Fizik Bölümü Tezleri
Tez Adı
Nikel-oksit yapıların büyütülmesi ve kapasitif davranışlarının incelenmesi
Growth of nickel-oxide structures and investigation of capacitive behavior
Elektrokimyasal depozisyon yöntemiyle üretilen ın: CdSe ince filmlerinin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerine Se konsantrasyonun etkisinin incelenmesi
The investigation of effect of Se concentration on the structural, electrical and optical properties of in: CdSe thin films produced by electrochemical deposition method
NiCr ince filmlerin elektrokimyasal yöntemle üretilmesi ve özelliklerinin araştırılması
Production of NiCr thin films by electrochemical methodand investigation of the properties
Nano grafen içeren La0.7Ca0.3MnO3 perovskit kompozitlerin üretimi ve manyetokalorik özelliklerinin incelenmesi
Synthesis and characterization of graphene nanoplatet-La0.7Ca0.3MnO3 composites
Elektrodepozisyon yoluyla elde edilmiş olan ni/n-GaAs schottky diyotlarının elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the electrical and optical properties of ni/n-GaAs schottky diodes obtained by electrodeposition
İletken polimer ve metal parçacık içeren kompozit filmler
Composite films containing conductive polymer and metal particles
Elektrokromik cam uygulamalarına yönelik çeşitli iletken polimer ve metal oksit ince filmlerin üretilmesi ve performans testlerinin gerçekleştirilmesi
Fabrication of several conducting polymer and metal oxide thin films, and performing the performance tests for electrochromic applications
N-GaAs ve n-Si yarıiletkenler üzerinde yüzey polimerizasyon yöntemiyle elde edilmiş olan P[(EGDMA-VPCA)-SWCNT] filmlerinin oluşturduğu fotodiyot yapıların elektrik ve optik özellikleri
Electrical and optical properties of photodiode structures formed by surface polymerization of P[(EGDMA-VPCA)-SWCNT] films on n-GaAs and n-Si semiconductors
Depozisyon potansiyelinin CuInTe ince filmlerinin fiziksel özelliklerine etkisi
The effect of depozisyon potential on the physical properties of CuInTe thin films
Tungsten oksit (WO3) ince filmlerinin elektrokromik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of electrochromic properties of tungsten oxide (WO3) thin films
Kadmiyum tellür ince filmlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu
Fabrication and characterization of cadmium telluride thin films
Ferromanyetik amorf tellerde yüzeyin kimyasal malzemeler ile kaplanmasının çok büyük manyetik empedansa etkisinin incelenmesi
Investigation of giant magneto impedance effect on ferromagnetic amorphous wires coated with chemicals to the surface
Si yarıiletkeni üzerine iletken polimer kaplanarak oluşturulmuş schottky diyotların özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the properti̇es of schottky diodes fabri̇cated by coati̇ng a conducti̇ve polymer on si̇li̇con semi̇conductor
GaAs yarıiletkeni üzerine iletken polimer kaplanarak oluşturulan yapının elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of electrical and optical properties of the structure formed by coating conductive polymer onto GaAs semiconductor
Güneş pili uygulamaları için ultrasonik kimyasal püskürtme yöntemiyle CuxS ince filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu
Characterization and fabrication of CuxS thin films by ultrasonic spray pyrolysis method for solar cell applications
CuIn1-xGaxSe2 tabanlı fotovoltaik ince filmlerinin üretilmesi ve karakterizasyonu

Production and characterization of CuIn1-xGaxSe2 based photovoltaic thin films

 

Not: Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen malzeme esaslı tezler

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [03-Mar-2022 10:34]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Mar-2022 19:19]

İçerik Görüntüleme : [150]