2023 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2023 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

 A. Makaleler

1. Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

Avgın, İ. ve Gül, G. (2023).  Carabo-Cone yönteminin kullanılabilirliğinin okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim özellikleri açısından değerlendirilmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14 (2), 182-195. DOI. 10.51460/baebd.1180922

Gül, G. (2023). Use of Technology-Supported Educational Tools in General Music Education and Its Contribution to the Process of Music Education . Acta Educationis Generalis (ACTA),13 (2), 63-81. DOI. 10.51460/baebd.1180922

 

TAŞKIRAN, N. D., ve ŞENOL SAKİN, A. (2023). Türk kadın klasik batı müziği ve şan sanatçısı Esin Özsan: Hayatı, sanatı ve metodik şan eğitimi kitabı üzerine bir inceleme. Akademik Sanat (20), 14-23.

Sakin, A. Ş. (2023). opinions of music education department students on web 2.0 tools: The case of Bursa Uludag University. Acta Educationis Generalis13(3), 42-67.

Özer, Z., ve Demirbatır, R. E. (2023). STEAM based music activity example for gifted students: I design my instrument with Scratch and Makey Makey. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education11(4), 1-24.

Özer, Z., ve Demirbatir, R. E. (2023). Examination of STEAM-Based Digital Learning Applications in Music Education. European Journal of STEM Education8(1), 2.

Koparanoğlu, H., ve Demirci, Ş. A. (2023). An Investigation of the Piano Lessons Repertoire Applied in the Music Education Departments Based on the Views of Teaching Instructors. Education Quarterly Reviews6(1).

2. Ulusal Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

Arslanhan, E., & Onuray Eğilmez, H. (2023). Piyano eğitimi odaklı mobil uygulamaların analizi ve müzik öğretmeni adayları tarafından kullanılma durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 24-41. https://doi.org/10.17679/inuefd.1175282

Uğurluol, G. D., & Onuray Eğilmez, H. (2023). müzik öğretmeni adaylarının piyano ile eşlik alanında yeterlik algıları. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(44), 311-324. https://doi.org/10.21550/sosbilder.1142044

Acar, D., & Onuray Eğilmez, H. (2023). Müzik öğretmeni adaylarının uzaktan çalgı eğitimine yönelik tutumları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 75-99. https://doi.org/10.19171/uefad.1189899

Mustafa, E. R. E. N., ve Sakin, A. Ş. (2023). Fréderic François Chopin’in Op. 6 No. 1 mazurka eserinin form analizi. Art-e Sanat Dergisi16(31), 392-407.

DAMAR, A. T., ve SAKİN, A. Ş. (2023). Müzik eğitimi ana bilim dallarında kullanılan klarnet metotlara ilişkin öğretim elemanı görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi13(2), 1178-1194.

AYDIN, E., ve SAKİN, A. Ş. (2023). Muammer Sun’un Koro Eserlerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Kullanılırlığına Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri. Sanat ve Yorum, (41), 30-39.

ÖZGÜN, A., ve ŞENOL SAKİN, A. (2024). İlke Karcılıoğlu’nun “Sa-Na-Ne” eserinin içerdiği teknikler ve flüt eğitiminde kullanılabilirliği açısından incelenmesi. Art-E Sanat Dergisi, 16(32), 1142-1165. https://doi.org/10.21602/sduarte.1359025

Özer, Z. ve DEMİRBATIR, R. E. (2023). BİLSEM Sanat Alanı Öğretmenlerinin STEAM Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi25(4), 1349-1364.

Özmen, D., ve DEMİRBATIR, R. E. (2023) A= 432 Hz Ve 440 Hz Akortlanmış Majör ve Minör Tonlardaki Müzikler Sonrası Verilen “Duyuşsal Tepki” ye Yönelik Bir İnceleme. Art-e Sanat Dergisi16(32), 951-968.

NERGİZ, E., ve DEMİRCİ, Ş. A. (2023). Öğretim elemanlarının görüşlerine göre piyano eğitiminde Türk kadın besteciler. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi7(1), 420-460.

B. Bildiriler

Aydoğan F. & Onuray Eğilmez, H. (2023). Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çalgı Dersine Yönelik Özdüzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara. 4. İpekyolu Müzik ve Sanat Konferansı, (sözlü sunum yapıldı henüz yayınlanmadı)

Aydın, E. ve Şenol Sakin, A. (2023). Adaptıng (Turkishization) the songs in the colourstrings violin a method to Turkish within the framework of Peter Low’s pentathlon principles. Batumi Annual International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences – 2023 (Özet bildiri).

C. Kitap / Kitap Bölümü

1. Kitap Bölümü

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Alanındaki Gelişmeler 2. Bölüm Adı: Carabo-Cone ve Kodaly Yöntemlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Açısından Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, İrem Avgın, Gülnihal Gül, Sayfa Sayısı: 493, ISBN: 978-625-6517-80-6, Bölüm Sayfaları: 481-493

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar. Bölüm Adı: Ters Yüz Öğrenme Modeline Yönelik Genel Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Görüşleri. Nur Didem Taşkıran ve Ajda Şenol Sakin. Sayfa: 269-288. ISBN: 978-625-425-207-5

Kitap Adı: Güzel Sanatlar Alanında Gelişmeler. Bölüm Adı: Dalcroze Yaklaşımında Piyanonun Önemi. Dilara Özmen ve Ajda Şenol Sakin. Sayfa: 95-114. ISBN: 978-625-6971-87-5

Kitap Adı: Eğitim Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar. Bölüm Adı: Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Şefkat Korkusunun Program, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. Nagihan Oğuz Duran ve Rasim Erol Demirbatır. Sayfa: 8-31. ISBN: 978-625-6585-76-8

Kitap Adı: Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. Bölüm Adı: Viyolonsel ile İlgili YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimlerinin Belirlenmesi. Beril Kahraman ve Rasim Erol Demirbatır. Sayfa: 577-615. ISBN: 978-625-6585-03-4

Kitap Adı: Küreselleşen Dünyada Eğitim Bilimleri. Bölüm Adı: Özel Eğitim Meslek Okulu Müzik Dersi Kazanımları ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Uygulama Sürecinin İncelenmesi. Gökçe Münevver Aksoy ve Rasim Erol Demirbatır. Sayfa: 133-153. ISBN: 978-625-6945-32-6

2. Kitap Editörlüğü

Kitap Adı: New Frontiers in Educational Sciences. Duvar Yayınları. Editör: Rasim Erol Demirbatır

Kitap Adı: Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar. Duvar Yayınları. Editör: Rasim Erol Demirbatır

D. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Çalışır, Ç. (2023). Müzik Performans Kaygısı ile Baş Etmeye Yönelik Bir Deneme: Ayvalık Sebahat- Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Prof. Dr. Hatice ONURAY EĞİLMEZ)

Taşkıran, N. D. (2023). Ortaöğretim müzik öğretiminde harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarından ters yüz öğrenme modeli uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Ajda Şenol Sakin)

Damar, A. T. (2023). Genişletilmiş klarnet tekniklerinin Türkiye'deki klarnet eğitiminde ve çağdaş Türk müziğinde kullanımına yönelik klarnet eğitimcilerinin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Ajda Şenol Sakin)

Aydın, E. (2023). Colourstrings yaklaşımının başlangıç düzeyi keman eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin eğitimci görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Ajda Şenol Sakin)

Azad, D. (2023). 8-11 yaş grubu çocuklarda viyolonsel eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve metotlara yönelik öğretim elemanı görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Sezin Alıcı)

Ceyhan, Ş. (2023). Başlangıç düzeyinde piyano eğitimi alan 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin karşılaştıkları teknik sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Prof. Şirin Akbulut Demirci)

E. Projeler

Proje Adı: Colourstrings Yaklaşımının Başlangıç Düzeyi Özengen Keman Eğitiminde Kullanılabilirliğine İlişkin Eğitimci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Lisansüstü Tez Projesi). Yürütücü: Ajda Şenol Sakin, Araştırmacı: Elif Aydın (Tamamlandı).

Proje Adı: Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Müzik Eğitimi Lisans Programı Öğrencilerinin Müzik Performans Kaygı Düzeylerine Etkisi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Lisansüstü Tez Projesi). Yürütücü: Gülnihal Gül, Araştırmacı: Melike Çakan Uzunkavak (Devam ediyorı).

F. Sanatsal - Bilimsel Faaliyetler ve Toplantılar

Dünya Müziği Derneği Karma Koro Şefi. Kırşehir Konseri. 9 Aralık 2023

03 Aralık 2023; Nilüfer Oda Orkestrası Film Müzikleri Konseri (orkestra üyesi, keman). Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Bilecik.

12 Kasım 2023; Yüzyılın İzinde Genç Yetenekler Konseri: Nilüfer Oda Orkestrası (orkestra üyesi, keman), Uğur Mumcu Sahnesi, Bursa.

09 Kasım 2023; Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Özel Konseri (Nilüfer Çoksesli Koro üyesi, soprano), Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Bursa.

14 Ekim 2023; Barbershop İstanbul & Nilüfer Çoksesli Koro Konseri (koro üyesi olarak, soprano), Korolar Maratonu Gala Konserleri kapsamında, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bursa.

13 Ekim 2023; Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Konseri: Korolar Maratonu Açılışı ve Devlet Sanatçısı Prof. Hikmet Şimşek’i Anma Konseri (Nilüfer Çoksesli koro üyesi, soprano), Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Bursa.

5 Ekim 2023; Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sezon açılış Konseri: Nilüfer Çoksesli Koro üyesi (soprano), Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Bursa.

28 Temmuz 2023; VII. Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamında Nilüfer Oda Orkestrası Konseri (orkestra üyesi, keman), Çalı Top Sahası, Bursa.

29 Nisan 2023; Dünya Korolar Sempozyumu Festival Kapanış Konseri (World Symposium on Choral Music- İstanbul 2023) kapsamında Nilüfer Çoksesli Koro Konseri (koro üyesi, soprano), Atatürk  Kültür Merkezi, İstanbul.

26 Nisan 2023; Dünya Korolar Sempozyumu (World Symposium on Choral Music- İstanbul 2023) kapsamında Nilüfer Çoksesli Koro Konseri (koro üyesi, soprano), Grand Pera, İstanbul.

04 Nisan 2023; Antakya Şarkılarını Söylemeye Devam Ediyor: Hatay Akademi Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası Ortak Konseri (orkestra üyesi, keman), Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Bursa.

03 Ocak 2023; Orff Çalgıları ile Ortaokul Öğrencileri Müzik Günü: Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı iş birliğinde Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çeliktaş ve Öğr. Gör. Murat Caf koordinatörlüğünde Orff Çalgıları öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen konser. Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Mudanya – Bursa.

10 Aralık 2023; Flüt Konseri, Ajda Şenol Sakin ve Lisans Üstü Öğrencileri. Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu.

13 Kasım 2023; DMD Etkinlikleri kapsamında Flüt Konseri, Ajda Şenol Sakin ve Lisans Üstü Öğrencileri. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Salonu.

Viyolonsel Resitali - Ulaş Çabuk 28-12-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Güz Yarıyılı Konseri 27-12-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Kariyer Buluşmaları - Müzik Kariyerini Tek Soruyla Tasarlamak: Ben Kimim? - Onur Kahvecioğlu 20-12-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Kariyer Buluşmaları - Müzik Öğretmeni Sabahat Özgöl 06-12-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Gitar Resitali - Sonat Başpınar 14-11-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Piyano Resitali - Gizem Arıcı 22-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Keman Resitali - Furkan Karayel 20-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Piyano Resitali - Dilara Özmen 09-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Keman Resitali - Hüseyin Görücü 08-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Flüt Resitali - Yeşim Naz Aksoy 06-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Gitar Resitali - Nadir Süleymanoğlu 06-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Lisansüstü Seminerleri 02-06-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Oda Müziği Konseri - Lisansüstü Öğrencileri 30-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Piyano Resitali - Muhammet Başoğlu 25-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Flüt Resitali - Abdülkadir Özgün 24-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Şan Konseri - Özlem Yazıcı ve Deniz Tan 23-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Bahar Yarıyılı Konseri – Orkestra 10-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Piyano Masterclass Çalışması - Dr. Öğr. Üyesi Demet EYTEMİZ 04-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Bahar Yarıyılı Konseri – Sololar 03-05-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Viyolonsel Resitali - Elif Şerbetçi 01-02-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Viyolonsel Resitali - İrem Avgın 30-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Viyolonsel Resitali - Arda Aras 20-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Oda Müziği Konseri - Yüksek Lisans 17-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Oda Müziği Konseri - YL ve Doktora Öğrencileri 16-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Keman Resitali - Çağrı Çalışır 11-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Piyano Resitali - Mustafa Eren 10-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Flüt Resitali - Aleyna Urcan 09-01-2023 Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [02-Şub-2024 11:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2024 11:38]

İçerik Görüntüleme : [362]