2021 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

 

ULUSLARARASI MAKALELER

  1. SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makaleler

Skamp, K., Boyes, E., Stanisstreet, M., Rodriguez, M., Malandrakis, G., Fortner, R., Kilinc, A.,... & Yoon, H. G. (2021). Voting for change: An international study of students’ willingness to support measures to ameliorate climate change. Research in Science Education, 51(3), 861-887.

Eryasar, A. S., & Kilinc, A. (2021). The Coherence Between Epistemologies and SSI Teaching. Science & education, 1-25.

Demirbag, M., & Bahcivan, E. (2021). Psychological modeling of preservice science teachers’ argumentativeness, achievement goals, and epistemological beliefs: a mixed design. European Journal of Psychology of Education, 1-22.

Demirbag, M., & Bahcivan, E. (2021). Comprehensive Exploration of Digital Literacy: Embedded with Self-Regulation and Epistemological Beliefs. Journal of Science Education and Technology, 30(3), 448-459.

  1. Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makaleler

Ergül, N.R., (2021).   Investigation of STEM Competencies of Teacher Candidates. European J of Physics Education , 12(1), 38-55, ISSN 1309-7202.

Çalış,S., Ergül , N.R.(2021) . Investigation of Teacher Candidates' Skills in Creating Knowledge-Based Life Problems Based on STEM Lesson Plan and Suggesting Solution. European J of Physics Education , 12(4), 1-26. ISSN 1309-7202.

Bulunuz, N., Onan, B. C., & Bulunuz, M. (2021). Teachers’ Noise Sensitivity and Efforts to Prevent Noise Pollution in School. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (26), 171-197. (ESCI)

Demirbag, M. (2021). Modeling the Relations among Argumentativeness, Epistemological Beliefs and Self- Regulation Skills. International Journal of Progressive Education, 17(4), 327-340.(ERIC)

Yavuzalp, N., Demirbag, M., & Bahcivan, E. (2021). A structural equation modeling on pandemic session dataset: Turkish university students’ new media literacy. Journal of Educational Technology and Online Learning, 4(3), 531-545.(ERIC)

Tapan-Broutin, M. S., & Ilkorucu, S. (2021). Analysis of Critical Thinking Dispositions Regarding Teachers' Schematic Representation of Resource Systems. Journal of Education and Learning10(4), 129-142.

 

ULUSAL MAKALELER

  1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

Sarıoğlu, S., Yıldız, G., Ormancı, Ü., & Çepni, S. (2021). 4. sınıf fen bilimleri dersi madde ve özellikleri ünitesinde kullanılan bağlam temelli etkinliklere ilişkin öğrenci görüşleri: durum çalışması. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 9(2), 334-360.

Çınar, S., & Çepni, S. (2021). Geliştirilen FTT kursunun sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri öğretimine etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 103-127.

Yalman, F. E., & Çepni, S. (2021). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel problem çözme ile ilgili öz değerlendirmeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 852-881.

Er, S., Çalık, M., Yılmaz, H. U., Çoruhlu, T. Ş., Akbulut, H. İ., Ergül, C., ... & Kıryak, Z.  (2021). Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanan fen deneyleri kılavuzunun değerlendirilmesi: “madde ve değişim” örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1); 125-172.

Kahya, V. & Özdilek, Z. (2021). Alan uzmanlarının steam eğitimi ile ilgili görüşleri . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (42) , 122-147 . DOI: 10.33418/ataunikkefd.862411

Turhan, E. B., & Kılınç, A. (2021). Monolojik ve diyalojik öğretim yapan iki fen bilimleri öğretmeninin kavramsal öğretimlerinin kıyaslanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34.

Akyün. Gezgin, C. S., Bulunuz, M., & Bulunuz, N. (2021). The Objective and Subjective Evaluation of Acoustic Comfort at a Public School in Turkey. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 17(1), 182-210.

Elmas, O., & Bulunuz, N. (2021). Evaluation of Learning Stations on Earth Science Concepts by Gifted Students: Bursa PUYED Example. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(1), 24-55.

Kahraman, N. (2021). What Makes Students Engage in Science: Is It Universal?. HAYEF: Journal of Education, 18(3), 499-517.

 

  1. Diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

Çepni, S. (2021). Proje, tez ve araştırma makalelerinin kavramsal ve kuramsal çerçevesi nasıl yapılandırılmalı?. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(3), 203-216.

Bulunuz, M. & Bulunuz, N. (2021). Evaluation of the Leadership Qualities of Principals Regarding the Prevention of Noise Pollution in School: A Case Study, International Journal of Educational Research Review, Special Issue, 501-525.

 

KİTAPLAR

  1. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Bulunuz, N. (2021). Mevsimlerin nedenleri ve Ayın evrelerinin nasıl oluştuğunu öğrenme istasyonları kullanarak öğretelim. Etkinliklerle Astronomi Öğretimi, (Editör, Sedat Karaçam), Palme Yayınevi, Ankara.

Tüccaroğlu, E.P., Şimşekli, Y. (2021). Canlılarda Üreme Büyüme Gelişme Ünitesinde Kullanılan Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğretimi (ATBÖ) Yaklaşımının  Öğrencilerin Muhakeme Becerilerine  Etkisinin İncelenmesi, (Editörler, Mehmet Dalkılıç, Betül Serbest Yılmaz), Duvar Yayınevi, İzmir.

Aygün, D., Şimşekli, Y. (2021). Proje, Model  ve Deney İçerikli Etkinliklerin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Ve Fen Öğretimine  Yönelik Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi, (Editör, Deniz Beste Çevik Kılıç), Serüven Yayınevi, İzmir.

 

BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETLERİ

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Yalcin, H. A., Cepni, S., & Aydemir, U. (2021, September). A Thematic Review of the Present Photonic Education. In Education and Training in Optics and Photonics (pp. W4B-2). Optical Society of America.

Yılmaz, G. & Çepni, S. (2021, September). Türkiye’de Fen Öğretiminde Eğitsel Oyun Kullanımı Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi. 3 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa.

Doğru, M. & Çepni, S. (2021, September). Fen Öğretiminde Okuma Becerilerini Geliştirmede Üstbiliş Ve Üstbilişe Dayalı Uygulamalar: Pq4r Stratejisi. 3 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa.

Özünlü, Ö & Çepni, S. (2021, September). Stem+a Etkinliklerini Derslerine Entegre Eden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürece Yönelik Görüş Ve Önerileri. 3 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa.

Özünlü, Ö & Çepni, S. (2021, September). Fen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Mühendislik Tasarım Temelli Öğrenme. 3 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa.

Bayar, V. & Çepni, S. (2021, September). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Yapilan Lisansüstü Tezlerin Tematik Betimsel Analizi. 3 nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa.

Bilir, U., & Özdilek, Z. (27-30 Ekim 2021). Webquest destekli araştırma-sorgulama yaklaşımının ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin güneş sistemi ve tutulmalar ünitesi akademik başarılarına etkisi. XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye

Çalış, S. & Ergül N.R.( 24-26 Eylül 2021).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları Hakkındaki Bilgileri" ) 7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nde (UKEK 2021). Nevşehir,Türkiye,(Online)

 Turgutalp,E.& Ergül,N.R.(30 Eylül-3 Ekim 2021) 8. Sınıf basınç konusunda stem öğretme - öğrenme modelinin uygulanmasının öğrenci başarısına ve girişimcilik becerisine etkisinin araştırılması.  3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye , (Online).

Eren,A.& Çalış,S. (30 Eylül-3 Ekim 2021) Popüler Bilim Dergisi Kaynaklarının Yaşam Temelli Soruları Çözmeye Etkisi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye , (Online).

Elmas, O. & Bulunuz, N. (2021). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin ÜYEP Müfredat Modeli Kullanılarak Zenginleştirilen Ve Hızlandırılan “Madde ve Doğası” Konusu Hakkındaki Görüşleri, III. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FMGTEK),  30 Eylül-03 Ekim 2021, Bursa.

Acar Üver E. N. , Zeren Özer D. (27-31 Ekim 2021). Felsefe İle Zenginleştirilmiş Ortaokul Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıklarını Geliştirmedeki Rolü: Öğretmen Görüşleri. XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye.

Aktaş D., Kakayev K., Zeren Özer D. (30 Eylül - 03 Ekim 2021) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Maker Atölyesi’nde Yer Alan Etkinlikler ve Stem Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Türkiye.

Zeren Özer D. , Güngör S. N. , Özata Yücel E., Özkan M. (30 Eylül - 03 Ekim 2021) Tübitak-4004 Destekli Uludağ Doğa Eğitimine Başvuruda Bulunan Öğretmenlerin Eğitime Katılma Nedenleri ve Eğitimden Beklentileri. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Türkiye.

Altaş, R., İlkörücü Ş. (2021). 8. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinden değişkenleri belrileme temelli yeni nesil soru çözme durumları (8th- Grade students skills in solving new generation questions related to determining variables). 3th. International Conference on Science, Mathematics, Enterpreneurship and Technology Education (FMGT), Türkiye, Bursa (Tam Metin Bildiri/ Sözlü sunum).

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

Çalış, S. & Ergül N.R. ( 24-26 Eylül 2021).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynakları Hakkındaki Bilgileri" ) 7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi'nde (UKEK 2021), Nevşehir, Türkiye,(Online)

Kalkan, K., Şimşekli, Y., (19-21.Mayıs 2021). Z Kuşağı İçin Fen Eğitimi. XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021),  Burdur, Türkiye.

 

 LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Kurtulan, G. (2021). Hizmet içi uygulamalı STEM eğitimlerinin Fen Bilimleri öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi). (Danışman: Prof.Dr. Zehra ÖZDİLEK)

Aktaş, D. (2021) “Geri dönüşüm” konusunun temel kavramlarına yönelik ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin bilişsel yapılarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER)

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

  1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı Bilimsel Araştırma Projesinde koordinatör / baş araştırmacı olmak

Demirbağ, M. (2021). Cooperation partnerships in adult education. Developing Adults Key Competencies by Improving their Socio-Scientific Literacy (KA2 Erasmus+ AB projesi)-Araştırmacı

Demirbağ, M. (2021).Development of a Web-Based Active Learning System Enriched with Augmented Reality Simulations in Science Teaching” (KA2 Erasmus+ AB projesi) -Araştırmacı

Demirbağ, M. (2021).  Enhancement of STEAM Teachers’ Discipline- Specific Pedagogies through Robotic and Coding Curriculum Embedded in Online Environment(KA2 Erasmus+ AB projesi) –Araştırmacı

 

  1. Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

Özdilek, Z. (2021). Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, ARDEB 1001,-Proje Kodu:121K432, Araştırmacı (1 Kasım 2021-Devam Ediyor)

Demirbağ, M. (2021).  E-Argümantasyon: Fen Eğitimine Yönelik Yenilikçi Bir Yazılımın Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi,  TÜBİTAK 1001-Araştırmacı

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Ara-2021 12:08]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Oca-2022 12:35]

İçerik Görüntüleme : [1.816]