Komisyonlar

Komisyon Adı

Görevli Öğretim Elemanları

Görev ve Sorumluluklar

Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Feza KARAER

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

-Öğretim elemanlarının derslerle ilgili görüşlerinin her 4 yılda bir görüş alma formları aracılığıyla alınması,

-Yeni ders öneri formlarının incelenerek değerlendirilmesi

-Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde alınan geri bildirimler ile üniversite ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda ders planı revizyon çalışmalarının yürütülmesi

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU (MÜDEK Temsilcisi)

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

Komisyon Başkanları

-Çevre mühendisliği alanındaki gelişmeler, paydaş görüşleri ve bölüm komisyonlarından alınan geri bildirimler doğrultusunda, iyileştirme için atılacak adımların belirlenmesi 

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Feza KARAER

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

-Dekanlık ve Rektörlükte yapılan kalite toplantılarına katılımın sağlanması ve toplantı içeriğinin bölüm personeline duyurulması, bölümün üniversitemizin kalite süreçlerine uyumunun sağlanması için gerekli planlamaların yapılması

-Kalite otomasyon sisteminden bilgi girişlerinin yapılması,

-Kalite denetimlerinde hazır bulunulması, gerekli hazırlıkların yapılması

Bologna

Komisyonu

Prof. Dr. Fatma Olcay TOPAÇ (Bologna Koordinatörü)

Doç. Dr. Arzu TEKSOY

Doç. Dr. Gizem EKER ŞANLI

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Bölüm lisans ve lisansüstü programlarının Bologna bilgilerinin güncellenmesinin sağlanması

-Her yıl verilen derslere ilişkin Bologna girişlerinin ders koordinatörlerince yapılmasının sağlanması

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Olcay TOPAÇ

Prof. Dr. Taner YONAR

Prof. Dr. Melike YALILI KILIÇ (Başkan)

Doç. Dr. Gizem EKER ŞANLI

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

-Güz ve bahar dersleri için ders başarı değerlendirme raporlarının hazırlanması,

-Diğer komisyonlardan gelen raporların incelenmesi, çevre mühendisliği programının eğitim amaçlarını ve program çıktılarını karşılama başarısını ortaya koyan yıllık raporların hazırlanması ve sürekli iyileştirme toplantısında sunulması

Mezuniyet

Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Doç. Dr. Gizem EKER ŞANLI  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN

Doç. Dr. Aslıhan KATİP

Arş. Gör. Dr. Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Bahar ve güz dönemlerinde mezuniyet dilekçesi veren öğrencilerin transkriptlerinin incelenmesi

-Mezun durumunda olan öğrencilerin isimlerinin üst makamlara iletilmesi

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR (Başkan)

Prof. Dr. Fatma ESEN

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Arş. Gör. Burak ÇALIŞKAN

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

-Dönem içi staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi, staj yerlerinin tespiti ve staj sunumlarının değerlendirilmesi

-Yaz stajı yapacak öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi,

-Staj komisyonu durum değerlendirme raporunun hazırlanması ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU (Erasmus Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR     (Mevlana/Farabi Koordinatörü

-Erasmus-Farabi-Mevlana değişim programları için anlaşmaların yapılması, yazışmaların takip edilmesi

-Değişim programından faydalanacak öğrencilerin kriterler çerçevesinde seçilmesi

-Değişim programı öğrencilerinin danışmanlığının yapılması

-Her eğitim öğretim yılı başında öğrenci değişim programlarının tanıtımına yönelik bir toplantı organize edilmesi

Yan Dal-Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Taner YONAR  (Başkan)

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

-Çift anadal ve yan dal lisans programı için kontenjan önerilerinin oluşturulması

-Ders planlarının oluşturulması

-Başvuruların incelenmesi ve kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi

-Öğrencilere takip ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Yatay-Dikey Geçiş-İntibak ve Af Komisyonu

Prof. Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU

Doç. Dr. Arzu TEKSOY  (Başkan)

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

Arş. Gör. Leyla GAZİGİL

 

-Yatay/Dikey geçiş kontenjan önerilerinin oluşturulması

-Başvuruların değerlendirilerek sonucun üst makama iletilmesi

-Sınıf intibaklarının ve ders muafiyetlerinin yapılması

İşveren Komisyonu

 

Prof. Dr. Feza KARAER

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Prof. Dr. Taner YONAR 

Prof. Dr. Nezih Kamil SALİHOĞLU

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR (Başkan)   

- Sürekli İyileştirme toplantısında komisyonun yıllık hedeflerinin, işbölümünün ve uygulama yönteminin (veri toplama, sosyal organizasyon, panel vb.) sunulması,

-İşveren iletişim bilgilerinin kayıtlarının tutulması, dolaylı veri sınıfına giren işveren görüşlerinin işveren anketleri, röportajlar, toplantılar, sosyal organizasyonlar vb. yoluyla toplanarak yorumlanması ve Sürekli İyileştirme toplantısında sunulması,

-İşveren kayıtlarının, toplantı tutanaklarının, anket değerlendirmelerinin ve yapılan diğer çalışmaların kanıtlarının Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunulması

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

Prof. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Doç. Dr. Efsun DİNDAR  (Başkan)

Doç. Dr. Aslıhan KATİP

- Sürekli İyileştirme toplantısında komisyonun yıllık hedeflerinin, işbölümünün ve uygulama yönteminin (veri toplama, sosyal organizasyon, panel vb.) sunulması,

-Mezun iletişim bilgilerinin kayıtlarının tutulması, mezun istatistiklerinin toplanması ve mezunlarımızın eğitim amaçları ve program çıktılarını karşılama durumlarının belirlenmesi

-Dolaylı veri sınıfına giren mezun görüşlerinin mezun anketleri, röportajlar, toplantılar, sosyal organizasyonlar vb. yoluyla toplanarak yorumlanması ve bahar dönemi sonunda yapılacak Sürekli İyileştirme toplantısında sunulması,

-Mezunlar, işverenler, öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya getirecek, mesleğin gereklerinin, çağın ihtiyaçlarının ve programımızın güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tartışılabileceği geniş katılımlı toplantı, panel vb. organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesi

-Mezun kayıtlarının ve istatistiklerinin, toplantı tutanaklarının, anket değerlendirmelerinin ve yapılan diğer çalışmaların kanıtlarının Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunulması

-Her yıl dört yıl önce mezun olan öğrencilerin istatistiki bilgilerine ulaşarak bölüm eğitim amaçlarına ulaşma başarısının değerlendirildiği bir raporun hazırlanması, raporun Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Komiyosunu

 

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

-Bölüm personeli ve öğrencilerin güvenliği açısından risk taşıyan unsurların tespiti, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takip edilmesi,

-Yapılan çalışmaların yılda iki kez rapor halinde sunulması

-Bölüm personeli ve öğrencilere laboratuvar güvenliği eğitimlerinin verilmesi

Ders Anketi Değerlendirme ve Ders Dosyaları Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe ELMACI

Prof. Dr. Fatma ESEN (Başkan)

Arş. Gör. Burak ÇALIŞKAN

-Her dönem sonu ders anketlerinin uygulanmasının koordine edilmesi, değerlendirilmesi ve rapor haline getirilerek Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

-Ders dosyalarının güncelliğinin/düzeninin sağlanması

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Mar-2020 12:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Kas-2021 08:18]

İçerik Görüntüleme : [2.355]