlemek veya gezi amaçlı seyahat faaliyetleri desteklenmez.
 30. Bir araştırmacı en fazla 3 “B” tipi projede aynı anda yürütücü olabilir. 3 projede yürütücü olan araştırmacılar başka bir B tipi projede araştırmacı olamazlar. Bir araştırmacı yürütücülüğü yoksa toplamda 6 projede de araştırmacı olabilir. Araştırmacılar 1 projede yürütücü 4 projede araştırmacı olabilirler. 2 projede yürütücü olan araştırmacılar 2 projede araştırmacı olabilir. Alt yapı, Hızlı Destek ve Üniversite-sanayi işbirliği projelerindeki yürütücülükler bu sayıya dahil değildir
 31. Uygulamalı Araştırma Proje önerileri yılın her zamanı yapılabilir. Ancak komisyonun Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yaptığı toplantılarda karara bağlanır.
 32. Projeler kapsamında kırtasiye alımları için en fazla 500TL ödenek ayrılabilir.