Bursa Uludağ Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
!-Birim Bilgisi Yok-!
ENG
Kurullar

Uzmanlık alanlarına göre kurullar
Yönerge ile birbirinden bağımsız olarak her biri kendi ilgi alanlardaki bilim ve sanat dalları bakımından,
a) “Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu”,
b) “Sağlık Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu”
c) “Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırma ve Yayın Etik Kurulu” olmak üzere 3 (üç) tane Kurul oluşturulmuştur.


(2) Rektör, çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü hallerde farklı bilim alanları için farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşturulmasına karar verebilir.

Kurulun oluşumu ve yapısı
(1) Kurul, kurul başkanı ve her biri alanla ilgisine göre Rektör tarafından, üniversitenin kadrolu profesörleri arasından iki yıl için görevlendirilen toplam 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyelik süresi bitenler, aynı usulle yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir.
(2) Kurul başkanları Rektör tarafından seçilir. Başkan, kurul üyeleri arasından 1 (bir) kişiyi başkan yardımcısı olarak belirler. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.
a) Kesinleşmiş adlî ya da idarî nitelikli bir kararla etik ihlalinde bulundukları sabit olanlar Kurul üyeliğine seçilemezler. Bu Yönergede belirlenen etik kurallara aykırı eylemde bulunduğu kesinleşen Kurul üyesinin üyeliği, Rektörün bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
b) İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan veya en az 6 (altı) ay izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer.
c) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının sekretaryası Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülür.

Kurulun görevleri
(1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görevleri şunlardır:
a) Üniversite mensupları ile etik kurulları bulunmayan diğer üniversite öğrenci ve mensuplarının etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,
b) Üniversite mensupları ile etik kurulları bulunmayan diğer üniversite öğrenci ve mensuplarının çalışmalarda kullanılacak verilerin elde edilmesine yönelik anket, mülakat vb. yollarla sorulan sorulara uygunluk izni vermek,
c) İnsanın sürekli etkileşim halinde bulunduğu tarihi eser ve kültür varlıkları üzerinde yapılacak her türlü çalışmayı, çevrenin korunmasını da göz önünde tutarak, etik yönden değerlendirmek ve uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirmek, gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, yazışmalar yapmak ve bilgi istemek,
ç) İnceleme sonucunda alınan kararları Kurul başkanına sunmak,
d) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak.

Kurulun toplantı usul ve esasları
(1) Kurul, en az ayda bir kez olmak üzere, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. Her ayın son haftası içindeki toplantı günü, ilgili Kurullarca tespit edilir. Başkanın katılamadığı hallerde başkan yardımcısı, Kurul toplantılarına başkanlık eder.
(2) Her ayın üçüncü haftasının son iş günü mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular ve eksiksiz teslim edilen dosyalar, Kurulun müteakip ilk toplantısında gündeme alınır.
(3) Kurul üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
(4) Kurul kararları kesindir, bu kararlara yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

(5) Kurul çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden görüş alabilir. Aşağıdaki kişiler bilirkişi ve uzman olarak görevlendirilemez:
a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,
b) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
c) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.
(6) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder.
(7) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde konuya ilişkin raporunu, gönderilen örneğe uygun biçimde hazırlayarak görevlendirmeyi yapan Kurula sunarlar. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok 1 (bir) ay uzatılabilir.
(8) Kurulun inceleme sürecinde, Üniversite içi birimlerle yapacağı her türlü yazışma Sekretarya, diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı her türlü yazışmalar rektörlük aracılığıyla yürütülür.

Kurula başvuru, inceleme ve değerlendirme
(1) Üniversite mensuplarınca Rektörlüğe intikal ettirilen ya da doğrudan Rektör tarafından iletilen araştırma ve yayınlara ilişkin etik değerlendirme veya görüş bildirilmesine yönelik talepler ve araştırma ve yayın etik ihlaline dair ihbar ve iddialar ile lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez kapsamındaki çalışmalara ilişkin diğer hususların evrakları ilgili Kurul Başkanlığına iletilir.
(2) Başvuru üzerine başkanın toplantıdan önce atadığı bir raportör, başvuru hakkında Kurula bilgi verir. Kurulca başvurunun değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ve buna göre işlemlere devam edilip edilmeyeceğine karar verilir.
(3) Her başvuru için ayrı bir dosya açılır. Araştırıcı (birden fazla araştırıcı varsa sorumlu araştırıcı), araştırmanın izne bağlı olduğu durumlarda, veri toplama aşamasına geçmeden önce, konusuna uygun düşen Kurulun onayını almış olmalıdır.
(4) Hakkında etik ihlali iddiası bulunan kişiden, iddialara ilişkin savunma, gerekli görülmesi halinde bilgi ve belgeler istenebilir. İlgili kişiler, Kurulun bu yönde isteğinin bulunması halinde istemin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde yazılı savunmalarını vermedikleri takdirde, Kurul diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verir. Kurul, hakkında iddiada bulunulan kişinin istemesi veya gerekli gördüğü hallerde savunmayı sözlü olarak da alabilir. Hazırlanan raporlar Kurulda tartışılarak oylanır ve kesin rapor Kurul üyeleri tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, karşı oy gerekçesini yazmak ve imzalamak zorundadır. Karşı oy gerekçeleri, verilen karara eklenir. Oylama sırasında Kurul Üyeleri çekimser oy kullanamaz. İnceleme sonuçlarını içeren Kurul kararı Rektörlüğe sunulur.
(5) Başka birimlerce yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu düzenleme kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.
(6) Kurul üyeleri uzman ve bilirkişilerin yaptıkları inceleme ile ilgili olarak edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

İnceleme ve değerlendirme sonucunda yapılacak işlemler
(1) Etik ihlal kararları en geç 1 (bir) ay içerisinde Rektörlüğe bildirilir. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler, Rektör tarafından yapılır.

(2) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu Rektör tarafından değerlendirilir.
(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi, ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde Rektör tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurum, kuruluş ve birimlere de bilgi verilir.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [21-Eyl-2023 11:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Eyl-2023 11:14]

İçerik Görüntüleme : [1.010]