Öğrenci İşleri Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 • Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 • Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 • Mezun öğrencilerin diploma defterine kaydetmek, diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 • Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek.
 • Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 • Öğrenci soruşturmalarını takip etmek ve sonuçların öğrencilere tebliği için gerekli işlemleri yürütmek.
 • Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek.
 • Öğrenciler hakkında Yüksekokul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek.
 • Öğrenciler tarafından verilen her türlü belgelerin, işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerden gelen bütün dilekçeleri sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
 • Öğrencilerin not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, diplomalarını, dokümanları hazırlamak.
 • Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili istatistikleri hazırlamak.
 • Tüm sınavlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bütün işlemlerin takibini yapmak.
 • Yatay geçiş kayıt işlemlerini yürütmek,
 • Yatay geçiş kayıt yapan öğrencilerin yazışmalarını yürütmek.
 • Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak.
 • Yönetim Kurul Kararı ile gelen öğrenci işleri ile ilgili evrakları, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Yüksekokula alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selda KESELİK

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • Askerlik tecil işlemleri için başvuruda bulunan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin düzenlenmesini sağlamak, diğer form ve yazışmalarını sonuçlandırmak.
 • Bologna koordinatörlerini öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Bursa Uludağ Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 31. ve 15. maddelerine göre sınava giren öğrencilerin dilekçelerini almak, incelemek ve sınav sonuçlarını öğrenci işleri otomasyonuna işlemek.
 • Ders kayıt tarihlerinden önce ders programını öğrenci otomasyonuna girmek.
 • Ders kayıt ve ders alma işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile ilgili tüm yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak.
 • Her yarıyıl başında öğrenci otomasyonunda dersleri öğrencilere açmak, ders ekleme ve çıkarma işlemelerini yapmak.
 • Her yarıyıl sonunda ikinci öğretim programlarında % 10 giren öğrencileri belirlemek.
 • Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının öğrencilere bildirmek.
 • Mezun öğrencilerin diploma defterine kaydetmek, diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 • Mezun öğrencilerin diplomalarının hazırlanması ve öğrencilere verilmesini sağlamak.
 • Öğrenci belgesi, transkript düzenlemek ve öğrencilere vermek.
 • Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.
 • Öğrenci dilekçeleri ile öğrenciler hakkında resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları Yüksekokulun ilgili birimleri ile diyalog kurarak sonuçlandırmak ve cevaplandırmak,
 • Öğrenciler hakkında alınan kararları işlemek.
 • Öğrenciler hakkında Yüksekokul yönetimi tarafından alınan kararları uygulamak, öğrencilere duyurmak ve işlemlerini yürütmek.
 • Öğrenciler tarafından verilen her türlü belgelerin, işlemleri tamamlandıktan sonra dosyalarında muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Öğrencilerden gelen bütün dilekçeleri sonuçlandırmak ve öğrencilere tebliğ etmek.
 • Öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararları otomasyona işlemek.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını cevaplandırmak ve ilgili birimlere yönlendirmek.
 • Öğrencilerin kayıt dondurma ve kendi isteğiyle kayıt sildirme taleplerine ilişkin yazışmaları yürütmek.
 • Öğrencilerin mazeret sınavı taleplerini sonuçlandırmak.
 • Öğrencilerin not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, diplomalarını, dokümanları hazırlamak.
 • Öğrencilerin not döküm ve ilişik kesme belgelerini takip etmek.
 • Öğrencilerin stajla ilgili işlemlerini otomasyona işlemek.
 • Öğrencilerin tecil, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucunu vb. dokümanları hazırlamak.
 • Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyet istekleri için gerekli belgeleri hazırlamak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlenmesini yapmak.
 • Öğrencilerle ilgili istatistikleri hazırlamak.
 • Öğretim üyelerinden gelen sınav kağıtlarını ve sınav listelerini imza karşılığında eksiksiz teslim almak.
 • Sınav kağıtları, sınav listeleri ile sınav tutanaklarını yıllara ve dönemlere göre dosyalamak ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Sınav sonuçlarının zamanında verilmesi hususunda öğretim üyelerini uyarmak, sonuçları zamanında vermeyen öğretim üyelerini ilgili Yüksekokul yönetimine bildirmek,
 • Süresi içerisinde ders alamayıp mazeretlerini bildiren öğrencilerin derslerini seçmek.
 • Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin tespiti ile listelerini hazırlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Tüm sınavlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 • Üniversitemiz merkezi Öğrenci İşleri Otomasyonu çerçevesinde istenilen her türlü öğrenci işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Yatay geçiş kayıt işlemlerini yürütmek,
 • Yeni öğrenci kayıtlarını ve kayıt yenileme işlemlerini yapmak, mezun oluncaya kadar güncel tutmak, kaydolan öğrencilerin kütüklere ve bilgisayar programına kayıtlarını yapmak ve gerekli yazışmalarını yapmak.
 • Yıl sonunda programlarda dereceye giren öğrencileri belirlemek
 • Yönetim Kurul Kararı ile gelen öğrenci işleri ile ilgili evrakları, alınan kararları üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Yönetim Kurulu Kararı ile gelen mezun öğrencileri takip etmek ve sistemden düşmek.
 • Yüksek Onur-Onur belgesi alacak öğrencileri tespit etmek ve işlemlerini tamamlamak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Mevlüde KOÇ

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:57]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 07:29]

İçerik Görüntüleme : [5.115]