Tekstil Mühendisliği Bölümü Tezleri
Tez Adı
Nanolifli yüzeylerde polimer yapısındaki değişimlerin mekanik ve ısıl özelliklere etkisinin incelenmesi
Investigation of the effects of polymer structure changes on mechanical and thermal properties of nanofibrous surfaces
Karbon dokuma kumaş takviyeli kompozit malzemelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Examination of composite properties of carbon fabric reinforced structures
Investigation of photocatalytic activities of metal oxide ALD thin films
Metal oksit ALD filmlerin fotokatalitik aktivitelerininincelenmesi
Tamamen geri dönüştürülebilir otomotiv koltuk kılıfı tasarımı ve geliştirilmesi
Design and development of fully recyclable automotive seat cover
Elektro çekim (elektrospinning) yöntemi ile karbon siyahı katkılı iletken ve saydam nanolifli yüzey üretimi ve karakterizasyonu
Production and characterization of carbon black added conductive and transparent nanofibers by electrospinning technique
One-step preparation and investigation of high strength textile reinforced hydrogel composites
Yüksek mukavemetli tekstil takviyeli hidrojel kompozitlerin tek aşamalı hazırlanması ve araştırılması
Sülfürik asitle katalizlenmiş poliakrilonitril nanoliflerin oksidatif stabilizasyonu ve elektrokimyasal sensör olarak kullanımı
Sulphuric acid catalized oxidaitive stabilizaition of polyacrylonitrile nanofibers and their electrochemical sensory usage
Bikomponent ve karışım HDPE / LDPE liflerinin eriyikten çekim yöntemi ile üretimi ve 3D yazıcılarda kullanımı
Prepration of bicomponent and blended HDPE / LDPE fibers via melt spinning method and their usage in 3D printers
Polivinil klorür nanoliflerde çinko nitrat'ın düşük sıcaklıkta ısıl işlemle kısmi olarak diğer çinko bileşiklerine dönüşümü ve optik özelliklerinin incelenmesi
Partially transformation of zinc nitrat to zinc compounds on polyvinyl chloride nanofibers at low temperature heat treatment and investigation of the products optical properties
Farklı oranlarda titanyum dioksit kullanılarak elde edilen polyester iplik ve kumaş özelliklerinin incelenmesi
The investigation of the properties of polyester fabrics wowen with polyester yarns containing different ratio of titanium dioxide
Ultraviyole ışınlara karşı dayanımı arttırılmış polietilen tereftalat (Pet) ipliklerin dış ortam şartlandırma testi sonucunda mekanik özelliklerindeki değişimin incelenmesi
Investigation of mechanical properties of polyethylene terephthalate (Pet) yarns having ultraviolet resistant properties after outdoor weathering tests
Nanolif kompozit yapılı dokusuz yüzeylerin ses absorblama özelliklerinin iyileştirilmesi
Enhancement of sound absorption properties of nanofiber composite constructed nonwovens
Metal tel içerikli kompozit iplik özelliklerini etkileyen parametreler üzerine bir araştırma
An investigation i̇nto the parameters influencing the properties of composite yarns containing metallic wire
İletken bikomponent iplik üretimi
Conductive bicomponent yarn production
Darbe sönümleyici dokuma kumaş tasarımı ve darbe sönümleme özelliklerinin incelenmesi
Impact damping woven fabric design and investigation of their impact absorbing properties
Tekstil yüzeylerinin sol-gel yöntemi ile modifikasyonun araştırılması
Investigatoin of the modification of textile surfaces by sol-gel method
Kızılötesi (IR) ışınları yansıtan kaplamalı kumaş yapılarının geliştirilmesi
Development of coated fabric structures which reflect infrared rays
Elektro çekim (Elektrospinning) yöntemiyle üretilen poliester nanoliflerin medikal alanda kullanılabilirliklerinin araştırılması
Investigation of medical applications of polyester nanofibers produced by electrospinning
Köpük aplikasyonu ile selülozik esaslı tekstil materyaline fonksiyonellik kazandırılması
Improvement of functionality of cellulosic based textile materials with foam application
Nano kil takviyeli poliester liflerinin performans özelliklerinin iyileştirilmesi
Nanoclay reinforced polyester fibers improvements of performance properties
Dokuma kumaşların viskoelastik özelliklerinin araştırılması
Nvestigation viscoelastic properties of woven fabrics
Biyobozunur polimerlerden elektro çekim yöntemiyle üretilen nanolifli yüzeylerin cerrahi adezyon bariyeri olarak kullanımlarının araştırılması
Investigation of usage performance of electrospun nanofibrous mats produced from biodegradable polymers as surgical adhesion barrier
Termal ve akustik izolasyon sağlayan duvar kumaşı eldesi

Production of wall fabric having thermal and acoustic insulation

 

 

Not: Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen malzeme esaslı tezler

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2022 10:40]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2022 19:18]

İçerik Görüntüleme : [109]