Çift Anadal - Yandal

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL - YANDAL PROGRAMLARI

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Çift Anadal Programı kısaca ikinci bir diploma programıdır. Bu program ile öğrenci, kendi Anabilim Dalında lisans eğitimini sürdürürken, ilgi duyduğu ikinci bir lisans programını da devam ettirebilmektedir. Çift Anadal Programı en az 60 AKTS’den oluşmaktadır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalında ise Eğitim Fakültesinin tüm diğer programlarından gelecek öğrenciler için Müzik Eğitimi alanından 112 AKTS ile 20 AKTS Öğretmenlik Uygulaması I/II (toplam 132 AKTS) alınacak olup, 108 AKTS kendi bölümlerinden aldıkları 5/i, Eğitim dersleri, Genel Kültür ve Meslek Bilgisi Seçmeli dersleri eklenerek 240 AKTS tamamlanacaktır.

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları

Öğrenci aynı anda iki tane Çift Anadal Programına başvuru yapamaz ancak; 1 Çift Anadal 1 Yandal Programına başvuru yapabilmektedir. Çift Anadal Lisans Programı açacak birim, gerekli görürse seçme sınavı da yapabilir.

Öğrenci Çift Anadal Programına en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.

Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Anadal Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’si içinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal Programına başvurabilirler.

Çift Anadal Programı Uygulaması

Çift Anadal Programını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Çift Anadal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her bir Çift Anadal Programı için kayıt yapılan ilgili birim başkanlığınca bir Çift Anadal Programı Danışmanı atanır. Çift Anadal Programı Danışmanı, öğrencilerin Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

İkinci Anadal Programında yer alan dersler İkinci Anadal Programının yürütüleceği ilgili Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

Öğrenci, devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, İkinci Anadal Programındaki derslerine koordinatörünün danışmanlığında, haftalık kredi saatinde bir sınırlama olmaksızın, öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere yazılabilir. İkinci Anadal öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir. Öğrenci, İkinci Anadal Programında başarısız olduğu dersleri, açıldığı ilk yarıyılda tekrarlar. Başarısız olduğu seçmeli dersler yerine danışmanının onayı ile yeni seçmeli dersler alabilir.

Öğrenci, İkinci Anadal Programında Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen ek sınav haklarından yararlanabilir.

İkinci Anadal Programından ayrılan öğrenciye, isteği üzerine not çizelgesi verilir. Çift Anadal Programına kayıtlı öğrencilerin İkinci Anadal Programını tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 60 AKTS’den az olmamak üzere İkinci Anadal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir.

Başarı ve Mezuniyet

Kayıtlı olduğu Anadal Programından mezun olan ve İkinci Anadal Programını da en az 2.72 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Programının diploması verilir. Kayıtlı olduğu Anadal Programından mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenci İkinci Anadal Programından mezun sayılmaz ve lisans diploması verilmez. Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadaldaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

YANDAL PROGRAMI

Yandal Programı bir sertifika programıdır. Yandal eğitimi sonunda diploma yerine sertifika verilmektedir. Yandal Programı en az 30 AKTS’den oluşmaktadır. Müzik Eğitimi Anabilim Dalında ise Yandal Programı dersleri toplam 39 AKTS’dir.

Yandal Programı Başvuru Koşulları

Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için, kendi Anadal Programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gereklidir.

Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programlarında açılan Yandal Programlarına başvuru yapamaz. Öğrenci, Yandal Programına, en erken, kayıtlı olduğu anadal programının üçüncü yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır. Yandal Programında yabancı dille verilen derslere yer veren bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır.

Yandal Programı Uygulaması

Yandal Programlarını seçen öğrencilere yardımcı olmak ve Yandal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, her Yandal Programı için ilgili birim başkanlığınca bir Yandal Program Danışmanı atanır. Yandal Program Danışmanı öğrencilerin Anadal Programlarındaki danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Bir öğrenci, Anadal Programındaki öğrenimi boyunca en çok bir Yandal Programına kayıt yaptırabilir. Yandal Programında yer alan dersler Yandal Programının yürütüleceği birim kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

Öğrenci, Yandal Programında devam koşullarını yerine getirmek kaydıyla, haftalık kredi saatinde bir sınırlama olmaksızın danışmanın onayı ile Yandal Programı derslerine, öncelikle alt yarıyıllardaki derslerden başlamak üzere, yazılabilir. Yandal Programı öğrencisi yaz öğretiminden yararlanabilir. Yandal Programına kayıtlı öğrencilerin Yandal Programını tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 30 AKTS’den az olmamak üzere Yandal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir.

Kayıtlı olduğu anadal programında izinli sayılan öğrenci, Yandal Programında da izinli sayılır.

Öğrenci Yandal Programında Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen ek sınav haklarından yararlanabilir.

Başarı ve Mezuniyet

Yandal Programı, öğrencinin kayıtlı olduğu Anadal Programındaki başarı durumunu etkilemez. Yandal Programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir.

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin Anadal Programındaki GANO ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı kaybeden öğrencinin Yandal Programından kaydı silinir.

Anadal Programından mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika ile önlisans/lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz.

Not: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çift Anadal ve Yandal Ders Planları aşağıda yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:

https://uludag.edu.tr/oidb/konu/view?id=696&title=cift-anadal---yandal-programi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çift Anadal Koordinatörü:

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT 

cigdemyigit07@gmail.com 0 224 294 09 62

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [26-Şub-2021 19:45]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Şub-2021 20:01]

İçerik Görüntüleme : [4.841]