Komisyonlar

 

Komisyon Adı

 

Görevli Öğretim Elemanları

Görev ve Sorumluluklar

Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı Yardımcıları

Çevre Teknolojisi ABD Başkanı

Çevre Bilimleri ABD Başkanı

Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR

-Öğretim elemanlarının derslerle ilgili görüşlerinin her 4 yılda bir görüş alma formları aracılığıyla alınması,

-Yeni ders öneri formlarının incelenerek değerlendirilmesi

-Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde alınan geri bildirimler ile üniversite ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda ders planı revizyon çalışmalarının yürütülmesi

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Gizem ŞANLI (Bölüm MÜDEK Temsilcisi)

İşveren, Mezunlar, Staj, Ders Anketi Değerlendirme ve Ders Dosyaları, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Planlama, Kalite Komisyonu Başkanları

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Çevre mühendisliği alanındaki gelişmeler, paydaş görüşleri ve bölüm komisyonlarından alınan geri bildirimler doğrultusunda, iyileştirme için atılacak adımların belirlenmesi 

-Bölüm performansının (AR-GE, yayın ve toplumsal katkı) iyileştirilmesi için hedeflerin belirlenmesi

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Feza KARAER (Başkan)

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK

Doç.Dr. Arzu TEKSOY

Dr.Öğr. Üyesi  Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Dekanlık, FBE ve Rektörlükte yapılan kalite toplantılarına katılımın sağlanması ve toplantı içeriğinin bölüm personeline duyurulması, bölümün üniversitemizin kalite süreçlerine uyumunun sağlanması için gerekli planlamaların yapılması

-Kalite otomasyon sisteminden bilgi girişlerinin yapılması,

-Kalite denetimlerinde hazır bulunulması, gerekli hazırlıkların yapılması

-Lisans ve lisansüstü birim iç değerlendirme raporlarının hazırlanması

Bologna Komisyonu

Prof. Dr. Fatma Olcay TOPAÇ (Bologna Koordinatörü)

Prof.Dr. Gizem ŞANLI

Doç. Dr. Arzu TEKSOY

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Bölüm lisans ve lisansüstü programlarının Bologna bilgilerinin güncellenmesinin sağlanması

-Her yıl verilen derslere ilişkin Bologna girişlerinin ders koordinatörlerince yapılmasının sağlanması

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Taner YONAR (Başkan)

Prof. Dr. Gizem EKER ŞANLI

Doç. Dr. Aslıhan KATİP

Doç.Dr. Efsun DİNDAR

Dr.Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Güz ve bahar dersleri için ders başarı değerlendirme raporlarının hazırlanması,

-Diğer komisyonlardan gelen raporların incelenmesi, çevre mühendisliği programının eğitim amaçlarını ve program çıktılarını karşılama başarısını ortaya koyan yıllık raporların hazırlanması ve sürekli iyileştirme toplantısında sunulması

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Gizem ŞANLI  (Başkan)

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

Doç. Dr. Aslıhan KATİP

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL

-Güz ve bahar dönemlerinde mezuniyet dilekçesi veren öğrencilerin transkriptlerinin incelenmesi

-Mezun durumunda olan öğrencilerin isimlerinin üst makamlara iletilmesi

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Fatma ESEN (Başkan)

Doç. Dr. Ahmet UYGUR

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZENGİN

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Dönem içi staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi, staj yerlerinin tespiti ve staj sunumlarının değerlendirilmesi

-Yaz stajı yapacak öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi,

-Staj komisyonu durum değerlendirme raporunun hazırlanması ve Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU (Başkan)

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Erasmus-Farabi-Mevlana değişim programları için anlaşmaların yapılması, yazışmaların takip edilmesi

-Değişim programından faydalanacak öğrencilerin kriterler çerçevesinde seçilmesi

-Değişim programı öğrencilerinin danışmanlığının yapılması

-Her eğitim öğretim yılı başında öğrenci değişim programlarının tanıtımına yönelik bir toplantı organize edilmesi

-Her eğitim öğretim yılı sonunda bölüm performans değerlendirmesi raporunda kullanılmak üzere yıllık çalışma raporunun bölüm başkanlığına sunulması

Yan Dal-Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR  (Başkan)

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN

Arş. Gör. Dr.  Burak ÇALIŞKAN

-Çift anadal ve yan dal lisans programı için kontenjan önerilerinin oluşturulması

-Ders planlarının oluşturulması

-Başvuruların incelenmesi ve kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi

-Öğrencilere takip ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Yatay-Dikey Geçiş-İntibak ve Af Komisyonu

Prof.Dr. Ayşe ELMACI (Başkan)

Prof. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

Doç. Dr. Arzu TEKSOY 

Doç. Dr. Efsun DİNDAR

-Yatay/Dikey geçiş kontenjan önerilerinin oluşturulması

-Başvuruların değerlendirilerek sonucun üst makama iletilmesi

-Sınıf intibaklarının ve ders muafiyetlerinin yapılması

İşveren Komisyonu

Prof. Dr. Feza KARAER (Başkan)   

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU

Prof. Dr. Taner YONAR 

Prof. Dr. N.Kamil SALİHOĞLU

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU

-Sürekli İyileştirme toplantısında komisyonun yıllık hedeflerinin, işbölümünün ve uygulama yönteminin (veri toplama, sosyal organizasyon, panel vb.) sunulması,

-İşveren iletişim bilgilerinin kayıtlarının tutulması, dolaylı veri sınıfına giren işveren görüşlerinin işveren anketleri, röportajlar, toplantılar, sosyal organizasyonlar vb. yoluyla toplanarak yorumlanması ve Sürekli İyileştirme toplantısında sunulması,

-İşveren kayıtlarının, toplantı tutanaklarının, anket değerlendirmelerinin ve yapılan diğer çalışmaların kanıtlarının Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunulması

Mezunlar Komisyonu

Prof. Dr. S.Sıddık CİNDORUK (Başkan)

Prof. Dr. Melike YALILI KILIÇ

Doç. Dr. Efsun DİNDAR 

Doç. Dr. Aslıhan KATİP

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Sürekli İyileştirme toplantısında komisyonun yıllık hedeflerinin, işbölümünün ve uygulama yönteminin (veri toplama, sosyal organizasyon, panel vb.) sunulması,

-Mezun iletişim bilgilerinin kayıtlarının tutulması, mezun istatistiklerinin toplanması ve mezunlarımızın eğitim amaçları ve program çıktılarını karşılama durumlarının belirlenmesi

-Dolaylı veri sınıfına giren mezun görüşlerinin mezun anketleri, röportajlar, toplantılar, sosyal organizasyonlar vb. yoluyla toplanarak yorumlanması ve bahar dönemi sonunda yapılacak Sürekli İyileştirme toplantısında sunulması,

-Mezunlar, işverenler, öğretim üyeleri ve öğrencileri bir araya getirecek, mesleğin gereklerinin, çağın ihtiyaçlarının ve programımızın güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin tartışılabileceği geniş katılımlı toplantı, panel vb. organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesi

-Mezun kayıtlarının ve istatistiklerinin, toplantı tutanaklarının, anket değerlendirmelerinin ve yapılan diğer çalışmaların kanıtlarının Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna rapor olarak sunulması

-Her yıl dört yıl önce mezun olan öğrencilerin istatistiki bilgilerine ulaşarak bölüm eğitim amaçlarına ulaşma başarısının değerlendirildiği bir raporun hazırlanması, raporun Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

İş Sağlığı ve Güvenliği

Komisyonu

 

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÖZENGİN

-Bölüm personeli ve öğrencilerin güvenliği açısından risk taşıyan unsurların tespiti, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takip edilmesi,

-Yapılan çalışmaların yılda iki kez rapor halinde sunulması

-Bölüm personeli ve öğrencilere laboratuvar güvenliği eğitimlerinin verilmesi

Ders Anketi Değerlendirme ve Ders Dosyaları Komisyonu

Prof.Dr. Gökhan E. ÜSTÜN (Başkan)

Prof. Dr. Fatma ESEN

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Her dönem sonu ders anketlerinin uygulanmasının koordine edilmesi, değerlendirilmesi ve rapor haline getirilerek Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna sunulması

-Ders dosyalarının güncelliğinin/düzeninin sağlanması

Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof.Dr. Ayşe ELMACI (Başkan)

Doç.Dr. Ahmet UYGUR

Arş. Gör.Dr. Burcu ŞENGÜL

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Lisans ve lisansüstü ders ve sınav programlarının yapılması ve kontrolü

Web Sayfası ve Bölüm Tanıtım Komisyonu

Doç.Dr. Ahmet UYGUR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR

Arş. Gör.Dr. Burak ÇALIŞKAN

-Bölüm bilgisayar laboratuvarının düzenli çalışmasının sağlanması

-Bölüm ve Fakülte tanıtım organizasyonlarında görev alınması,

-Bölüm tanıtım belgelerinin ve sunularının hazırlanması/güncel tutulması

-Bölüm web sayfasının tasarımı/ veri girişi sağlanması

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Mar-2020 12:23]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Oca-2024 09:07]

İçerik Görüntüleme : [3.832]