Mezun&Tezlerimiz
YÖK Tez Numarası Öğrenci Adı Tez Başlığı Danışman Mezuniyet Yılı
124405 Bilkay Baştürk Bacille calmette-guérin (BCG) immünoterapisi alan mesane kanserli hastalarda sitokin gen polimorfizminin belirlenmesi

Determination of cytokine gene polymorphisms in patients with bladder cancer who received bacille calmette guérin (BCG) immunotheraphy

Prof. Dr. Güher Göral 2003 (Doktora Tezi)
192107 Ferah Budak Tüberküloz plörezide spesifik koruyucu immün yanıtın değerlendirilmesi

Evaluation of specific protective immune response in tuberculosis pleurisy

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2006 (Doktora Tezi)
289122 Arzu Yılmaztepe Oral Esomeprazol'ün klasik kemoterapötiklerle kombinasyonlarının akciğer kanseri hücreleri ve periferik kan mononükleer hücreleri üzerine olan etkilerinin incelenmesi

Investigation of the effects of esomeprazole combined with classical cancer drugs on lung cancer cells and peripheral blood mononuclear cells

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2011 (Doktora Tezi)
390151 Salih Haldun Bal Eritrosit süspansiyonlarında depolanma sürecinin T hücre alt grupları üzerine etkisi

Effect of storage period of red blood cell suspensions on T cell subpopulation

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2015 (Doktora Tezi)
575008 Elif Ardahanlı Raw 264.7 hücre hattında CD80 ve CD86 ekspresyonun CRISPR/Cas9 gen düzenleme sistemi kullanılarak baskılanması

Supression of CD80 and CD86 expression raw 264.7 cell line by using CRISPR/Cas9 gene editing system

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2019 (Yüksek Lisans Tezi)
588568 Pınar Hız Immünomodülatör özellikteki yeni sitokinlerin Bruselloz enfeksiyonlarında değerlendirilmesi

Evaluation of immunomodulatory new cytokines in Brucellosis infections

Prof. Dr. Ferah Budak 2019 (Doktora Tezi)
657707 Mert Karaca İndolamin 2, 3 dioksijenaz (IDO) gen polimorfizminin COVID-19 ve kliniği üzerine etkisi

Effect of indoleamine 2, 3 dioxygenase (IDO) gene polymorphism on COVID-19 and clinic

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2021 (Yüksek Lisans Tezi)
681257 Muhammed Ali Kızmaz Potansiyel immünomodülatör özellikteki moleküllerin bruselloz enfeksiyonlarında değerlendirilmesi

Evaluation of molecules with potential immunomodulatory properties in brucellosis infections

Prof. Dr. Ferah Budak 2021 (Yüksek Lisans Tezi)
681261 Abdurrahman Şimşek Brusellozlu hastalarda eksozom profilinin değerlendirilmesi

Analysis of exosome profile in patients with brucellosis

Prof. Dr. Ferah Budak 2021 (Yüksek Lisans Tezi)
702549 İzel Yılmaz Meme kanserinde foliküler yardımcı T lenfositlerin fonksiyonel ve moleküler analizi

Functional and molecular analysis of follicular helper T lymphocytes in breast cancer patients

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2021 (Doktora Tezi)
744085 Onur Etgü Meme kanseri alt-gruplarında monosit/makrofaj/alveolar makrofaj arası etkileşimlerin metastaz ve immün modülasyon üzerine etkileri

The effect of monocyte/macrophage/alveolar macrophage axis effect on metastasi̇s and immune modulation in breast cancer subtypes

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2022 (Yüksek Lisans Tezi)
717170 Fatma Dombaz COVID-19 pozitif hastalarda G-MDSC benzeri alt gruplardaki fenotipik ve fonksiyonel farklılıkların araştırılması

Investigation of phenotypic and functional differences of G-MDSC-like subgroups in COVID-19 positive patients

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2022 (Yüksek Lisans Tezi)
713709 Laçin Cevhertaş Malign melanoma olgularında yeni B hücre alt gruplarının araştırılması

Investigation of NEW B cell subgroups in malignant melanoma cases.

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2022 (Doktora Tezi)
744149 Levent Tufan Kumaş Türk toplumundaki RhD varyantlarının genotiplendirilerek serolojik tanı ile korelasyonunun araştırılması

Genotyping RhD variations in Turkish population and investigate the correlation of molecular results with serologic identification

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2022 (Doktora Tezi)
744207 Ülkü Uçar İndolamin 2, 3 dioksijenaz gen polimorfizminin behçet hastalığı ve kliniği üzerine etkisi

The effect of indolamnine 2, 3 dioxygenase gene polymorphism on behçet's diesase and clinical findings

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2022 (Doktora Tezi)
743920 Eren Çağan Bruselloz olguların tanı ve takibinde yeni biyolojik markerler

New biological markers in the diagnosis and follow-up of brucellosis

Prof. Dr. Ferah Budak 2022 (Doktora Tezi)
718020 Ertan Kanbur İnsan prostat kanseri ppc3 hücre hattında proteozom inhibitörlerine karşı geliştirilen direnç mekanizmalarının araştırılması

Investigation of resistance mechanisms developed against proteasome i̇nhi̇bi̇tors in human prostate cancer cell li̇ne pc3

Prof. Dr. Ferah Budak 2022 (Doktora Tezi)
789867 Halil İbrahim Demir Hipoosmolar ortamın immün sistem üzerine olan etkileri

The effects of the hypoosmolar environment on the immune system

Prof. Dr. Ferah Budak 2023 (Yüksek Lisans Tezi)
786305 Hakan Yılmaz Eritrosit süspansiyonlarının depolama sürecinin immünmodülatuvar etkileri

Immunomodulatory effects of the storage process of erythrocyte suspensions

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2023 (Yüksek Lisans Tezi)
809387 Tuğçe Bozkurt ADA2 enzim düzeyleri ve aktivitesinin, COVİD-19 enfeksiyon şiddeti üzerindeki etkisi

Effect of ADA2 enzyme levels and activity on COVİD-19 infection severity

Prof. Dr. Ferah Budak 2023 (Yüksek Lisans Tezi)
812294 Melis Çelik Tolerans indükleyici antijen sunan hücrelerin oluşturulması için farklı yaklaşımların karşılaştırılması

Comparison of di̇fferent approaches for generation of tolerance inducing anti̇gen presenting cells

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2023 (Yüksek Lisans Tezi)
809469 Mehmet Karaçay Malign melanom hastalarında tümör ile ilişkili antijenlerin belirlenmesi

Determination of tumor associated antigens in patients with malignant melanoma

Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral 2023 (Doktora Tezi)
  Elif Özalp Mikroglia ve T hücre etkileşiminin meme kanseri beyin metastazındaki rolü

The role of microglia and T cell interaction in breast cancer brain metastasis.

Dr. Ögr. Üyesi Diğdem Yöyen Ermiş 2023 (Yüksek Lisans Tezi)


 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [26-Tem-2023 08:54]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Oca-2024 12:55]

İçerik Görüntüleme : [1.043]