Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BUGAMER): Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Müdür yardımcıları: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdür yardımcılarını,

ç) Yönetim Kurulu: Bursa Uludağ Üniversitesi Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 
Merkezin amaçları

MADDE 5

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yahudilik, Hıristiyanlık ve batı araştırmaları ekseninde var olan bilgi birikimini, alanlarında uzmanlaşmış kişi ve kurumlar aracılığıyla toplumun ve Devletin güncel ihtiyaçlarını karşılayan bir düzlemde bir araya getirilmesi.

b) Üniversitede ve/veya diğer üniversitelerde yürütülen programlarda ilgili alanlara katkı sağlanması, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği yaparak etkin çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda genç araştırmacıların desteklenip yetiştirilmesi.

c) Ülkemizin Batı’ya ilişkin güncel, akademik, sosyolojik ve siyasal düzlemde bilgi ve araştırmacı ihtiyacının giderilmesi/giderilmeye çalışılması.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda araştırma ve inceleme yapacak olan öğrencilere, eğitimcilere, profesyonel kişi ve kurumlara destek sağlamak.

b) İhtiyaç hâlinde kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına girmesi şartıyla ilgili konuya ilişkin araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Batı’da İslam dini ve dünyası hakkında yapılan oryantalist yayınları etüt etmek; İslâm açısından bu bilgilerin doğru ve yanlışını ortaya koyacak cevabî yayımlar hazırlamak.

ç) Türkiye’de Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı üzerine araştırma ve çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek Ülkenin birikiminin yine Ülkenin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

d) Merkezin amacına uygun düşecek şekilde panel, seminer, çalıştay, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

e) Merkezin çalışma alanı kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki çeşitli merkezlerle irtibat kurarak bu alandaki ilgili bilim adamı ve araştırmacılardan yararlanmak.

f) Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ülkeler hakkında siyaset, sosyoloji, teoloji ve tarih alanlarında yapılacak çalışmaları teşvik edip yönlendirmek.

g) Bir din olarak Yahudilik ve Hıristiyanlığın tarihi gelişimi, teolojisi, dinî pratikleri ve toplumsal yönü hakkında araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmaları ülkemiz açısından ihtiyaç odaklı olmak üzere yönlendirmek.

ğ) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek ve yetişmiş insan ihtiyacını gidermek için Latince, İbranice, Süryanice gibi klasik dillere ilişkin ücretli/ücretsiz kurslar düzenlemek.

h) Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı araştırmalarına ilişkin çeşitli dillerde yayımlanan bilgi, belge, kitap, görsel ve işitsel materyaller içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ı) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarında belirtilen ilkeler doğrultusunda Türkiye birikimini yansıtmak üzere hakemli ve basılı ve/veya elektronik bir dergi çıkarmak.

i) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin bünyesinde bulunan çeşitli fakülte ve enstitülerle işbirliği içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gerekli desteği vermek.

j) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 
Merkezin yönetim organları

MADDE 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8

(1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun ve bir sonraki yıl çalışma planının Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

 

Müdür yardımcıları

MADDE 10

(1) Müdürünün önerisi ile ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere Rektör tarafından iki müdür yardımcısı 3 yıllık süre ile görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Müdüre müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer. Müdürün görevi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

 

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11

(1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.

c) Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve bir yıl sonraki çalışma planının hazırlanması ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

 
Personel ihtiyacı

MADDE 14

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 15

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 17

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-May-2022 20:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-May-2022 21:20]

İçerik Görüntüleme : [612]