Öğrenci İşleri Görev Tanımı

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri

 

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Yeni öğrenci kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak, mezun oluncaya kadar güncel tutmak, kaydolan öğrencilerin kütüklere ve bilgisayar programına kayıtlarını yapmak ve gerekli yazışmalarını yapmak.
 • Ders kayıt tarihlerinden önce ders programını öğrenci otomasyonuna girmek.
 • Her yarıyıl başında öğrenci otomasyonunda dersleri öğrencilere açmak, ders ekleme ve çıkarma işlemelerini yapmak.
 • Süresi içerisinde ders alamayıp mazeretlerini bildiren öğrencilerin derslerini seçmek.
 • Bologna koordinatörlerini öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezun öğrencileri takip etmek ve sistemden düşmek.
 • Öğrencilerin katkı payı makbuzlarını alarak dosyasına koymak, katkı payı kontrolünü yapmak ve yatırmayan öğrencilerin tespiti ile hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek.
 • Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek.
 • Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 • Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak.
 • Yatay geçiş kayıt yapan öğrencilerin yazışmalarını yürütmek.
 • Yönetim Kurul Kararı ile gelen öğrenci işleri ile ilgili evrakları, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Tüm sınavlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.
 • Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bütün işlemlerin takibini yapmak.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin yazışmaları yürütmek.
 • Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 • Öğrencilerle ilgili istatistikleri hazırlamak.
 • Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 • Öğrencilerden gelen bütün dilekçeleri sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 • Öğrenciler tarafından verilen her türlü belgelerin, işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Öğrenciler hakkında Yüksekokul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek.
 • Mezun öğrencilerin diploma defterine kaydetmek, diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 • Öğretim üyelerinden gelen sınav kağıtlarını ve sınav listelerini imza karşılığında eksiksiz teslim almak.
 • Sınav kağıtları, sınav listeleri ile sınav tutanaklarını yıllara ve dönemlere göre dosyalamak ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin tespiti ile listelerini hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Ders kayıt tarihlerinden önce ders programını öğrenci otomasyonuna girmek.
 • Her yarıyıl başında öğrenci otomasyonunda dersleri öğrencilere açmak, ders ekleme ve çıkarma işlemelerini yapmak.
 • Süresi içerisinde ders alamayıp mazeretlerini bildiren öğrencilerin derslerini seçmek.
 • Bologna koordinatörlerini öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezun öğrencileri takip etmek ve sistemden düşmek.
 • Ders kayıt ve ders alma işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek.
 • Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek.
 • Öğrencilerin not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, diplomalarını, dokümanları hazırlamak.
 • Yatay geçiş kayıt işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
 • Yaz okulu ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Yıl sonunda programlarda dereceye giren öğrencileri belirlemek
 • Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının öğrencilere bildirmek.
 • Her yarıyıl sonunda ikinci öğretim programlarında % 10 giren öğrencileri belirlemek.
 • Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini otomasyona işlemek.
 • Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek.
 • Yüksek onur- onur belgesi alacak öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini tamamlamak.
 • Öğrencilerin mazeret sınavı taleplerini sonuçlandırmak.
 • Üniversitemiz merkezi Öğrenci İşleri Otomasyonu çerçevesinde istenilen her türlü öğrenci işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Öğrenciler hakkında Yüksekokul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek.
 • Mezun öğrencilerin diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 • Sınav sonuçlarının zamanında verilmesi hususunda öğretim üyelerini uyarmak, sonuçları zamanında vermeyen öğretim üyelerini ilgili Yüksekokul yönetimine bildirmek,
 • Öğretim üyelerinden gelen sınav kağıtlarını ve sınav listelerini imza karşılığında eksiksiz teslim almak.
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 31. ve 15. maddelerine göre sınava giren öğrencilerin dilekçelerini almak, incelemek ve sınav sonuçlarını öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararları otomasyona işlemek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri

 

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 • Yeni öğrenci kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak, mezun oluncaya kadar güncel tutmak, kaydolan öğrencilerin kütüklere ve bilgisayar programına kayıtlarını yapmak ve gerekli yazışmalarını yapmak.
 • Ders kayıt tarihlerinden önce ders programını öğrenci otomasyonuna girmek.
 • Her yarıyıl başında öğrenci otomasyonunda dersleri öğrencilere açmak, ders ekleme ve çıkarma işlemelerini yapmak.
 • Süresi içerisinde ders alamayıp mazeretlerini bildiren öğrencilerin derslerini seçmek.
 • Bologna koordinatörlerini öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezun öğrencileri takip etmek ve sistemden düşmek.
 • Ders kayıt ve ders alma işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Yılsonunda programlarda dereceye giren öğrencileri belirlemek
 • Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının öğrencilere bildirmek.
 • Her yarıyıl sonunda ikinci öğretim programlarında % 10 giren öğrencileri belirlemek.
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 31. ve 15. maddelerine göre sınava giren öğrencilerin dilekçelerini almak, incelemek ve sınav sonuçlarını öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini otomasyona işlemek.
 • Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek.
 • Öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararları otomasyona işlemek
 • Sınav sonuçlarının zamanında verilmesi hususunda öğretim üyelerini uyarmak, sonuçları zamanında vermeyen öğretim üyelerini ilgili Yüksekokul yönetimine bildirmek
 • . Yüksek onur- onur belgesi alacak öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini tamamlamak.
 • Öğrencilerin mazeret sınavı taleplerini sonuçlandırmak
 • Yatay geçiş kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Üniversitemiz merkezi Öğrenci İşleri Otomasyonu çerçevesinde istenilen her türlü öğrenci işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 • Öğrencilerin katkı payı makbuzlarını alarak dosyasına koymak, katkı payı kontrolünü yapmak ve yatırmayan öğrencilerin tespiti ile hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak.
 • Yatay geçiş kayıt yapan öğrencilerin yazışmalarını yürütmek.
 • Yönetim Kurul Kararı ile gelen öğrenci işleri ile ilgili evrakları, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
 • Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin yazışmaları yürütmek.
 • Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 • Öğrencilerle ilgili istatistikleri hazırlamak.
 • Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 • Öğrencilerden gelen bütün dilekçeleri sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Tüm sınavlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

 

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 • Öğrencilerin katkı payı makbuzlarını alarak dosyasına koymak, katkı payı kontrolünü yapmak ve yatırmayan öğrencilerin tespiti ile hakkında işlem yapılması için Yönetim Kuruluna sunmak.
 • Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak.
 • Yatay geçiş kayıt yapan öğrencilerin yazışmalarını yürütmek.
 • Yönetim Kurul Kararı ile gelen öğrenci işleri ile ilgili evrakları, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
 • Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin yazışmaları yürütmek.
 • Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 • Öğrencilerle ilgili istatistikleri hazırlamak.
 • Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 • Öğrencilerden gelen bütün dilekçeleri sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Tüm sınavlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

 

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:57]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Mar-2021 20:12]

İçerik Görüntüleme : [2.393]