MÜDEK

BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde MÜDEK Süreci

Çevre Mühendisliği Bölümü, 21. yüzyılın ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına yanıt verebilecek mühendisler yetiştirmek amacıyla eğitimini kalite güvencesi ve uluslararasılaşma kavramları üzerine oturtmuş durumdadır. Bölüm verdiği mühendislik eğitiminin bağımsız bir dış kuruluş tarafından akredite edilmesini ve uluslararası ölçekte tanınmasını önemsemektedir. Bu nedenle 2012 yılından beri Türkiye’nin yükseköğretimde ilk ulusal akreditasyon kuruluşu olan ve YÖK tarafından resmen tanınan, aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı’nın (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) ülkemizdeki temsilcisi olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından denetlenmekte ve akredite edilmektedir. Bugüne kadar 4 kez denetim geçirmiş olan Çevre Mühendisliği Bölümü, 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite edilmiş durumdadır. Çevre Mühendisliği Bölümünün lisans programına uluslararası tanınırlığı gösteren ve Avrupa akreditasyon sisteminin bir göstergesi olan EUR-ACE etiketi verilmiştir.

                                                                                                                            

Akreditasyon şartlarının sürmesini öncelikleri arasına alan Çevre Mühendisliği Bölümü, değişen dünyanın gereksinimlerine uygun özellikte mezunlar yetişmesine olanak sağlayacak kalite hedefleri belirlemektedir. Bölüm, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refahını ileri götürmek genel amacıyla sürekli gelişim ilkelerini benimsemektedir. Eğitsel hedeflerini, paydaşlarından (sanayi temsilcileri, mezunlar, öğrenciler, akademik personel vb.) aldığı görüşler doğrultusunda belirlemekte, bu hedefler doğrultusunda ders programı oluşturmakta, uygulama sonuçlarını ölçmekte, belgelemekte, değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçlarını programını iyileştirmek için kullanmaktadır.

Bölüm, akredite bir bölümden mezun olma avantajını mezunlarına sunmakta, mezunlarının ünvanlarının birçok ülkede geçerli olmasını sağlamaktadır. Bölümün akreditasyon süreci, mezunlarına uluslararası lisansüstü programlara kabul edilirken önemli bir referans sağlamaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK akreditasyonu, mezunlarının, temel mühendislik alt yapısı için ulusal ve uluslararası yeterliliklerin yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi vb. becerilere sahip olmaları konusunda güvence vermektedir.

 

Eğitim Amaçları:

EA1. Program mezunları çevre mühendisliği ile ilgili tesis planlaması, projelendirilmesi, inşası ve işletimi alanlarının yanı sıra çevre yönetimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve çevre ölçüm hizmetleri gibi alanlarda çalışmak üzere iş bulabilirler.

EA2. Program mezunları ilgili lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler, akademik ve mesleki kariyer yapabilirler.

EA3. Program mezunları çevre mühendisliği konularında, yöneticilik yapabilir, girişimci olabilir, istihdam sağlayacak firma kurabilirler.

 

Program Çıktıları:

i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 

 

http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Haz-2021 10:21]

İçerik Görüntüleme : [5.885]