Yürütülen Araştırmalar

Ana Bilim Dalı bünyemizde yürütülen proje başlıkları;

 

 1. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ALTYAPI PROJESİ (AYP)

  Proje Başlığı: Meme Kanseri Akciğer Metastazının Kontrolünde Doku Yerleşik Makrofaj AltGruplarının İmmün Modülatör Etkilerinin in vitro ve ex vivo 3 boyutlu (3D) Hücre      Kültür Yöntemi ile Araştırılması

 2. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA PROJESİ (ÖNAP)

  Proje Başlığı: Gen Modifikasyonları ile Tolerans İndükleyici Hale Getirilmiş Dendritik Hücrelerle Deneysel Artrit Tedavisi

 3. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: Çoklu Gen Modifikasyonu ile Tolerans İndükleyici Hale Getirilmiş Dendritik Hücreleri ile Deneysel Allerjik Ensefalomiyelit Tedavisi: MS tedavisi için yeni bir yaklaşım.

 4. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: Fare Artrit Modellerinde Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Toleran Dendritik Hücrelere Artrit Tedavisi

 5. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: Kollajen İle İndüklenen Artrit Modelinde İnflamatuvar Durumlarda İfade Edilen Tolerans İndükleyici Potansiyel Terapötik Genle Artrit Tedavisi Romatoid Artrit  Tedavisi için Yeni Bir Strateji

 6. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: COVID-19 Pozitif Hastalarda Miyeloid Hücre Alt-Gruplarındaki Değişimlerin Efektif Anti-Viral Immün Yanıt Üzerine Etkileri ve Biyobelirteç Olarak Kullanımı

 7. TÜBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Proje Başlığı: Melanom antijenlerine spesifik T hücresi reseptörleri ile modifiye edilen Doğal Öldürücü hücrelerin kanser aşısı olarak geliştirilmesi

 8. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: Akciğer kanserinde KRAS ve P53 ko-mutasyonuna Bağlı Gelişen Anti-PD-L-1 Direncinin Belirlenmesine Yönelik Moleküler Gen Biyobelirteçlerin Belirlenmesi

 9. 1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

  Proje Başlığı: Üçlü Negatif Meme Kanserinde Progesteronun mPRa Aracışı Sinyal İletimine ve mPRa/nPR Aracılı immün Yanıtlara Etkisi

 10. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GENEL ARAŞTIRMA PROJESİ (GAP)

  Proje Başlığı: Köpeklerde meme tümörü oluşumunda Paklitaksel ve Ozon kullanımının HIF1α ve vaskülogenezis üzerine etkilerinin incelenmesi: Deneysel fare modeli

 11. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ UAP(T) 2011/53

  Projenin adı: Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin T Hücre Alt Grupları Üzerine Etkisi

 12. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HIZLI DESTEK

  Projenin adı: Trombosit Süspansiyonlarından İzole Edilen Eksozomların Trombosit Fonksiyonları Üzerine Etkisi

     13.BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GENEL ARAŞTIRMA PROJESİ (GAP) 
           Projenin Adı: ADA2 Enzim Düzeyleri ve Aktivitesinin COVID19 Enfeksiyon Şiddeti Üzerindeki Etkisi

     14. Projenin Adı: Juvenil Skleroderma Tanılı Çocuk Hastalarda İnterferon Gen Ekspresyonu ve Hastalık Aktivasyon İlişkisinin Araştırılması 

     15. Projenin Adı: Neonatal Menenjit Olgularında BOS ve Serum sTREM-1 Duzeylerinin Tanısal Değerinin Araştırılması

     16. Projenin Adı: Hipoosmolar Ortamın İmmün Sistem Üzerine Olan Etkileri

     17. Projenin Adı: Philedelphia negatif kronik miyeloproliferatif hastalıklarda periferik kanda dolaşan CD34+/CD38- hücre sayısının tanı ve takipteki rolü ve STAT5
          ekspresyonunun değerlendirilmesi

     18. Projenin Adı: Juvenil Dermatomiyozit ve Juvenil Sklerodermalı Tanılı Çocuk Hastalarda M1 ve M2 Makrofaj Polarizasyonunun Araştırılması 

     19. Projenin Adı:  İndolamin 2, 3 dioksijenaz (IDO) gen polimorfizminin COVİD-19 ve kliniği üzerine etkisi

     20. Projenin Adı: Nefrotik sendrom oluşturulan sıçanlarda resveratrol ve metformin tedavilerinin böbrek dokusundaki anti-apoptotik proteinlere etkileri

     21. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA PROJESİ (ÖNAP)

           Projenin Adı: Oral skuamöz karsinomada NLRP3 inflamazom aktivitesinin post-transkripsiyonel düzenlenmesinde sigara kullanımının etkisinin araştırılması

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Eyl-2023 09:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [13-Eyl-2023 00:33]

İçerik Görüntüleme : [275]