U.Ü.D.K. YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ

  

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde  1. (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocukların, küçük yaşlardan itibaren yetişmelerini desteklemek üzere Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda uygulanacak olan yarı zamanlı programın içerik ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda uygulanacak olan yarı zamanlı programın kayıt-kabul, öğretim, sınavlar, derslere devam, değerlendirme ve katılım belgesi konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönerge 14 haziran 1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 6 Kasım 2008 tarihli Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği, 15 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. Bu Yönergede geçen;

          a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci ve ikinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, yılsonu sınav tarihlerini belirten ve üniversite senatosunca kabul edilen takvimi,

          b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

          c) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

          ç) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

          d) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosu,

          e) Konservatuvar: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

          f) Konservatuvar Kurulu: U.Ü. Devlet Konservatuvarı Kurulu’nu,

          g) Konservatuvar Yönetim Kurulu: U.Ü.Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nu,

          h) Müdür: U.Ü. Devlet Konservatuvarı Müdürü’nü,

          ı) Diğer okullar: U.Ü. Devlet Konservatuvarı bünyesindeki ilköğretim kurumu dışında kalan resmî ve özel ilköğretim kurumlarını,

          i) Öğrenci: İlköğretim düzeyindeki öğrenimlerine diğer okullarda devam ederken U.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi alan yarı zamanlı program öğrencisini,

          j) Öğretim elemanı: U.Ü. Devlet Konservatuvarı alan, bölüm, dal dersleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan eğitim-öğretim elemanını,

          k) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

          l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

          m) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

          ö) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar ve Genel Esaslar

Amaçlar

Madde 5.  Konservatuvarda yürütülen yarı zamanlı programın amacı, müzik alanında özel yeteneği olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmektir.

Genel Esaslar

Madde 6. (1) Konservatuvarın fiziksel şartları ve eğitim-öğretim personeli göz önünde bulundurularak uygulanacak yarı zamanlı programın esasları, Konservatuvar Kurulu’nun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Senato tarafından onaylanır.

         (2) Konservatuvarda yarı zamanlı programın eğitim uygulamaları haftalık ders çizelgesine göre yürütülür. Dersler ve sınavlar cumartesi - pazar günleri ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Ders Yılı Süresi

Madde 7. Konservatuvarda yarı zamanlı programın ders yılı süresi, Konservatuvar bünyesindeki ortaokul ve lisede uygulanan Akademik Takvim esas alınarak düzenlenir

Bölüm ve Anasanat Dalları

Madde 8. Konservatuvarda yarı zamanlı program Yaylı Çalgılar, Piyano ile Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat dallarını kapsar. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda Keman, Viyola, Viyolonsel sanat dalları ile Piyano sanat dalında ilköğretim 2. sınıftan itibaren, Kontrabas sanat dalı ile Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı içinde yer alan sanat dallarında ilköğretim 6. sınıftan itibaren yarı zamanlı programlar açılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Kayıt ve Kabul Esasları

Madde 9. Yarı zamanlı programa alınacak öğrencilerde, programın gerektirdiği niteliklere göre aranacak genel ve özel şartlar, öğrenci kontenjanları, kayıt, kabul ve sınav esasları Konservatuvar Kurulu’nca önerilen ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır.

Ön Kayıt

Madde 10. (1) Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla belirlenerek Rektörlükçe sınavlardan en az bir ay önce ilan edilir.

           (2) Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri sanat dallarına ilişkin aday kayıt formunu doldurup istenen diğer belgeleri hazırlayarak Konservatuvar Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Kabul Sınavları

Madde 11. (1) Adayların yarı zamanlı programa kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(2) Kabul sınavları; baraj ve kesin kabul sınavları olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Baraj sınavında adayların, anasanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adayların tümü kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Kesin kabul sınavında adayların sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Zihinsel ve ruhsal uygunluğun da göz önüne alındığı kesin kabul sınavı sonunda,  komisyonca adaya en uygun sanat dalı belirlenir.

(3) Kesin kabul sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına göre sıralanır.

Kesin Kayıt

Madde 12. (1) Yarı zamanlı programın kesin kabul sınavlarında başarılı olan adayların, ilgili sanat dalına Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırması gerekir.

(2) Kontenjan dolmadığı takdirde, kesin kabul sınavındaki puan sıralamasına göre yedek liste ilan edilir. 70 puandan aşağı puan alan öğrencilerin kaydı yapılmaz.

Seviye Sınavı

Madde 13. Konservatuvar yarı zamanlı programının 6.sınıftan itibaren ara sınıflarına başvuran adaylara seviye sınavı uygulanır. Seviye sınavında adaylardan girecekleri sınıfın anasanat dalları içindeki sanat dallarının bir alt sınıfına ait yılsonu sınav programlarını başarma şartı aranır. Seviye sınavları bütünleme sınavları sırasında yapılır. Bu sınavlarda başarı notu 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstüdür.

Kayıt Yenileme

Madde 14. (1) Öğrenciler, akademik takvime göre öğretim başlamadan önce kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

(2) Öğrenciler, Konservatuvar hizmetlerini alabilmek için Konservatuvar Kurulu’nun görüşü alınarak Müdürlükçe ders yılı için belirlenen ve Üniversite Yönetim Kurulu’nca kabul edilen eğitim ücretini öderler. Öğrenciler eğitim ücretinin en az bir aylık tutarını yatırdıklarına dair banka dekontu ve istenen diğer belgelerle birlikte kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Eğitim ücretini üst üste üç ay ödemeyen öğrencilerin Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı ile yarı zamanlı programdan ilişkileri kesilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim Programları

Madde 15. Yarı zamanlı programda okutulacak dersler, Konservatuvar Kurulu’nun görüşü alınarak Üniversite Senatosu’nca onaylandıktan sonra uygulamaya konur. Öğretim, hazırlık ve temel düzeylerde yürütülür.

Devam - Devamsızlık

Madde 16. Derslere devam zorunludur. Bir ders yılı içerisinde, her ders için %10 özürlü, %10 özürsüz toplam devamsızlık süresi %20'yi aşan öğrenciler dönem sonu sınav hakkını kaybeder ve başarısız sayılırlar.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 17. (1) Öğrenciler derslerden dönem sonlarında komisyon sınavına alınır. Sınav tarihleri birinci dönemin son iki haftasında ilgili bölüm ve anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Müdürlükçe belirlenir. Dersin öğretim elemanı, dönem içinde yapacağı gözlem ve değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı verir. Dönem puanları;  dönem sonu sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. İkinci dönem puanı ise öğretim elemanının kanaat puanıdır.

(2) Derslerin yıl sonu başarı puanı, her iki dönem puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. dersin yılsonu genel sınavına alınır. Derslerden başarılı olmak için; ikinci dönem sonu sınav puanının en az 50 olmak koşuluyla yıl sonu puanının en az 55 olması gerekir. 

Başarının Belirlenmesi

Madde 18. Devam şartını yerine getirmiş olması koşuluyla;

(1) Yılsonu genel sınavlarında aldığı bütün derslerden başarılı olan öğrenciler yarı zamanlı programda o ders yılı için başarılı sayılır.

            (2) Bir dersin/derslerin yılsonu genel sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puandan az alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına alınır.

            (3) Bütünleme sınavları sonucunda birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler veya üst üste iki yıl başarısız dersi olan öğrencilerin ilgili programla ilişiği kesilir

Ek Sınavlar

Madde 19. Ek sınav tarihleri, Devlet Konservatuvarı ortaokul ve lisesinde uygulanan Akademik Takvim esas alınarak belirlenir. Öğrencinin bu sınavda aldığı puan,başarılı olabilmesi için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Öğrencinin bu sınavda aldığı puan ikinci dönem yapılan komisyon sınavının yerine geçer.

Mazeret sınavları

Madde 20. Dönem sonu ve ek sınavlara haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrencilerden mazereti Müdürlükçe uygun görülenler, sınavların bitiminde itibaren iki hafta içinde mazeret sınavlarına alınır.

Sınav Komisyonları

Madde 21. Sınav komisyonları; ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun onayı ile ilgili sanat dalı yoksa en yakın sanat dalı öğretim elemanları arasından seçilecek en az üç üyeden oluşur.

Ders notlarının derecelendirilmesi

Madde 22. Değerlendirmede esas alınan puan, not ve dereceler aşağıda gösterilmiştir:

           Puan                  Not               Derece

          90-100               5                   Pekiyi

          80-89                 4                   İyi

          70-79                 3                   Orta

          55-69                 2                   Geçer

          00-54                 1                   Geçmez

Sanat Dalı Değiştirme

Madde 23. (1) Anasanat veya sanat dallarını değiştirmek isteyen öğrenciler ve/veya velileri, ikinci dönem sınavlarının bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak Konservatuvar Müdürlüğüne başvurabilir.

          (2) Başvurular, ilgili anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak, oluşturulacak komisyonca yapılan sınavla değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nca onaylanır.

          (3) Anasanat/Sanat dalını değiştirme sınavları kabul sınavları sırasında yapılır.

Katılım belgesi verilmesi

Madde 24.      (1) Konservatuvarda yarı zamanlı olarak öğrenim gören öğrencilere, okuduğu dönemi / dönemleri belirten bir katılım belgesi düzenlenir.

          (2) Düzenlenen katılım belgeleri Müdür tarafından imzalanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

Madde 25 – Bu yönerge çerçevesindeki mali işlemler, Üniversite Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar çerçevesinde U.Ü.Döner Sermaye İşletmesi üzerinden yapılır.

Yönergede hüküm bulunmayan durumlar

Madde 26. Bu yönergede yer almayan hususlar 15 Ocak 2015 tarihli  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yürürlük

Madde 27. Bu yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28. Bu yönerge hükümlerini U.Ü. Rektörü yürütür.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.311]