Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

FAKÜLTE DERGİSİ

 

Fakülte Dergisi

 

U.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ HAKKINDA

ISSN 1301 - 3173

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi:

Prof. Dr. Ülgen GÜNAY
Dekan

Dizgi ve Baskı

Uludağ Üniversitesi Basımevi, Görükle Kampüsü, 16059 BURSA

© Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi.

Tüm hakları saklı olup, bu derginin tamamı ya da dergide yer alan bilimsel çalışmaların bir kısmı ya da tamamı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığının yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz, yayınlanamaz

 

YAYIN KURULU

Prof.Dr. Şevki COŞKUN

Doç.Dr.Kadir YEŞİLBAĞ

Doç.Dr.Ayşegül EYİGÖR

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kemal AK,                         İstanbul Üni. Vet. Fak.

Prof. Dr. Erol ALAÇAM,                    Ankara Üni. Vet. Fak.

Prof. Dr. Ahmet ALTINEL,               İstanbul Üni. Vet. Fak.    

Prof. Dr. Mustafa ARICAN,              Selçuk Üni. Vet. Fak.     

Prof. Dr. Christian BAUER,              Justus-Liebig Üni. Vet. Fak., Almanya         

Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU,           İstanbul Üni. Vet. Fak.     

Prof. Dr. Serdar DİKER,                   Ankara Üni. Vet. Fak.            

Prof. Dr. Gerry DORRESTAIN           Utrecht Üni. Vet. Fak., Hollanda

Prof. Dr. Ahmet ERGÜN,                   Ankara Üni. Vet. Fak.           

Prof. Dr. Özer ERGÜN,                      İstanbul Üni. Vet. Fak.        

Dr. Shimon HARRUS,                        Hebrew Üni. Vet. Fak., İsrail              

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU,              Ankara Üni. Vet. Fak.      

Prof. Dr. Hilal KARAGÜL,                  Ankara Üni. Vet. Fak.           

Ass.Prof.Dr.Melissa NEWMAN(MOREHEAD),       Kentucky Üni. Anim. Sci. ABD

Dr. Annamaria Pratelli,                   Bari Üni. Vet. Fak., İtalya        

Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL,                 Ankara Üni. Vet. Fak.         

Prof.Dr. Heinz -Juergen THIEL,       Justus-Liebig Üni. Vet. Fak., Almanya       

Prof. Dr. Müfit TOPARLAK,                İstanbul Üni. Vet. Fak.            

Prof. Dr. Şinasi UMUR,                     Ondokuz Mayıs Üni. Vet. Fak. 

Prof. Dr. Sadık YILMAZ,                   Fırat Üni. Vet. Fak.

 

MAKALE SUNUM

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne makale gönderimi
e-posta veya posta yolu ile yapılabilir. Her türlü başvuruda aşağıdaki adresler kullanılmalıdır.

e-posta : vetdergi@uludag.edu.tr, scoskun@uludag.edu.tr

Adres   : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Görükle Kampusu, 16059, Bursa.

Makale başvurusu ile makalenin orijinal olduğu ve başka bir yerde yayınlanması için başvuruda bulunulmadığı tebliğ edilmiş kabul edilir. Başvuru ile ayrıca tüm yazarlar, yayın içeriği ve yayımı hakkında hemfikir olduklarını beyan etmiş olurlar.

 

YAZIM KURALLARI

Kapsam

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, veteriner hekimlik, hayvan ve gıda bilimleri alanlarında makaleler yayınlayan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin kısaltılmış adı "Uludag Univ. Vet. Fak. Derg."dir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayın ücreti yoktur.
 

Makale Tipleri

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Orijinal Araştırma, Derleme, Kısa Bildiri ve Vaka Takdimi türünde makaleleri kabul etmektedir.
Orijinal Araştırma Makalesi;  orijinal bir araştırmanın bulgularını rapor etmelidir.
Derleme; derginin kapsamı dahilindeki konular ile ilgili olmalıdır.
Kısa Bildiri;  dar kapsamlı bir çalışmayı kısa ve tam olarak rapor etmelidir. Kısa Bildirilerde kaynaklar ve uygulanan deneysel çalışmaların tanımlanması  orijinal araştırma makalesi formatında yazılmalıdır.
Vaka Takdimi; Özet, Giriş, Vaka Geçmişi, Tartışma ( gerekiyor ise Sonuç ) , Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır.
 

Yayın Başvuru.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 'ne makale gönderimi e-posta veya posta yolu ile yapılabilir. Her türlü başvuruda aşağıdaki adresler kullanılmalıdır.

e-posta : vetdergi@uludag.edu.tr, scoskun@uludag.edu.tr

Adres   : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Görükle Kampusu, 16059, Bursa.
 

Makale başvurusu ile makalenin orijinal olduğu ve başka bir yerde yayınlanması için başvuruda bulunulmadığı tebliğ edilmiş kabul edilir. Başvuru ile ayrıca tüm yazarlar, yayın içeriği ve yayımı hakkında hemfikir olduklarını beyan etmiş olurlar.

 

Yazım Kuralları

1. Makale İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir.
2. Tüm makalede satır numarası, geniş kenar boşluğu ve çift aralık kullanılmalıdır. Bu kurallar Özet, Dipnot ve Kaynaklar bölümlerinde de uygulanmalıdır.  Makalenin Kaynaklar ve Tablolar dahil her sayfası numaralandırılmalıdır.
3. Tüm makale tipleri Microsoft Word (2007) Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılmalıdır.
4.Makalenin genel organizasyonu şu şekilde olmalıdır: Başlık (açık, tanımlayıcı, kısa olmalıdır.); Yazar(lar)ın ad(lar)ı; İşyeri açık posta adres (ler)i; Sorumlu yazarın telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi; Özet, Anahtar kelimeler (3 - 6 kelime), Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç (gerekli ise), Teşekkür, Kaynaklar, Tablolar (her biri ayrı sayfada), Şekiller (her biri ayrı sayfada)
5.Başlık ve altbaşlıklar, ayrı bir satırda koyu olarak ve paragraf girintisi olmadan yazılmalıdır.
6.SI birimleri ve standart kısaltmalar kullanılmalıdır.

Özet: Orijinal araştırma makalelerinde 400, diğer makale türlerinde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Özet bölümü
hazırlanmalıdır.
Abstract: Tüm makalelerde 200-400 kelimeden oluşan İngilizce Abstract bölümü hazırlanmalıdır.
Giriş: Bu bölümde sonuçların anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için o konu ile ilgili (daha önceden) yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgilere yer verilmelidir. Giriş'te çalışmanın hipotezi belirtilmelidir. Çalışmanın amacı bu bölümün en sonunda açık olarak yazılmalıdır. Sadece gerekli olan kaynaklara atıf yapılmalıdır.
Materyal ve Metot:  Bu bölümde deneysel çalışmalar diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanabilecek yeterlilikteki detayı ile verilmelidir. İstatistik çalışmalar ayrı bir alt başlık şeklinde sunulabilir. Uluslar arası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanmış bir makalede açıklanan  bir teknik yeniden kullanıldığında, metodun çok kısa açıklanması ve ilgili orijinal makaleye atıf yapılması yeterlidir.
Bulgular: Araştırma bulguları açık ve anlaşılabilir şekilde, Materyal ve Metot  bölümünde verilen sıra ile sunulmalı, tartışma veya yorumlara yer verilmemelidir. Bulgular tablo ve şekillerle desteklenerek kısa olarak sunulmalıdır.
Tartışma: Bulgular gereksiz ayrıntıya girmeden tartışılmalı, bulguların önemi ve literatür içindeki yeri vurgulanmalıdır.
Sonuç: Gerekli durumlarda eklenebilir.
Teşekkür: Parasal destek, çalışmalara veya makaleye kişisel katkılar burada belirtilmelidir.

Kaynaklar:

1. Makalede atıf yapılan tüm kaynaklar makale sonunda bir Kaynaklar listesi halinde verilmelidir. Kaynak listesinde yer alan tüm kaynaklara da makale içinde atıf yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

2. Kaynaklar listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak, ayrıca her yazar için de kronolojik olarak hazırlanmalıdır. Aynı yazarın birden fazla yayını kullanılıyorsa yazım sıralaması şu şekilde olmalıdır:  yazarın tek isim olduğu yayınlar, aynı yazarın 2 isimli yayınları, aynı yazarın birden fazla yardımcı araştırıcılı yayınları.

3. Metin içinde yapılan atıflarda Kaynaklar listesindeki sıra numarası parantez içinde verilmelidir.

4. Kaynakların yazılmasında aşağıdaki format  uygulanmalıdır:

     a. Dergiden Alınmış Bir Makale
      Seliske L.M., Pickett, W., Boyce, W.F., Janssen, I., 2008. Association between the food retail environment surrounding schools and overweight in Canadian youth. Public Health Nutr., 17, 1-8.

     b. Bir Dergide Yayınlanmış Editörlü Sempozyum, .Özel Sayı vb Caffrey, J.P., 1994. Status of bovine tuberculosis eradication programmes in Europe. In: Wood, P.R., Monaghan, M.L.,
     Rothel, J.S. (Eds.), Bovine Tuberculosis. Vet. Microbiol. 40, 1-4.

    c. Kitap
    Brown, T.A., 1995. Gene Cloning : An introduction, 3rd Ed., Chapman & Hall, London-UK.

    d. Kitap Bölümü
    Morgan, E., 2007. Salmonella pathogenicity Islands. In. Rhen, M., Maskell, D., Mastroeni, P., Threlfall, J. (Eds.), Salmonella : Molecular Biology and Pathogenesis. Horizon Bioscience, UK, pp. 67-88.

6. Kaynaklar  listesinde yer alan dergilerin kısa adları International List of Periodical Title Word Abbreviations'a göre yapılmalıdır.

7. Kaynaklar listesinde yer alan İngilizce veya Türkçe dışında bir dilde yayınlanmış eserlerde, eserin orijinal adının İngilizce tercümesi yazılmalı ve "(Rusça)" veya "(İngilize özetli Hollandaca)" bilgisi eklenmelidir.

8. Yayına kabul edilmiş ama basılmamış çalışmalar referanslarda "(basımda)" olarak belirtilmelidir.

9. Yayınlanmamış bilgileri içeren bir kaynak metin içinde "kişisel iletişim" olarak atıf edilebilir, ancak kaynaklar listesinde gösterilmemelidir.

10. Web kaynaklarına atıf yapıldığında URL adresi tam olarak verilmelidir. Yazar adı, tarih gibi ek bilgiler varsa bunlar da belirtilmelidir.

11. Henüz basılmamış, sayı ve sayfa numarası belli olmayan ancak online erişime açık  olan yayınlar Digital Object identifier (DOI) kodları ile belirtilmelidir.

Tablolar:

1. Makale başına en fazla 5 adet Tablo kullanılmalıdır.Geniş tablolar kullanılmamalı, zorunlu durumlarda kolonlar ile satırların yerleri değiştirilerek tablo daraltılmalıdır.

2. Birkaç tür veri aynı tabloda verilemiyorsa her biri farklı tablolarda ve anlaşılır şekilde verilmelidir.

3. Tüm tablolar metindeki sıralamasına göre ayrı birer sayfada sunulmalıdır. Ayrıca tabloların gireceği yerler metin içerisinde belirtilmelidir. Metin içinde tüm tablolara atıf yapılmış olmalıdır.

4. Her tabloya kısa ve açıklayıcı Türkçe ve İngilizce başlık konulmalıdır.

5. Tablo sütun başlıkları kısa ve anlamlı olmalıdır. Parantez içinde standart kısaltmalar ve ölçüm birimleri kullanılmalıdır.

6. Sütun ve satırları bölmek için dikey ya da yatay çizgiler kullanılmamalıdır.

7. Tablo altına sadece tablo bilgilerini anlamayı kolaylaştıracak önemli açıklamaları içeren ( Türkçe ve İngilizce ) dip not konulabilir.

8. Tabloda başka bir makaleye ait bulgular kullanılacaksa, alıntı yapılan kaynak  tablo altında dipnot olarak belirtilmeli ve Kaynaklar  listesinde de gösterilmelidir.

Şekiller:

1. Her bir şekil ve resim ayrı bir sayfaya konulmalıdır.
2. Şekil ve resim numaraları makale içinde geçiş sırasına göre verilmelidir.Şekil ve resim ile ilgili bilgi makale içinde yazılmalı ve şekil'e / resim'e yazı içinde numarası ile atıf yapılmalıdır.
3. Her şekil ve resmin Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır.
4. Şekil ile ilgili açıklama şeklin altında  Türkçe ve İngilizce verilmelidir.

Etik. Hayvan deneylerini içeren çalışmalarda yerel etik kurul kararlarına uyulmalıdır.

 

Adres : Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16059 Görükle Kampüsü-BURSA Santral : (+90 224) 294 12 00-01 Fax : (+90 224) 294 12 02