Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tezleri
Tez Adı
3boyutlu eklemeli üretim yöntemiyle üretilmiş termoplastik esaslı ökzetik çekirdek geometrili sandviç yapıların statik ve dinamik yükler altında davranışının incelenmesi
Investigation of behavior of thermoplastic sandwich structures with auxetic core geometries produced by 3-dimensional additive manufacturing method under static and dynamic loads
Yüksek basınçlı döküm prosesinde ürün kalitesine etki eden üretim parametrelerinin optimizasyonu
Optimization of production parameters affecting product quality in high pressure casting process
Ti-6Al-4V sacların mikroyapı değişimi ve geri yaylanmadavranışının incelenmesi
Investigation springback behavior and microstructural evolution of Ti-6Al-4V sheets
Termoplastik köpüklerin üretim parametrelerinin ses sönümleme performasına etkisi
The effect of production parameters of thermoplastic foams on sound insulation performance
Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş pedal piminin mekanik dayanımının üretim parametrelerine bağlı olarak optimizasyonu
Optimization of the mechanical strength of the pedal pin produced with a three-d printer depending on production parameters
Meme oturma bölgesi aşınması ve deformasyonunun dizel enjektör fonksiyonu üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Experimental investigation of effects of nozzle seat wear and deformation on diesel injector function
Titanyum alaşımlarının kaynak sonrası mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of mechanical behaviours of the titanium alloys after welding process
Titanyum alaşımlarında plastik şekil verme sonrası lazer kaynak işleminin mekanik ve boyutsal davranışlar üzerine etkisi
Mechanical and dimensional effect of laser welding process performed before and after plastic forming on titanium alloys
Viskoelastik jel dolgulu koruge çekirdekli sandviç plakların şok yükü performansının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
An investigation of shock load performance of viscoelastic gel filled corrugated core sandwich plates by finite element method
Karbon esaslı nano katkılar ile elektrik iletken elastomer nanokompozitler geliştirilmesi: Statik ve tekrarlı dinamik yükler altında elektriksel, fiziksel ve mekanik karakterizasyonu ve algılama performansının belirlenmesi
The development of conductive elastomer nanocomposite materials using carbon-based nano-filling materials: Progress on electrical, physical and mechanical characterization and sensing performance under static and cyclic dynamic loads
Otomotiv endüstrisinde kullanılan AL5754 malzemenin sürtünme karıştırma nokta kaynağı ile birleştirilmesi, mekanik ve mikroyapı özelliklerinin araştırılması
Friction stir spot welding of AL5754 material used in automotive industry and investigation of mechanical and microstructural properties
Otomotiv sektöründe kullanılan elektrik direnç kaynağına alternatif laser nokta kaynağının mekanik ve termal etkisininincelenmesi
Investigation of mechanical and thermal properties of laser spot welding as a replacement to resistance spot welding in automotive assembly applications
Bir otomobil parçasında lazer sertleştirme tekniği ile dayanım özelliklerinin artırılması
Enhancement of strength characteristics of a vehicle part using laser hardening technique
Yüksek mukavemetli çeliklerin yapısal testi ve nümerik analizi
Structural tests and numerical analysis of high strength steels
Mekanik titreşimlerin ses sönümleyici gözenekli malzemelerin ses yutum ve ses iletim kaybı özelliklerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the mechanical vibrations effect on sound insulation and sound transmission properties of the sound absorber cellular materials
Kauçuk burçların termoplastik kompozit malzemeler ile tasarımı ve titreşim sönümleme karakteristiklerinin analizi
Design of rubber bushes by using thermolastic composite materials and analysis of vibration absorbing characteristics
Araçlar için kafes çekirdekli çok hafif sandviç kompozit malzemelerin 3B yazıcı sistemi ile geliştirilmesi
Development of lattice core ultra-light sandwich composite materials for vehicles by using 3D composite printing
Sac malzemelerin şekillendirilmesinde geri yaylanma davranışının incelenmesi
Investigation of springback behaviour in sheet metal forming
Sandviç plakların şok yükü performansları
Shock loading performance of sandwich plates
Derin çekilebilir çelik sacların hafif metaller ile noktasal kaynak edilebilirliğinin araştırılması
Investigation of spot weldability of deep-drawn steel sheets with light metals
Termoplastik granül ekstrüzyonu esaslı piezokompozit algılayıcılar üretimi için yeni bir 3b yazıcı tasarımı, prototip üretimi ve performansının incelenmesi
A novel 3d printer design, prototype manufacturing and measurement of the performance based on thermoplastic pellet extrusion for piezocomposite sensors
L7 tipi elektrikli bir aracın yüksek şasili olarak tasarım, alternatif malzeme ve birleştirme teknikleri ile prototip üretimi
Design as a high chassis of an L7 type electric vehicle, prototype production with alternative materials and joining tecniques
Üç boyutlu yazıcı tasarımı, imalatı ve dolgu geometrisinin mekanik özelliklere etkisi
3d printer design, manufacturing and effect of different infill patterns on mechanical properties
Açılı kaplamalı yüzeylerin kaplama kalitesinin sonotrode cihazı kullanılarak akustik kavitasyon yöntemiyle belirlenmesi için test metodu geliştirme
Test method development for determination of the coatingquality of coated angled surfaces with acoustic cavitationmethod by using the sonotrode device
Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit esaslı çok katmanlı piramit kafes çekirdekli çok hafif sandviç plakaların statik ve dinamik incelemesi
Static and dynamic investigation of multi layered pyramid lattice core which constitutes continuous carbon fiber reinforced thermoplastic based ultra light sandwich structures
Yeni nesil kompozit dış gövdeli bir Wankel motorunun ısıl ve mekanik performans analizi
Thermal and mechanical performance analysis of a Wankel engine with outer body from new generation composites
Tufal atığındaki hematit kullanılarak stronsiyum hekzaferrit bazlı ferritik mıknatıs tozunun üretilmesi
Production of strontium hexaferrite based ferritic magnet powder using hematite from domestic scale
Taşıt elemanlarını form punta ile birleştirme ve optimizasyonu
Joining process and optimization of vehicle components by mechanical clinching
Sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme esaslı çok hafif sandviç plakların sonlu elemanlar analiz yöntemi ve deneysel olarak incelenmesi

Finite element analysis and experimental investigation of continuous filament thermoplastic composite material based ultra- lightweight sandwich plates

 

Not: Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen malzeme esaslı tezler

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2022 10:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2022 19:18]

İçerik Görüntüleme : [457]