Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doktora Yeterlik Sınavı

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 53

(1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel bilgiler ve doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci için anabilim/anasanat dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asıl ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşturulur. (Aşağıda açıklanan yeni düzenlemeye bakınız). Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü tarafından jürinin görevlendirme yazıları, yönetim kurulu kararı ve sınavla ilgili belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderilir. Öğrenci konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Danışman dışındaki jüri asıl üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri oluşturulur.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim/anasanat dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da sınav yeri, tarihi ve başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini sınavdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için ise üyelerin oybirliği/oyçokluğunun kararı gerekir. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir.

(7) Sınav evrakları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(8) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

(9) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, Mesleki Eğitim Derslerinden “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini alır. Ancak, danışmanın önerisi ile bu dersler yeterlik sınavından önce de alınabilir. Mesleki eğitim dersleri kredili olarak okutulur ancak, kredisi sıfır kabul edilir ve toplam krediye dâhil edilmez. Başarı notu, G veya K olarak verilir ortalamaya dâhil edilmez. Önceden bu dersleri alıp başarılı olanlar derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin doktora tez savunmalarına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları şarttır.

 

Yeni Düzenleme:

Yök'ün doktora yeterlik ve tez jürilerinin oluşturulması hakkında yaptığı yeni düzenleme şu şekildedir:

Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.

İlgili karar için tıklayınız.

Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 16059 Görükle / Nilüfer / Bursa Telefon: 0 (224) 294 24 20 Fax: 0 (224) 294 24 34