Çift Anadal ve Yan Dal Programı

ÇİFT ANADAL PROGRAMI ve BAŞVURU ŞARTLARI

-Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

-"Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönergesi"nde belirtilen koşulları yerine getiren başarılı lisans öğrencilerine ikinci anadalda Çift Anadal Lisans Diploması verilir. İkinci Anadal Programı en az 60 AKTS’den oluşur. İkinci Anadal Programını açan bölüm tarafından gerekli görüldüğünde, öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. 

-Çift Anadal Programı açacak birim, her eğitim-öğretim yılı başında belirlenen kontenjanları, İkinci Anadal Programının ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur.

-Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

-Bir öğrenci, aynı anda birden fazla İkinci Anadal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda İkinci Anadal Programı ile başka bir Yandal Lisans Programına kayıt yaptırabilir.

-%30 ve üzerinde yabancı dille eğitim veren ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekir. Belirtilen bölüm/programlar dışında kalan ancak zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan bölüm/programlara başvurularda öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfını okumuş olması şartı aranır.

-Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.

-Öğrencilerin İkinci Anadal Programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine, birim Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

-Başvuru sırasında öğrencinin, anadal programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 si içinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS/YKS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

-Çift Anadal Programına kayıtlı öğrencilerin İkinci Anadal Programını tamamlayabilmeleri için, her iki programda ortak olarak bulunan kredi ve içerikleri aynı olan dersler dışında 60 AKTS’den az olmamak üzere İkinci Anadal Programını açan birim tarafından verilen derslerden başarılı olmaları gerekir.

BAŞARI ve MEZUNİYET

-Kayıtlı olduğu Anadal Programından mezun olan ve İkinci Anadal Programını da en az 2.72 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye İkinci Anadal Lisans Programının diploması verilir.

-Kayıtlı olduğu Anadal Programından mezuniyet hakkını elde etmeyen öğrenci İkinci Anadal Proğramından mezun sayılmaz ve lisans diploması verilmez.

-Çift Anadal öğrencileri İkinci Anadal Programında başarı sıralamasına katılmaz.

-Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden fakat İkinci Anadal Programını bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için İkinci Anadal öğrenimi görülen birimin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, Anadal mezuniyetini takip eden yarıyıllarda en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Kullanılan ek sürelerde öğrenci, lisans programlarında geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, İkinci Anadal Programı için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

-İkinci Anadal Programından kaydı silinen öğrenci, aynı İkinci Anadal Programına tekrar kayıt yaptıramaz.

KAYIT SİLME ve AYRILMA

-Öğrenci İkinci Anadal Programından kendi isteği ile kaydını sildirebilir.

-İkinci Anadal Programından mezun olmadan dilekçe ile kaydını sildiren öğrenciye, bu dilekçesinde belirtmesi durumunda aynı bölümün Yandal Lisans Programını tamamlama koşullarının tümünü yerine getirmiş ise, Yandal Lisans Programı Sertifikası verilir. Daha sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

-Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadaldaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

-İki yarıyıl üst üste İkinci Anadal Programına ders kaydı yaptırmayan öğrencinin, İkinci Anadal Programından kaydı silinir.

-Anadal Programından mezun olduktan sonra verilen iki yarıyıl ek süre sonunda İkinci Anadal Programını tamamlayamayan öğrencinin İkinci Anadal Programından kaydı silinir.

-Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilerin ikinci anadal programında alarak başarılı oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır.

 

YAN DAL PROGRAMI ve BAŞVURU ŞARTLARI

-Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

-"Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönergesi"nde belirtilen koşulları yerine getiren başarılı olan öğrencilerin ilgi duydukları bir yan alanda da bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yan alan lisans sertifikası verilir.

-Yan dal programı aynı veya farklı yükseköğretim kurumunda yürütülen aynı düzeydeki programlar arasında yürütülebileceği gibi önlisans programları ile lisans programları arasında da yürütülebilir.

-Yandal Programı en az 30 AKTS’den oluşur. Yandal Programını yürüten bölüm tarafından gerekli görüldüğünde öğrenciye staj ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir.

-Yandal Programı açacak ilgili birim, her yarıyıl başında belirlenen kontenjanları da belirterek, yandal ders programını ve kayıt tarihlerini öğrencilere duyurur.

-Öğrenci, belirlenen tarihte, almış olduğu derslerin içerikleri ve not çizelgesini eklediği bir dilekçe ile öğrenim görmek istediği Yandal Programını açan birime başvurur.

-Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programında başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gereklidir.

-Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler lisans programlarında açılan yandal programlarına başvuru yapamaz.

-Öğrenci, Yandal Programına, en erken kayıtlı olduğu Anadal Programının üçüncü yarıyılı, en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

-Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yapılacak başvurularda, yetenek sınavından başarılı olma şartı aranır.

-Yandal programında yabancı dille verilen derslere yer veren bölüm/programlara yapılacak başvurularda öğrencinin ilgili yabancı dilde hazırlık sınıfını başarmış veya Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olma şartı aranır.

-Bir öğrenci, Anadal Programındaki öğrenimi boyunca en çok bir Yandal Programına kayıt yaptırabilir.

BAŞARI ve MEZUNİYET

-Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO ortalamasının en az 4 üzerinden 2,29 olması şarttır. Bu şartı kaybeden öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

-Anadal Programından mezun olan ve Yandal Programını da en az 2.00 genel akademik not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye Yandal Sertifikası verilir. Bu sertifika ile önlisans/lisans diploması için verilen hak ve yetkilerden yararlanılamaz.

-Öğrenci Yandal Programını kendi isteği ile bırakabilir.

-Bir Yandal Programından kaydı silinen öğrenci, aynı Yandal Programına tekrar kayıt yaptıramaz.

-Yandal Programı öğrencileri, Yandal Programında, başarı sıralamasına katılamaz.

-Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden fakat Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, programı tamamlamaları için yandal öğrenimi görülen birimin birim yönetim kurulu tarafından mezuniyetini takip eden eğitim-öğretim yılında en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Verilen ek süre sonunda Yandal Programını tamamlayamayan öğrencinin Yandal Programından ilişiği kesilir. Kullanılan ek sürede öğrenci, önlisans/lisans programlarında geçirdiği toplam süre göz önüne alınarak, Yandal Programının yürütüldüğü bölüm için belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

-İki yarıyıl üst üste, Yandal Programı’ndan ders almayan öğrencinin Yandal Programından kaydı silinir.

-Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin yandal programında alarak başarılı oldukları derslerden anadal programında kabul edilmeyenler anadal genel not ortalamasına dahil edilmeksizin anadal transkript ve diploma ekinde yer alır.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Mar-2021 07:20]

İçerik Görüntüleme : [144.081]