Devlet Konservatuvarları İlköğretim ve Lise Yönetmeliği
  ↵
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI
MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet konservatuvarları ve müzik ve sahne sanatları fakültelerine bağlı olarak açılan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet konservatuvarları ve müzik ve sahne sanatları fakülteleri bünyesinde yer alan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin kuruluş, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü ve 58 inci maddeleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci-ikinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, resmî ve yarıyıl tatilleriyle sınav tarihlerini belirten ve Millî Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi esas alınarak belirlenip üniversite senatolarınca kabul edilen takvimi,
b) Alan dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili anasanat dallarının temel derslerini,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Dekan: Müzik ve sahne sanatları fakülteleri dekanını,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
f) Devlet Konservatuvarı: Bünyesinde müzik ve bale ortaokulu ile müzik ve sahne sanatları lisesi veya bunlardan biri bulunan devlet konservatuvarlarını,
g) Diğer okullar: Konservatuvarlar ve fakülteler bünyesinde yer alan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin dışında kalan resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,
ğ) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
h) e-Okul: Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,
ı) Fakülte: Bünyesinde müzik ve bale ilköğretim kurumu ile müzik ve sahne sanatları lisesi veya bunlardan biri bulunan müzik ve sahne sanatları fakültelerini,
i) Fakülte kurulu: Yükseköğretim Kanununun 17 nci maddesine göre oluşturulan fakülte kurulunu,
j) Fakülte yönetim kurulu: Yükseköğretim Kanununun 18 inci maddesine göre oluşturulan fakülte yönetim kurulunu,
k) Konservatuvar: Devlet konservatuvarları ile Türk müziği devlet konservatuvarlarını,
l) Konservatuvar kurulu: Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre oluşturulan konservatuvar kurulunu,
m) Konservatuvar yönetim kurulu: Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre oluşturulan yönetim kurulunu,
n) Kurum: Konservatuvarlar ve fakültelere bağlı müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerini,
o) Kurum müdürü: Konservatuvarlar ve fakültelere bağlı müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liseleri müdürünü,
ö) Müdür: Konservatuvar müdürünü,
p) Öğrenci: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenimini, konservatuvarlar ve fakülteler bünyesindeki kurumlarda sürdüren öğrenciyi,
r) Öğretim elemanı: Alan, bölüm ve dal dersleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan eğitim-öğretim elemanını,
s) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
ş) Öğretmen: Bakanlığın öğretmen atama kriterlerini taşıyan ve konservatuvarlar ile fakülteler bünyesindeki ilköğretim kurumları ve liselerin alan, bölüm ve dal dersleri dışında kalan branş derslerini okutan eğitim ve öğretim personelini,
t) Rektör: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversitenin rektörünü,
u) Senato: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversite senatosunu,
ü) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Bünyesinde müzik ortaokulu ile müzik ve sahne sanatları lisesi veya bunlardan biri bulunan, Türk müziği ve geleneksel Türk çalgıları eğitiminin verildiği Türk müziği devlet konservatuvarlarını,
v) Üniversite: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversiteyi,
y) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
z) Yardımcı alan dersleri: Ders çizelgesindeki zorunlu veya ortak dersler bölümünde bulunan alan dersleri ile seçmeli dersler dışında kalan dersleri,
aa) Zorunlu veya ortak dersler: Haftalık ders çizelgelerinde alan dersleri, yardımcı alan dersleri ve seçmeli derslerin dışında kalan ve Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu tarafından müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinde okutulması zorunlu olarak saptanan dersleri ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve İlkeler
 
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Kurumlar üniversite rektörlüklerinin teklifi, Yükseköğretim Kurulunun kararı ve Bakanlığın izni ile açılır.
(2) Okullarda anasanat ve sanat dalları, konservatuvar veya fakülte kurulunun teklifi ve ilgili üniversite senatosunun onayı ile açılır.
 
Okulun amacı, esas ve ilkeleri
 
MADDE 6 – (1) Okullarda eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenir ve uygulanır.
(2) Bu okulların amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilköğretim ve ortaöğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinin yanında özel yetenek ve becerisi olan öğrencilerin müzik ve sahne sanatları alanlarında;
a) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
b) Özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
ç) Araştırmacılığa yönelmelerini,
d) Ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını, sağlamaktır.
 
Öğretim programları, bölüm ve dallar
 
MADDE 7 – (1) Okullarda Bakanlık tarafından müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinde okutulması zorunlu olarak saptanan derslerden oluşan öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır.
(2) Buna göre;
a) Zorunlu ve ortak derslerde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğretim programları,
b) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinde ise konservatuvar veya fakülte kurulunca teklif edilen ilgili üniversite senatosunca kabul edilen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programları
uygulanır.
(3) Devlet Konservatuvarları ile fakülteler bünyesinde;
a) Müzik bölümü: Yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve piyano anasanat dallarında yer alan;
1) Yaylı çalgılar anasanat dalı: Keman, viyola, viyolonsel ve kontrabas,
2) Üflemeli ve vurmalı çalgılar anasanat dalı: Flüt, obua, klarnet, fagot, korno, trompet, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar,
3) Piyano anasanat dalı: Piyano, arp ve gitar,
b) Sahne sanatları bölümü: Bale anasanat dalı ve bu dala bağlı bale dansçılığı sanat dalından,
(4) Türk müziği devlet konservatuvarları ile fakülteler bünyesinde;
a) Müzik bölümü: Yaylı çalgılar, mızraplı çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar ve tuşlu çalgılar anasanat dallarında yer alan;
1) Yaylı çalgılar anasanat dalı: Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, üç telli kemençe, dört telli kemençe, kemane, kemança, karadeniz kemençesi, rebap ve yaylı tambur,
2) Üflemeli çalgılar anasanat dalı: Ney, dilsiz kaval, dilli kaval, mey, balaban, zurna, sipsi, tulum, flüt, obua, klarnet, fagot, korno ve trombon,
3) Mızraplı çalgılar anasanat dalı: Bağlama, tar, ud, lavta, tambur, kanun ve gitar,
4) Tuşlu çalgılar anasanat dalı: Piyano, akordeon ve garmon,
5) Vurmalı çalgılar anasanat dalı: Trampet, timpani, kudüm, asma davul, koltuk davulu, bendir-kenar, def ve perküsyon,
b) Sahne sanatları bölümü: Türk halk oyunları anasanat dalı
ve benzeri sanat dallarından oluşur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Nakil ve Geçiş
 
Başvuru, kayıt ve kabul
 
MADDE 8 – (1) Kurumlara alınacak öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak şartlar, öğrenci seçimine ilişkin sınav esasları ile başvuru, kayıt ve kabule yönelik diğer iş ve işlemler konservatuvar veya fakülte kurulunun görüşü alınarak konservatuvar veya fakülte yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve üniversite senatosunca kabul edilen yönerge ile belirlenir.
(2) Sınavlar sonunda puan eşitliği hâlinde adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir. Yaş eşitliği hâlinde alınacak öğrenci komisyonca kura ile belirlenir.
(3) Kayıt hakkı kazanan ve ilan edilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler.
 
Nakil ve geçiş
 
MADDE 9 – (1) Kurumlar arasında nakil ve geçişler yarıyıl ve yaz tatillerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Yaz tatilindeki nakil başvuruları ağustos ayı içerisinde alınır eylül ayının ilk haftasında, yarıyıl tatili içerisindeki nakil başvuruları ise yarıyıl tatili boyunca alınır ve ikinci dönemin ilk haftasında sonuçlandırılır.
(3) Nakiller;
a) Nakil olunacak sanat dalında kontenjan bulunması,
b) Nakil olunacak konservatuvar veya fakülte tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olunması hâlinde gerçekleşir.
(4) Diğer okullardan yapılacak nakil-geçişler sadece yaz tatili nakil döneminde ve üçüncü fıkrada belirtilen şartlar doğrultusunda yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim
 
Devam-devamsızlık
 
MADDE 10 – (1) Kurumlarda derslere devam zorunludur.
(2) Bunlardan ortaokul kısmında Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak alan ve yardımcı alan derslerinin herhangi birinden % 10 özürlü, % 10 özürsüz toplam devamsızlık süresi % 20’ yi aşan öğrencilerin durumu başarı durumlarına göre konservatuvar veya fakülte kurulunca değerlendirilerek, sınıf geçmesine ya da sınıf tekrarına karar verilir. Öğretim süresince ikinci defa sınıf tekrarına kalan öğrencilerin ilişikleri kesilerek durumlarına uygun ortaokullara yönlendirilirler.
(3) Liselerde Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak alan ve yardımcı alan derslerinin herhangi birinden % 10 özürlü, % 10 özürsüz toplam devamsızlık süresi % 20’yi aşan öğrenciler o yıl için başarısız sayılırlar. Bu öğrencilerden öğrenim hakkı bulunanlar takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir, öğrenim hakkı bulunmayanların ilişiği kesilerek açık öğretim lisesine yönlendirilir.
 
Başarının değerlendirilmesi
 
MADDE 11 – (1) Zorunlu ve ortak derslerdeki başarının değerlendirilmesinde;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liseleri alan derslerinin değerlendirmesinde;
a) Öğrenciler, alan derslerinin her birinden dönem sonlarında komisyon sınavına alınır. Sınav tarihleri dönemlerin son dört haftası içerisinde yapılmak üzere ilgili anasanat dalı ve bölüm başkanının önerisi üzerine müdürlük veya dekanlıkça belirlenir. Dersin öğretim elemanı, her dönem için yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı verir. Dönem puanları, dönem sonu komisyon sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır.
b) Müzik ve bale ilköğretim kurumları alan derslerinin yılsonu başarı puanı, her iki dönem puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. Alan derslerinin yılsonu başarı geçer puanı 50’dir. İkinci dönem sonunda yapılan komisyon sınavında en az 50 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciler haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda da en az 50 puan alamayan öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Bu ek sınavda alınan puan ikinci dönemde yapılan komisyon sınavının yerine geçer.
c) Müzik ve sahne sanatları liseleri alan derslerinin yılsonu başarı puanı, her iki dönem puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. Alan derslerinin yılsonu başarı geçer puanı 70’dir. İkinci dönem sonunda yapılan komisyon sınavında en az 70 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciler haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda da en az 70 puan alamayan öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Bu ek sınavda alınan puan ikinci dönemde yapılan komisyon sınavının yerine geçer.
(3) Yardımcı alan derslerinin değerlendirilmesinde;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında, dönem puanı öğretim elemanının yapacağı sınavın puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin ders yılı sonunda bu derslerden başarılı sayılması için, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda birden fazla yardımcı alan dersinden en az 50 puan alamayarak başarısız olan öğrenciye o yıl için sınıf tekrarı yaptırılır. Bir dersten başarısız olan öğrencilerin durumları konservatuvar veya fakülte kurulunca değerlendirilerek, sınıf geçmesine ya da sınıf tekrarına karar verilir.
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde dönem puanı, öğretim elemanının yapacağı sınavın puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin ders yılı sonunda bu derslerden başarılı sayılması için, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda birden fazla yardımcı alan dersinden en az 50 puan alamayarak başarısız olan öğrenciye o yıl için sınıf tekrarı yaptırılır. Bir dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa o dersten sorumlu geçer.
 
Sınavlara katılmayanlar
 
MADDE 12 – (1) Alan ve yardımcı alan derslerinin sınavlarına katılmayan öğrenci mazeretini başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bildirmek ve mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü içinde belgelendirerek müdürlük veya dekanlığa vermek zorundadır. Ancak zorunlu hâllerde bu süre müdürlük veya dekanlıkça uzatılabilir.
(2) Mazereti müdürlük veya dekanlıkça kabul edilen öğrenciler mazeretlerinin bitiminde belirlenen tarihte bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına alınır. Birinci dönem mazeret sınavları ikinci dönem başına kadar yapılır, ikinci dönem mazeret sınavları ile ek sınavların mazeret sınavları ise bir sonraki öğretim yılının başına kadar yapılır. Mazeret sınav hakkı bir defaya mahsus yapılır.
(3) Geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan öğrenciler ve mazeret sınavlarına katılmayan öğrencilerin durumları puanla/notla değerlendirilmez. e-okul sistemine “G” olarak işlenir ve aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir.
(4) Diğer derslerde ise Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
 
Sorumluluk, sınıf tekrarı ve ilişik kesme
 
MADDE 13 – (1) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında alan derslerinden başarılı olup bir yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrencilerin durumu konservatuvar veya fakülte kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
(2) Müzik ve sahne sanatları liselerinde;
a) Bir yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa bu dersten sorumlu olarak geçer. Sorumluluğu bulunan öğrencilerin bir üst sınıftaki aynı dersten başarılı olmaları hâlinde sorumlulukları kalkar, sorumlu olarak geçtikleri ders bir üst sınıfta bulunmadığı takdirde, sorumluluk sınav dönemlerinde sorumluluk sınavına alınırlar. Bu dersin sorumluluğu sınavda başarılı olmaları halinde kalkar. Başarısız olmaları halinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların durumu konservatuvar veya fakülte kurulunda karara bağlanır.
b) Müzik ve sahne sanatları lisesi son sınıfında yardımcı alan derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlar eylül ayının ilk haftası içerisinde nakil ve geçiş sınavları esnasında yapılır.
(3) Alan dersi ile birden fazla yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yaparlar. İkinci kez sınıf tekrarına kalan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
(4) Bunlardan;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumunda olanlar Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre,
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde olanlar ise Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
durumlarına uygun okullara yönlendirilirler.
 
Kurul ve komisyonlar
 
MADDE 14 – (1) Okuldaki kurul, komisyon ve benzerlerinin oluşturulmasında Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 2547 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Alan derslerinin dönem sonu, ek sınav, mazeret, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş ve seviye tespit sınavı komisyonları, ilgili anasanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ile konservatuvar veya fakülte yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur.
 
Değerlendirmede esas alınan puan, not ve dereceler
 
MADDE 15 – (1) Alan derslerinin puan, not ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında;
1) Alan ve yardımcı alan dersleri:
Puan                Not             Derece
90-100             5                 Pekiyi
80-89,99          4                 İyi
70-79,99          3                 Orta
50-69,99          2                 Geçer
0-49,99            1                 Geçmez
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde;
1) Alan dersleri:
Puan                Derece
90-100             Pekiyi
80-89,99          İyi
70-79,99          Orta
0-69,99            Geçmez
2) Yardımcı alan dersleri:
Puan                Derece
90-100             Pekiyi
80-89,99          İyi
70-79,99          Orta
50-69,99          Geçer
0-49,99            Geçmez
 
Sanat dalı değiştirme
 
MADDE 16 – (1) Anasanat veya sanat dallarını değiştirmek isteyen öğrencilerin velileri, ikinci dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak müdürlüğe veya dekanlığa başvuru yapar.
(2) Başvurular, ilgili komisyonca yapılan sınav ve kontenjanlar dahilinde değerlendirilir ve yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
(3) Sanat dalını değiştirme sınavları, kabul sınavları sırasında yapılır.
 
Sınıf yükseltme
 
MADDE 17 – (1) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında öğrencilerin sınıf yükseltme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Müzik ve sahne sanatları liselerinin 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında ders yılı sonunda ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin her birinin yılsonu puanı en az 70 ve alan derslerinin her birinin yılsonu puanı en az 95 olan öğrenciler, velisinin de görüşü alınarak öğrencinin sanat dalı öğretim elemanının anasanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları komisyon sınavları esaslarına; yardımcı alan ile ortak dersler ve seçmeli derslerin sınavları ise sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilir. Bu sınavlar eylül ayının ilk haftası içerisinde nakil ve geçiş sınavları esnasında yapılır.
 
Karneler
 
MADDE 18 – (1) Öğrencilere yarıyıl ve öğretim yılı sonunda derslerdeki başarısı, davranış gelişimi ve okula devam durumunu belirten karne verilir.
(2) Karneler kurum müdür yardımcısı ve müdürü tarafından imzalanır.
 
Öğrenim belgesi ve diploma
 
MADDE 19 – (1) Kurumu tamamlayan öğrencilerden;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumunun ilkokul ve ortaokulunu tamamlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir.
b) Müzik ve sahne sanatları liselerini bitirenlere müzik ve sahne sanatları lisesi diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenlenerek kurum müdürü, müdür veya dekan ve rektör tarafından imzalanır ve soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(3) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Görevlendirme ve Denetim
 
Kurum müdürü
 
MADDE 20 – (1) Kurum müdürü, konservatuvar veya fakültede kadrolu veya görevli öğretim elemanları arasından, müdürün veya dekanın önerisi üzerine rektör tarafından atanır veya görevlendirilir. İlkokul, ortaokul ve liselerin aynı binada bulunması halinde, okula tek bir müdür atanabilir veya görevlendirilebilir. Kurum müdürünün görev süresi, müdürün veya dekanın görev süresi ile birlikte başlar ve sona erer.
(2) Kurum müdürü, müdürün veya dekanın belirlediği görev tanımları doğrultusunda ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye ve denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayı müdüre veya dekana karşı sorumludur.
 
Kurum müdür yardımcıları
 
MADDE 21 – (1) Konservatuvar veya fakültede kadrolu veya görevli öğretim elemanları ve öğretmenler arasından, müdürün veya dekanın önerisi üzerine rektör tarafından kurum müdür yardımcısı olarak atanır veya görevlendirilir. Konservatuvar veya fakültede ilkokul, ortaokul ve liselerde, her okul türü için ayrı ayrı birer müdür yardımcısı atanır veya görevlendirilir.
(2) Kurum müdür yardımcısı, ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm işlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesinde kurum müdürüne karşı sorumludur. Gerektiğinde kurum müdürlüğüne vekâlet eder.
 
Öğretmenler
 
MADDE 22 – (1) Müzik ve bale ilkokullarında sınıf öğretmenliği, ortaokul ve liselerinde branş öğretmenliği, alan dersleri ile yardımcı alan dersleri öğretmenliğinde ise devlet konservatuvarı veya müzik ve sahne sanatları fakültesi öğretim elemanlığı esastır.
(2) Okulda sınıf öğretmenleriyle zorunlu veya ortak derslere giren branş öğretmenlerinin atama ve görevlendirilmesinde Bakanlık mevzuatı hükümleri uygulanır.
(3) Zorunlu veya ortak ders öğretmenleri üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilebileceği gibi ilgili üniversite rektörlüğünün talep etmesi hâlinde valilikçe de görevlendirilebilir.
(4) Okulda alan, bölüm ve dal derslerinin eğitim-öğretimi ile öğretim elemanı istihdamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri esas alınarak ilgili alan, bölüm ve dal eğitimini konservatuvar veya müzik ve sahne sanatları fakültesinde almış ve gerekli nitelikleri taşıyan öğretim elemanları görevlendirilir.
 
Denetim
 
MADDE 23 – (1) Kurumların genel denetimi ile zorunlu veya ortak derslerin denetimi, Bakanlık ve Rektörlük ile iş birliği çerçevesinde müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinde maarif müfettişleri tarafından yapılır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi
 
MADDE 24 – (1) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunun veya ortaokulu ile lisesinin aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.
 
Ödül, yaptırım, disiplin ve topluma hizmet etkinlikleri
 
MADDE 25 – (1) Müzik ve bale ilkokulu öğrencilerinin ödüllendirilmesi ile ortaokul öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve yaptırım uygulanması Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Müzik ve bale lisesi öğrencilerinin ödül, disiplin ve toplum hizmeti etkinlikleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 
İş ve işlemler
 
MADDE 26 – (1) Okullardaki iş ve işlemler, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem olan e-okul üzerinden yürütülür.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 18/9/2010 tarihli ve 27703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Nis-2024 05:58]

İçerik Görüntüleme : [7.776]