Prof.Dr. Ramazan DOĞAN

Ünvan

:

Prof. Dr.

Doğum Yeri
                                                  

:

Ankara

Uyruğu

:

T.C.

Yabancı Dili

:

İngilizce

Telefon

   

İş

:

+90 224 2941521

Ev

:

+90 224 4832418

Fax

:

+90 224 4428836

E-posta

:

rdogan@uludag.edu.tr

 

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 1979 - 1983   Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
 1983 - 1986   Y. Lisans, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
 1987 - 1994   Doktora, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
 1994- 1998   Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
 1998 - 2007  Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

 2007 - 2014  Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

 2014 - ......    Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

ÇALIŞMA DURUMU

1984 - 1994 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
1994 - 1998 Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.

1998 - 2007  Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

2007 - 2014  Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

2014 - ......    Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

UzmanlIk AlanI

Serin iklim Tahılları (Buğday,Arpa,Çavdar, Yulaf)

Standardizasyon ve Depolama

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım

  

İdarİ Görevler

 -

 

UluslararasI Deneyİm

 - 


yÜKSEK Lİsans Tez Konusu

Bursa Yöresinde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentleri Yönünden Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Nevzat YÜRÜR)

 

DOKTORA Tez Konusu
Tohum İrilik ve Miktarının Atilla-12 Buğday Çeşidinin (T. Aestivum var. aestivum L.) Ekonomik ve Biyolojik  Verimine Etkileri (Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Nevzat YÜRÜR)

 

YAYINLAR

A. UluslararasI hakemlİ dergİlerde yayINlanan makaleler
A1. Dogan, R., M.Turk and H. Gul,” Evaluation of Agronomical and Biochemical Characteristics of New Lines of Triticum durum desf. in Turkey”, Bangladesh J. Bot.,35(1): 71-76 (2006). SCI-Exp

A2. Dogan, R., F. Çakmak, K. Yagdı and T. Kazan, “ Effect of Zinc Compound (Teprosyn F-2498) on Wheat (Triticum aestivum L.)” Asian Journal of Chemistry, Vol.20, No.3, 1795-1800 (2008). SCI-Exp

A3. Dogan, R., N. Celik and N. Yürür, “ Requirement and Application Frequencies of Nitrogen Fertilizer on Bread Wheat Variety, Arpathan-9”, Asian Journal of Chemistry, Vol.20, No.4, 3069-3078 (2008). SCI-Exp
 

B. Uluslararası bİlİmsel toplantIlarda sunulan ve bİldİrİ kİtabında (Proceedings) basIlan bİldİrİler
B1. Çetin,B., K.Yağdı., R.Doğan and N.Yürür., “ An Investigation on the Economically Optimal Crop Rotation System for the Irrigated and Non-Irrigated Conditions in Bursa Province of Turkey”, 6 th International Wheat Conference,5-9 th june, Hungary, p.246 (2000).


B2. Filya,İ., R. Doğan., A. Karabulut, H. Kalkan and E.Sucu,” The Effect of Cultivar and stage of Maturity on Yield, Fermentation, Aeorobic Stability, Cell-Wall content and In Situ Rumen Degradability of Whole-Crop wheat silages”, Turkey-Israeli workshop on silage and by-products for high lactating Cows, Bet Dagan, Israel, pp:18-21, July 24-26, (2001).

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR veya KİTAPLARDA BÖLÜMLER

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
D1. Doğan, R. ve N. Yürür, “Bursa Yöresinde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Verim Komponentleri Yönünden Değerlendirilmesi”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 37-46 (1992) Yüksek Lisans Tezi

D2. Doğan, R. ve N.Yürür, “Marmara Bölgesine Son Beş Yıl İçerisinde Yurtdışından Getirilen Buğday Çeşitleri”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9,247-251(1992).

D3. Doğan, R., K.Yağdı, M. Ayçiçek, İ. Turgut ve B. Taş, “ Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Verim Yetenekleri”,Türk-Bulgar Tarım Haftası, 28 Kasım-01 aralık, (1994).


D4. Doğan,R. ve N. Yürür,” Nohut-Buğday Ekim Nöbetinde Saraybosna Ekmeklik Buğday Çeşidine (Triticum aestivum var. aestivum em.Tell.) Uygulanan Azotlu Gübre Miktarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma”, U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 11,109-122 (1995).


D5. Doğan, R., N. Çelik ve İ. Turgut, “ Saraybosna Ekmeklik Buğday Çeşidinde Uygun Ekim Sıklığı ve Azot Miktarının Belirlenmesi İle İlgili Bir Araştırma”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,12, 127-135 (1996).


D6. Turgut,İ., V. Bulur, N. Çelik, R. Doğan, “ Farklı Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Otholom Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi”, U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi,12, 137-148 (1996).

D7. Doğan,R., ve M.Ayçıçek,” Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Bursa Ekolojik Koşullarındaki Adaptasyon ve Stabilite Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma”, U.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 59-67 (2001).


D8. Taş,B., R.Doğan ve N.Yürür, “ Bursa Koşullarında Bazı Yerli ve Yabancı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum) Çeşitlerinin Kimi Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Anadolu Dergisi, 12:1, 96-104 (2002).


D9. Doğan, R.,” Ekmeklik Buğday Hatlarının Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 149-158 (2002).

D10. Doğan, R., “ Bursa Koşullarında Geliştirilen Makarnalık Buğday Hatlarının Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 193-206 (2004).

D11. Kazan, T. ve R. Doğan, “Pehlivan Ekmeklik Buğday (Triticum aest. var. aest. L.) Çeşidinde Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığı Üzerine Araştırma”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19, 63-76 (2005).

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
E1. Turgut.İ., R. Doğan ve N. Yürür,” Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi”, Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, 143-145, Samsun, 1997.

E2. Doğan,R., İ. Turgut, N. Yürür,” Bursa Koşullarında Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Silajlık Verim ve Kalitesine Bitki Sıklığının Etkisi“, Türkiye II.Tarla Bitkileri Kongresi, 467-471, Samsun, 1997.


E3. Ak, İ. ve R. Dogan, “Bursa Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim Özellikleri ve Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi”, Türkiye Birinci Silaj Kongresi, 83-93, Bursa, 1997.


E4. Göksoy, A.T., K.Yağı, R.Doğan, A.Uzun ve N.Yürür, “Bursa Koşullarında Ayçiçeği için En Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Belirlenmesi”, Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, 159-164, Adana, 1999.


E5. Doğan,R. ve V. Bulur,” Kardeşlenme Zamanında Farklı Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerin Farklı Buğday Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Etkisi”, Türkiye3.Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 198-203, Adana, 1999.


E6. Doğan, R., K.Yağdı, İ.Turgut., A.Uzun, F.Çakmak ve N.Yürür, “ Bursa Kuru Koşullarında Buğday İçin En Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Belirlenmesi”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 252-257, Adana, 1999.


E7. Turgut, İ., A.Uzun, F.Çakmak, R.Doğan ve N.Yürür, “ Bursa Koşullarında Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde Yetiştirilen Mısırın Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 258-262, Adana, 1999.

 

F. DİĞER YAYINLAR
F1. Yürür, N., R. Doğan ve M. Ayçiçek, “Ünite 3: Serin İklim Tahılları Genel, Ünite 4: Serin İklim Tahılları (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar), 47-105.


F2. Yürür, N., E. Açıkgöz, A. Özgümüş, N. Azkan, Z.M. Turan, N. Çelik, A.T. Göksoy, K. Yağdı, R. Doğan, M. Ayçiçek ve A. Uzun, Tarla Bitkileri Kitabı 1. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 456, 1-331, Eskişehir, (2002).

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.486]