TEZ İZLEME

DOKTORA TEZİ İZLEME SÜRECİ

 •  
 •  
II. YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ
Tez izleme komitesi
 • MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
 • (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
 • (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
 • MADDE 24 – (2) h) Doktora tez aşamasında, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız sayılmak (tez izleme raporu sunmayan öğrencinin durumu tez izleme komitesi tutanağı ile tespit edilir, tez izleme raporu enstitüye zamanında sunulmamışsa ya da hiç sunulmamışsa; öğrenci, ilgili yarıyılda tez izleme çalışmasından başarısız sayılır).
 • MADDE 39 – (2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Tez izleme komitesi gerekli gördüğünde düzeltme için bir ay süre verebilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde, doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi savunma ve değişikliğine ilişkin form ile anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Tez/sanatta yeterlik çalışması düzeltmesini geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede getirmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.
  (3) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez olmak üzere tez dönemi devam ettiği süre boyunca toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Sonuç, doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Öğrencinin rapor sunmaması ve/veya tez izleme komitesi toplantısına katılmaması durumunda öğrenci başarısız sayılır ve bu durum doktora tez izleme komitesi raporu ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
  (4) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen ya da bu savunma sınavına belirtilen sürede girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
  (5) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde tez izleme komitesinin teklifi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
  (6) Doktora bursiyerlerinin ve öncelikli alan araştırma görevlilerinin tez önerileri ilgili yönetmelik ve esaslara göre değerlendirilir.
III. İLGİLİ FORMLAR 
IV. SIKÇA SORULANLAR
 • ---------------
V. YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
 • ...........
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Şub-2021 22:40]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2022 11:33]

İçerik Görüntüleme : [7.966]