BUÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları

1. Tanımlamalar

BUÜ Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları BUÜ'ye ait olan, BUÜ tarafından lisanslanan/kiralanan ya da BUÜ tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, yazılımı ve servisleri "BUÜ Bilişim Kaynağı" olarak tanımlıdır.

BUÜ Bilişim Kaynakları Kullanıcıları: BUÜ Bilişim Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak belirlenen özel ve tüzel kişilerdir.

BUÜ Kullanıcıları: BUÜ'nün idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile BUÜ'de öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler "BUÜ Kullanıcıları" olarak tanımlanır. Bu kullanıcılar, BUÜ Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahiptir.

Özel Kullanıcılar: BUÜ Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişiler "Özel Kullanıcılar" olarak tanımlanır. BUÜ'nün kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve tüzel kişiler bu tanım kapsamında, Rektörlüğün görüşü ve izni doğrultusunda BUÜ Bilişim Kaynaklarını kısıtlı ve/veya geçici olarak kullanım hakkına sahiptir.

Kapsamdışı Kullanıcılar: BUÜ Bilişim Kaynaklarını, BUÜ Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar başlığı altında tanımlandığı biçimiyle kullanım hakkına sahip olmayan, sadece genel kullanıma açık kaynak ya da servisleri (Örneğin; BUÜ web sayfaları, BUÜ Elektronik Liste Servisi, ftp servisi vb.) kullanan kişi ve kuruluşlar Kapsamdışı Kullanıcılar olarak tanımlanır.

2. Kullanım

Temel Kullanım : BUÜ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımı "Temel Kullanım" olarak tanımlanır.

İkincil (tali) Kullanım : Temel Kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanım, "İkincil (tali) Kullanım" olarak tanımlanır. Kaynakların, ancak Temel Kullanım kapsamında ihtiyaç duyulmayan atıl kapasitesinin bu amaç için kullanılabilmesi sözkonusudur. İkincil (tali) Kullanım, Temel Kullanımı kısıtlayıcı/engelleyici boyutlara ulaştığında Genel İlkelere aykırı kullanım kapsamına girer.

3. Genel İlkeler

1. BUÜ Bilişim Kaynakları, Temel Kullanım kapsamındaki ihtiyaçlar için hizmete sunulmaktadır. Bu kaynakların israfından kaçınılmalıdır.

2. BUÜ Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler,

 • kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, mahremiyetini korumalı,
 • kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı,
 • kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine göre güvenlik önlemlerini almalı,
 • kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemeli,
 • güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri, kaynakları kullananların kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak düzende tutmalıdır.

3. BUÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, Temel Kullanım kapsamında kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti kendilerine ait olan kaynakların güvenliği ile ilgili kişisel önlemlerini almalı, bu kaynaklar üzerinde yer alan bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemelidir. 

4. BUÜ Bilişim Kaynakları, BUÜ yönetiminin yetkilendirdiği makamlarca belirlenmiş kurallar ve yönergeler çerçevesinde, yetkinin veriliş amacını aşmayacak şekilde ve yapılacak her iş için uygun yetkilendirme ile kullanılmalı, yetki almadan değiştirilmemeli, ortadan kaldırılmamalıdır. 

5. BUÜ Bilişim Kaynakları, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü kaynağın (yazılım, donanım, ağ kaynağı) kullanım kurallarına ve koşullarına (izin, kaynak gösterim koşulu, telif hakkı, lisans koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) uyularak kullanılmalıdır. 

6. BUÜ Bilişim Kaynakları, 

 • kullanım hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak devretmek ya da kiralamak amacıyla,
 • ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımlar için, Rektörlük makamından izin alınmadan,

kullanılmamalıdır. 

7. BUÜ Bilişim Kaynakları, 

 • BUÜ içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtmak amacıyla,
 • BUÜ'ye ve 3. kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim sağlamak, amacıyla,
 • diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla,
 • kaynaklara zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde

kullanılmamalıdır.

8. BUÜ Bilişim Kaynakları,

 • genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek,
 • siyasi propaganda yapmak,
 • rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek

amacıyla kullanılmamalıdır. 

9. BUÜ Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz. 

10. "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, Genel İlkelere aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.

4. Yetki ve Sorumluluklar

Üniversite, temel amaçları doğrultusunda, BUÜ Bilişim Kaynaklarını kullanıcılarına sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar.

BUÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, BUÜ sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, BUÜ Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen BUÜ Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur.

* BUÜ bilişim kaynakları kullanıcıları, kullanıcı adı ve şifre girerek kullandıkları internet altyapıları üzerinden yaptıkları her türlü paylaşımdan (yazi, resim, ses dosyası, görüntü dosyası vb dijital içerik) kendileri sorumludur.

BUÜ yönetimi, BUÜ Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar.

BUÜ Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, BUÜ Bilişim Kaynakları kullanımı hakkında genel-geçer kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.

5. Uygulama ve Yaptırımlar

BUÜ Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda BUÜ makamları gerçekleştirilen eylemin

 • yoğunluğuna,
 • kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
 • tekrarına

göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

 • Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır
 • Kullanıcıya tahsis edilmiş BUÜ Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir
 • Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir
 • Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "BUÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar BUÜ makamlarınca değerlendirilir.


BUÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları v1, 10 ocak 2019