Enerji Yönetim Birimi Hakkında

18.4.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol, denetim ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere Bursa Uludağ Üniverstesi Enerji Yönetim Birimi kurulmuştur.

Bursa Uludağ Üniverstesi Enerji Yönetim Biriminin faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

-Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile Bursa Valiliği il Enerji Yönetim Birimi ile koordineli çalışmak,

-Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında toplantıların yapmak, enerji verimliliği çalışmalarını planlamak, denetlemek, raporları hazırlamak, enerji verimliliği yazılımına verileri girme iş ve işlemlerini yapmak,

-Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereği, ETKB tarafından Bursa Uludağ Üniverstesine ait enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olunan binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak, alınan tedbirlerin fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak binaları belirlemek, süreci takip ederek ETKB ile iş birliği yapmak,

-05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği Bursa Uludağ Üniverstesine ait binalarda ETKB ile iş birliği yaparak Enerji Kimlik Belgesinin alınmasını sağlamak,

-Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturmak, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişileri bunlardan haberdar etmek,

-Bursa Uludağ Üniverstesi Enerji Yöneticisi, Bina Enerji Verimliliği Sorumluları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 3 (üç) ayda bir toplantı yapmak,

-Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve Bursa Uludağ Üniverstesi Enerji Yöneticileri ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 6 (altı) ayda bir yapılan “Enerji Verimliliği Uygulama Planı” çalışmaları kapsamındaki toplantıya katılım sağlamak,

-Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl mart ayı sonuna kadar ETKB’ye göndermek, ETKB bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalına veri girişlerinin yapmak veya yapılmasını sağlamak,

-Bursa Uludağ Üniverstesi bünyesindeki binalarda enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

-Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerini ETKB’ye bildirmek,

-Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı on bin metrekarenin üzerinde olan Bursa Uludağ Üniverstesi binalarının yapı kullanma izni alınması ile ilgili binaların bilgilerini takip eden bir yıl içinde ETKB’ye bildirmek,

-Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek ETKB’ye bildirmek,

-Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerden, Bursa Uludağ Üniverstesine ait aboneliklerin, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilerin Enerji Verimliliği Yazılımı ortamında erişilmesini sağlamak,

-Bursa Uludağ Üniversitesine ait binaların abone bilgileri (elektrik, su, doğalgaz), fatura bilgileri ve ödeme işlemlerinin Enerji Verimliliği Yazılımı ile takip etmek,

-Bursa Uludağ Üniversitesinde enerji tüketiminin azaltılması için Bursa Uludağ Üniversitesi çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,

-Bursa Uludağ Üniversitesinde yapılan veya yaptırılan etütlere ilişkin raporlar ve etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin birer suretinin ETKB’ye göndermek,

-Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine göre asgari enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla Bursa Uludağ Üniverstesi faaliyetlerine uygun şekilde, birim-alan, kişi-birim, mal-birim, hizmet-birim gibi kriter başına tükettikleri birim enerjilerin belirlemek ve ETKB’ye bildirmek,

-Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği gereği ETKB denetçilerinin, Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi gereği enerji yöneticisi, çalışanları ve proje uzmanlarının yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi, belgenin vermek ve gereken şartların sağlamak,

-Bursa Uludağ Üniverstesine ait binalarda ve eklentilerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik etütlerde belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin olarak, tasarruf veya performans garantili proje uygulamaları, periyodik bakım, onarım ve kurulumda hizmet alınacak veya sözleşme yapılacak gerçek ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmiş olması şartına uymak,

-Serbest tüketici kapsamında olan Bursa Uludağ Üniverstesinin indirimli elektrik, doğalgaz ve su anlaşmaları için altyapı oluşturmak,

-ETKB tarafından yapılacak veya şirketlere yaptırılacak etüt çalışmaları için gerekli koşulları sağlamak,

-Bursa Uludağ Üniversitesi binalarının tasarım aşamasındaki enerji performansının altına inmeyecek şekilde işletilmesi için gerekli bakım ve onarım tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi ve/veya enerji yöneticisi müteselsilen sorumludur.

-Her yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, ETKB ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlemek veya ETKB tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunmak.

Bursa Uludağ Üniversitesine Enerji Yönetim Birimi  bünyesindeki birimler şunlardır:

      1. Bursa Uludağ Üniverstesi (Kurum) Enerji Yöneticisi,
      2. Yönetim Sistemleri Birimleri (İhtiyaca göre kurulur),
      3. Bursa Uludağ Üniverstesi Hizmet Binaları Enerji Yönetim Birimi (İhtiyaca göre kurulur).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Haz-2022 07:56]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Haz-2022 12:55]

İçerik Görüntüleme : [1.181]