Öğrenci Uygulama Süreçleri

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulama Süreci

Proje Başlatma Aşaması

Proje danışmanları, belirlenen sayıda (ortalama 20) öğretmen adayına, yapacakları etkinliklerle ilgili danışmanlık yapmak üzere görevlendirilir.

Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları etkinlikleri, dekan/bölüm başkanınca atanan danışman ve koordinatör tarafından planlanır.

Proje Planlama Aşaması

Proje danışmanları, öğretmen adayları ile birlikte proje gruplarını ve proje konularını belirler. Proje konuları,

  • Öğretmen adayları tarafından özgün olarak önerilebilir.
  • Fakültelerce ilan edilen proje havuzunda yer alan projelerden seçilebilir.
  • Fakülte tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlarda devam eden projeler/etkinlikler arasından belirlenebilir.

Proje danışmanları, dönem başında sorumlu olduğu öğretmen adaylarına topluma hizmet uygulamaları dersinin amacı, genel ilkeleri, yapılması beklenen çalışmalar, projelerin kapsamı ve dersin değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verir (Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi).

Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında dönem başında proje ekiplerinde yer alan öğrencilerin isimleri belirlenir ve proje/etkinlik teklif formuna yazılır. 

Her proje ekibi, proje kapsamında yapılacak etkinlikler konusunda eş güdümü sağlamak üzere bir öğretmen adayını proje koordinatörü olarak seçer ve proje danışmanına bildirir.

Her proje ekibi, ders kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı projeye/etkinliğe ilişkin önerilerini proje/etkinlik teklif formuna yazarak proje danışmanına sunar. Proje danışmanı tarafından onaylanan projeler, uygulanmaya başlanır.

İşbirliği yapılan kurumlar arasında gerekli resmi yazışmalar yapılır.

Proje Yürütme Aşaması

Proje ekipleri, proje danışmanları başkanlığında düzenli olarak toplanır ve yaptıkları çalışmalar hakkında danışmanlarını bilgilendirir. Bu toplantılarda proje ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar tartışılır ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilir.

Proje İzleme ve Kontrol Aşaması

Her öğretmen adayı, hafta hafta yaptıkları çalışmalar için haftalık çalışma formunu doldurur ve proje danışmanına teslim eder. THU Devam Çizelgesini ilgili kuruma haftalık olarak imzalatır.

Proje Sonuçlandırma Aşaması

Her proje ekibi, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında ve proje planı doğrultusunda yapılan etkinliklerle ilgili bir ürün seçki dosyası hazırlar. Ürün seçki dosyası her bir öğretmen adayının hazırlayacağı Proje/Etkinlik Teklif Formu, Proje/Etkinlik Sonuçlandırma Formu, Haftalık Çalışma Formları, Bireysel Öz değerlendirme Formları, THU Devam Çizelgesi ve web içerik formu proje kapsamında yapılan etkinler ile ilgili materyal ve belgelerden oluşur. Materyal ve belgeler; fotoğraflar, videolar, posterler, afişler, broşürlerden oluşabilir. Proje danışmanı onayıyla projelerin yaygın etkisini arttırmak amacıyla Web İçeriği Formu doldurarak egitimthu@uludag.edu.tr adresine gönderilir.

Proje danışmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, proje havuzuna alınması uygun görülen proje/etkinlik önerileri Web İçeriği Formu doldurulan egitimthu@uludag.edu.tr mail adresine gönderilmesi sağlanır. Web içerik formu doldurulan projelerin yaygın etkisini arttırmak amacıyla www.uludag.edu.tr/egitimthu web sayfasında yayınlanması sağlanır.

Her öğretmen adayı, proje kapsamında kendi başına gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili bilgileri Proje/Etkinlik Sonuçlandırma formu ile sunar.

Proje ekipleri, aynı zamanda yaptıkları etkinlikleri diğer proje ekipleriyle de paylaşmak üzere proje sonrasında Proje Sonuçlarına Yönelik Posteri hazırlayarak sunumları gerçekleştirir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [14-Mar-2021 13:52]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [30-Oca-2022 20:07]

İçerik Görüntüleme : [2.277]