BAŞVURU
ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuru süreçleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği,  Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Uygulama Esasları kapsamında gerçekleşmektedir. 
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıdaki statülerde öğrencilik için başvurusu ve kabulü yapılabilmektedir:
 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulu
 • Doktora programlarına öğrenci kabulu
 • Özel öğrenci kabulü
 • Yatay geçişle öğrenci  kabulü
 • Lisansüstü programlar arası geçiş ile öğrenci kabulü
 • Yabancı uyruklu öğrenci  kabulü
 • Dereceye giren öğrenci  kabulü
 • İş deneyimli öğrenci kabulü
FBE öğrencilik başvuru süreci ile ilgili genel kurallar ve aşağıda yer almaktadır.
 • FBE'nde öğrenci olmak için yapılacak başvurular “Online” olarak alınmaktadır. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir. Online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilmektedir.
 • Anabilimdalları tarafından istenen özel koşullar ile yönetmeliklerce belirlenen kurallara uygun olmayan başvurular red edilmektedir.
 • Adaylar, mülakat listelerini ve sınav sonuçlarını online sistem üzerinden takip edebilirler.
 • Adayların transkriptlerinde hem 4’lük not sistemi puanları hem de üniversitelerin 100’lük sistemdeki puanları olması halinde 4’lük sistemdeki puanlarını online başvuru sistemine girmeleri gerekmektedir. 
 • İkinci öğretim programlarında en az 10 müracaat olması halinde sınav yapılmakta olup, kazanan öğrenciler arasından en az 10 öğrencinin kesin kayıt yaptırması durumunda program açılabilmektedir. Programın açılması durumunda seçmeli dersler en az 3 öğrenci tarafından seçilmesi durumunda açılabilmektedir.
 • Müracaat eden adaylardan ilan edilen kontenjan sayısının iki katı kadar aday mülakata çağrılmaktadır.
 • Adaylar aynı anda ancak bir tezli bir de tezsiz yüksek lisans programına müracaat edebilmektedirler. Aynı anda iki tezli veya iki tezsiz programa başvuru yapılamaz.
 •  Evraklarında tahrifat ve/veya sahtecilik olduğu görülenlerin başvuruları, kayıtları ve/veya öğrencilikleri iptal edilir.

BUÜ Senato Kararları ve BUÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Uygulama Esaslarına uygun olarak her program için her başvuru döneminde özel şartlar ilan edilebilmektedir. 

YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
Bilim, sanat ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi (Uygulama Esasları)

MADDE 15 – (1) Sınav jürisi Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek öğretim üyesinden oluşur. Aynı anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için farklı jüriler kurulabilir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-14/4/2020-31099) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak,

 • a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,
 • b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,
 • ALES şartı aranmaz.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.
 • (3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.
 • (4) Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.
 • (5) (Ek:RG-14/4/2020-31099) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
 • a) Üniversite senatoları tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
 • b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
 • c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MADDE 14 – (1) Anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır. Konservatuvar ve güzel sanat dallarında lisansüstü programları hariç diğer programlara yapılan başvuruların ön değerlendirilmesinde sınava alınacak olan adayların sayısı, anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen kontenjan 15 (on beş) ve daha az olan programlarda 30 (otuz), 15 (on beş)’in üzerindeki programlarda ise kontenjan sayısının 2 (iki) katı olacak şekilde belirlenir. Anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onanıyla, sınava çağrılacak öğrenci sayısı kontenjanın 4 (dört) katına kadar çıkarılabilir. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.
 • Enstitü anabilim/anasanat kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi, ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre de öğrenci alınabilir. Yazılı bilimsel değerlendirme ve mülakat sınavları, enstitü anabilim/anasanat dallarının sınav jürileri tarafından yapılır ve yapılan sınavlar tutanak altına alınarak ilgili enstitüye iletilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 65 (altmış beş) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 • Tezli yüksek lisans programına yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucuna göre öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. İsteyen anabilim/anasanat dalı %30’un belirli bir oranını yabancı dil puanı olarak belirleyebilir. Hesaplanan puana göre en az 65 (altmış beş) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 • Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50’si, yüksek lisans veya lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 (yetmiş) puan alanlar arasından sıralama yapılır.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarının özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; mezuniyet not ortalamasının %25’i ve sanatsal performans/portfolyö incelemesinden en az yetmiş (70) puan almak koşuluyla %50’si, mülakatın %25’i alınır. Hesaplanan puana göre yüksek lisansta en az toplam altmış beş (65) puan, sanatta yeterlik programında en az toplam yetmiş (70) alanlar arasından sıralama yapılır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programına kabulünde, mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %50’si dikkate alınır. Anasanat dallarındaki özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulünde ise mezuniyet not ortalamasının %25’i ve sanatsal performans/portfolyö incelemesinden en az yetmiş (70) puan almak koşuluyla %50’si ve mülakatın %25’i dikkate alınır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar yüksek lisans için en az 65 puan, doktora/sanatta yeterlik için de en az yetmiş (70) puandan itibaren sıralanırlar.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alan adaydan başlayarak sıralama yapılır. Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanına göre sıralama yapılır.

Sonuçların ilanı ve kayıt

 • MADDE 16 – (1) Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir
 • (2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanı takip eden 3 (üç) iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
 • (3) Lisansüstü programlarını kazanan adayların, Senato tarafından belirlenen tarihlerde ilgili belgeler ile birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
 • (4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • (5) Kayıt başvurularının adaylar tarafından şahsen yapılması gerekir.
 • (6) Kayıt başvurusunda sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin, kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.
İLGİLİ FORMLAR ve/veya BAŞVURU SÜREÇLERİ
SIKÇA SORULANLAR
 • ALES/GRE/GMAT: Tezli yüksek lisans ve Doktora porogramları için en az 55 (ALES Sayısal) puanı aranmaktadır. Ancak anabilimdalları akademik kurul kararı, enstitü genel kurul ve senato onayı ile farklı bir puan belirleyebilirler. Tezsiz yüksek lisans programları için anabilimdalı tarafından istenmedikçe ALES puanı aranmamaktadır. ALES sınavının geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır. GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır. GRE/GMAT dönüşüm tablosuna buradan ulaşabilrisiniz. 
SINAV TÜRÜ GEÇERLİLİK SÜRESİ EN AZ PUAN*
ALES/e-ALES 5 YIL 55
GRE (Eski)** 5 YIL 610
GRE (Yeni)** 5 YIL 149
GRE *** 5 YIL 139
GMAT** 5 YIL 450

*Sayısal puan (Quantitative reasoning) geçerlidir. **GRE ve/veya GMAT resmi sınav sonuçlarının doğrudan BUÜ'ne gönderilmesi gerekmektedir (GRE code: 4951).***10.12.2018'den itibaren geçerlidir. 

 • Not Ortalaması: Yüksek lisans ve doktora başvurularında 4'lük sistemde 2,25 (100'lük sistem için 59,16) not ortalaması aranmaktadır. Ancak anabilimdalları akademik kurul kararı, enstitü genel kurul ve senato onayı ile 2,25 puanının üzerinde de not ortalması belirleyebilirler. 
 • Mezuniyet: Programlara başvuru için ilgili Anabilim Dallarınca belirtilen lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmak gerekmektedir.
 • Değerlendirme Ağırlıkları: ALES Puanı:%50, Mezuniyet Ortalaması: %20, Mülakat Puanı: %30 puanları göz önünde bulundurularak Genel Başarı Notu hesaplanmaktadır. Genel Başarı Notunun en az 65 puan olması gerekir.
 • Yabancı Dil: Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvuruları için birçok anabilimdalı için yabancı dil puanı aranmamaktadır. Ancak anabilimdalları akademik kurul kararı, enstitü genel kurul ve senato onayı ile yüksek lisans için yabancı dil şartı belirleyebilirler. Doktora başvuruları için alt sınır çerçeve yönetmelik ile 55 puan (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından doktora programları için en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak) olarak belirlenmiştir. Doktora programları için anabilimdalları akademik kurul kararı, enstitü genel kurul ve senato onayı ile 55 üzerinde de yabancı dil şartı belirleyebilirler.  ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında (5 yılı aşmamak kaydıyla) sınavı hazırlayan kurumun  belirledi ği  geçerlilik sü releri baz al ınır.   IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda  geçerli olmayacaklardır. 

 YÖK VE ÖSYM TARAFINDAN TANINAN YABANCI DİL SINAV TÜRLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRELERİ 

SINAV TÜRÜ GEÇERLİLİK SÜRESİ EN AZ PUAN**
UÜDS* 2 YIL* -
YDS/e-YDS 5 YIL 55
YÖKDİL 5 YIL 55
KPDS 5 YIL 55
TOEFL (IBT) 2 YIL 66
PTE Akademik 2 YIL 50
CAE 3 YIL C
CPE (C2 P) 3 YIL C

*Doktora sınavı için geçerli değildir.**Doktora için istenen minimum puandır. Her ilanda programa göre değişiklik gösterebilir.

 • Öğrenim Ücretleri: Yabancı uyruklu adaylar ve ikinci öğretim programlarımız için öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir:
  • 2021-2022 Akademik Dönemi için güncelleme yapıldığında ilan edilecektir. 
 • Bilimsel Hazırlık: Bir Anabilim Dalına farklı bir programdan başvuran yada disiplinlerarası programlara kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili Anabilim Dalı tarafından Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.  
YARDIMCI BELGE VE FORMLAR

Anabilim Dalları için Kontenjan Talep Formları

Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr/tr/document_categories adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 20:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Oca-2023 10:17]

İçerik Görüntüleme : [37.036]