U.Ü.D.K. LİSANS ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; müzik ve sahne sanatları alanında eğitim-öğretim yapan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Lisans düzeyindeki eğitim- öğretim ile ilgili usul, esas ve kuralları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans düzeyinde eğitim yapan öğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, sınıf geçme ve sınavlarda uyulacak kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili mevzuatı ile U.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim  Yönetmeliği'nin 22. maddesindeki hükme dayalı olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönerge'de geçen;

a) Anasanat Dalı: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü bünyesindeki Anasanat Dallarını,

b)Anasanat Dalı Başkanı: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü bünyesindeki Anasanat Dalları başkanlarını,

c) Konservatuvar: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı

d)Müdürlük: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü,

e) Müdür: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

f) Öğrenci: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğrencilerini,

g) Öğrenci İşleri Bürosu: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde yer alan ilköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki öğrenci işlerini yürütmekle sorumlu birimi,

h) Rektörlük: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosu'nu,

j) Üniversite: Uludağ Üniversitesi'ni,

k) Yönetmelik: Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği'ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul Koşulları

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları

Madde 5- Anasanat Dallarına göre Konservatuvar'a alınacak öğrenci sayıları, Konservatuvar Kurulu kararı ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun onayı ile teklif edilip Üniversite Senatosu’nca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Başvuru

Madde 6 – Konservatuvar’ın lisans düzeyine alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, Konservatuvar Kurulu kararı doğrultusunda Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

Ön Kayıt

Madde 7 - (1) Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Senato onayı ile belirlenerek Rektörlük tarafından en az 1 ay önceden ilân edilir.

Adaylar ilan edilen kayıt süresi içinde başvurularını yapmak ve istenilen tüm belgeleri eksiksiz hazırlayarak Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar. Gerekli belgeleri Müdürlüğe teslim eden ve kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir.  Belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz.

(2) Adaylar, aynı dönemde başvurdukları bölümün iki ana sanat dalına ön kayıt yaptırabilirler ve Öğrenci Aday Kayıt Formu’nda, başvurdukları Anasanat Dalı'nın varsa sanat dallarını tercih sırasına göre belirtirler. Adayların bölüm ve ana sanat dallarına seçme ve seçilmeleri konusunda bu yönergenin 8. madde (1) hükümleri uygulanır.

(3) Aday Kayıt Formu’nda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz;  yapılmışsa da kayıtları silinir.

Kabul Sınavları

Madde 8- (1) Konservatuvar'a öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul koşullarını taşıdığını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonların yapacağı “Baraj Sınavı” ile “Kesin Kabul Sınavı"nda başarılı olmak zorundadırlar. Orta öğrenimlerini Devlet Konservatuvarı'nda başarıyla tamamlayanlar “Baraj Sınavı"ndan muaf tutularak “Kesin Kabul Sınavı"na alınırlar. Bu sınavda da başarılı olanların kesin kayıtları yapılır.

a) Baraj Sınavı: Devlet konservatuvarları dışında bir ortaöğretim kurumunu bitirenler ÖSYM'nin merkezi sınavında (YGS) başarılı olmaları koşuluyla önce kabul sınavlarının ilk aşamasını oluşturan Baraj Sınavı'na girmek zorundadırlar.

b) Kesin Kabul Sınavı: Baraj sınavında başarı gösterenler ile ortaöğrenimlerini Devlet Konservatuvarı'nda başarıyla tamamlayanlar “Kesin Kabul Sınavı”na alınırlar.

Baraj ve Kesin Kabul Sınavı’nda başarı notu yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavı’nda başarılı olan adaylar anasanat dallarına ve aldıkları puanlara göre sıraya konulur, kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır.

Sınav notu 70 (yetmiş) veya daha yüksek puan olup da asıl listeye giremeyenler yedek listeye girerler ve kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılabilir. Sınav notu 70 (yetmiş) puandan az olanlar hiçbir şekilde sıralamaya alınmazlar.

(2) Adaylar 2547 sayılı Kanun’ un 45. maddesindeki kısıtlamalar saklı kalmak üzere,  aynı sınav döneminde en çok iki ayrı anasanat dalının sınavlarına girebilirler. Her iki anasanat dalının kabul sınavını başaran adaylar bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilirler. Adayların kayıt oldukları anasanat dalına ilişkin kesin kabul sınavnda uygun görülen çalgı değiştirilmez. Ancak öğrencinin eğitimini etkileyecek bir mazeretinin Anasanat Dalı Başkanlığı ve Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde çalgısı değiştirilebilir.

(3) Adaylar, Rektörlükçe ilân edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava girmeyenler, o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

İlk Kayıt

Madde 9 - Kabul sınavları sonuçlarına göre Konservatuvara girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre yapılır.

Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş

Madde 10- Kurum içi, kurumlar arası veya yurt dışından yatay geçiş işlemleri için, yönetmelikte ve ilgili Yönerge'de belirtilen esaslar uygulanır. Başvuru yapan öğrenciler, bölüm başkanlığının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu'nca oluşturulan en az üç üyenin bulunduğu bir komisyon tarafından seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alarak  başarılı olmak gereklidir. Seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenci, aldığı bu sınav puanı ve GANO'su dikkate alınarak değerlendirilir. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları Konservatuvar Yönetim Kurulu'nca sağlanır.*

İkinci Anasanat Dalına Devam

Madde 11- Öğrencilerin; ikinci anasanat dalına devamı konusunda; Uludağ Üniversitesi'nin ilgili yönergesindeki "Çift Anadal" programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Ayrıca öğrencinin ikinci anasanat dalı programında öğrenim görebilmesi için, bu programın genel ve özel şartlarını taşımaları ve konservatuvar Yönetim Kurulu'nca oluşturulan en az üç üyenin bulunduğu komisyon tarafından yapılacak seviye sınavlarını başarmış olmaları gereklidir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim Programları

Ders Planları

Madde 12 – (1) Konservatuvarda derslerin yarıyıllara göre dağılımı, kredi saatlerini gösteren ders planları, gerektiğinde yaz öğretimi kapsamında ders açılması Konservatuvar Kurulu’nun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Senato Kararı ile düzenlenir.

(2) Konservatuvarda, zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre anasanat dallarında uygulanacak ders planlarında gösterilir.

Hazırlık Sınıfı

Madde 13- (1) U.Ü Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler, hazırlık sınıfı programına devam ederler. Ancak ortaöğrenimlerini bir Devlet Konservatuvarı'nın aynı Anasanat Dalı'nda tamamlayan öğrenciler hazırlık sınıfı programından muaftırlar. Hazırlık sınıfı programından muaf olmak isteyen öğrenciler kabul sınavlarından sonra programdaki dersler için, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak en az üç kişilik komisyon tarafından yeterlik sınavlarına alınırlar. *

Yeterlik sınavları sonucunda programda yer alan derslerin her birinden, bu yönergenin 16. maddesinde belirtilen esaslara göre değerlendirilerek başarılı ve genel not ortalaması 2.00 (CC) olan öğrenciler, hazırlık sınıfı programından muaf tutularak birinci yıl programına devam ederler. Yeterlik sınavlarına geçerli bir özrü olmaksızın girmeyen, girdiği halde başarılı olamayan öğrenciler, açılacak hazırlık öğretimi programına alınırlar. *

(2) Hazırlık sınıfı programının süresi en az 30 haftadan oluşan bir öğretim yılıdır. Programa katılan öğrencilerin başarı durumları, öğretim yılı boyunca yapılacak en az 4 ara sınav ve yıl sonunda yapılacak geniş kapsamlı final ve bütünleme sınavları ile belirlenir. Öğretim yılı içinde yapılacak sınavların başarı notuna katkısı % 50; yıl sonu sınavlarının başarıya katkısı %50’dir. Değerlendirmede bu yönergenin 16. maddesinde belirtilen kurallar uygulanır. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için genel not ortlamasının 2.00 (CC) ve üzeri olması gerekir.*

(3) Başarılı öğrencilerin ilgili anasanat dalı programının birinci yılına kayıtları yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız olanlara bir yıl daha hazırlık sınıfına devam etme hakkı verilir. İkinci yıl sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.*

Devam Zorunluluğu

Madde 14 – Konservatuvar öğrencilerinin derslere devamı Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre uygulanır. Zorunlu alan derslerinden başarısız olan öğrencinin dersi tekrar aldığında devamı zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Sınavlar

Madde 15 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavları Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Öğrencilerin performans göstermek zorunda oldukları zorunlu alan derslerinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, ilgili bölüm ve anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca seçilen en az üç üyenin bulunduğu bir komisyon tarafından yapılır. Müdür bu komisyonların başkanıdır. Müdürün bulunmadığı hallerde ilgili Bölüm veya Anasanat Dalı Başkanı bu görevi yerine getirir.

(3) Öğrencilerin sanat dalında veya ana dalında performans göstermek zorunda oldukları zorunlu derslerin sekizinci yarıyıl sonu sınavı dinleyiciye açık olarak yapılır. Bu özellikteki zorunlu dersler, ilgili anasanat dalı başkanlarının önerisi ile Konservatuvar Kurulu'nca belirlenir ve sınav programlarında belirtilir.

Yarıyıl Sonu Başarı Notları

Madde 18 – (1) Yarıyıl sonunda seçmeli, ve ortak zorunlu derslerin başarı notları Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre belirlenir.

(2) Öğrencilerin sanat dallarında veya ana dallarında performans göstermek zorunda oldukları zorunlu alan derslerinden başarılı olabilmeleri için, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav notunun en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir. Ayrıca (ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanlarının ortalaması ile oluşan) yarıyıl sonu başarı notunun en az  CC harf notu olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu özellikteki dersler, öğrencinin sanatçılık yönünü gösterir ve başarılı olunması esastır. Bu nedenle koşullu geçer harf notları  (DD ve DC) kullanılmaz.

(3) Yarıyıl sonu sınav puanları madde 15'de tanımlanan sınav komisyonları tarafından tutanak altına alınır. Bu derslerin ham notlarına  bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. 100 (yüz) üzerinden alınan puanlar, aşağıda belirtilen not aralıklarına göre harf notuna dönüştürülür. Bu işlem, Anasanat Dalı Başkanlığının denetiminde Öğrenci İşleri Bürosu lisans sorumlusu tarafından yapılır.

      Harf Notu        Katsayısı          Puan

            AA                 4,00             93-100

            BA                 3,50             86-92           

            BB                 3,00             79-85

            CB                 2,50             72-78

            CC                 2,00             65-71

            FD                  0,50            50-64

            FF                  0,00             0-49

Başarılı Öğrenci

Madde 17 – Öğrencinin başarı durumu yönetmeliğin ve bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 - (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 12 Nisan 2005 tarihli Senato'da kabul edilen "Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim ve Sınav Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19 - Bu yönerge, U.Ü. Senatosunun onayı ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 - Bu yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

___________

* Üniversitemiz Senatosu'nun 4 Ağustos 2016 tarih ve 2016-13 sayılı oturumunda alınan 5 no.lu kararla değiştirilmiştir.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.473]