2020 Akademik Faaliyetler

2020 Akademik Faaliyetlerimiz

 

ARSLAN, Ç. (2020). Examining the Relationship between 5-8th Grade Students' Test Anxiety and Mathematics Anxiety. Acta Didactica Napocensia13(1), 127-137.

Arsukk, S., & MEMNUN, D. S. (2020). Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Üstbiliş Destekli Problem Çözme Stratejileri Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Üstbiliş Becerilere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi8(2), 559-573.

Aydın, B., Emre, D., MEMNUN, D. S., & Yıldırım, M. M. (2020). Sekizinci ve Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri ile Rutin Olmayan Problemleri Çözme Başarıları: Kosova ve Türkiye Örneği. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi3(2), 154-172.

BAYRAKTAR, B . (2020). Some New Inequalities of Hermite-Hadamard Type for Differentiable Godunova-Levin Functions via Fractional Integrals . Konuralp Journal of Mathematics (KJM) , 8 (1) , 91-96 .

BAYRAKTAR, B. (2020). Some Integral Inequalıtıes For Functıons Whose Absolute Values Of The Thırd Derıvatıve Is Concave And R− Convex. Turkish J. Ineq4(2), 59-78.

BAYRAKTAR, B. (2020). Some integral inequalities of hermite-hadamard type for differentiable (s, m)-convex functions via fractional integrals. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(3), 625-637.

BAYRAKTAR, B. (2020). Some new generalizations of Hadamard-type midpoint inequalities involving fractional integrals. Проблемы анализа9(3).

BAYRAKTAR, B., & Gürbüz, M. (2020). On Some Integral Inequalıtıes For S; M-Convex Functıons. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics10(2), 288-295.

Çelik, B., GÜRBÜZ, M. Ç., ÖZDEMİR, M. E., & Set, E. (2020). On integral inequalities related to the weighted and the extended Chebyshev functionals involving different fractional operators. Journal of Inequalities and Applications2020(1), 1-10.

Çenberci, S., SEZGİN MEMNUN, D., & Ince, H. (2020). A Study on the Examination of the Metaphoric Perceptions of Middle School Students about Pattern= Ortaokul ögrencilerinin örüntü hakkindaki metaforik algilarinin incelenmesi üzerine bir arastirma. Pegem Journal of Education and Instruction10(1), 215-250.

Demirbatır, R. E., Yağcı, F., & EZENTAŞ, R. (2020). A. Adnan Saygun’un Op. 31 “Partita” Adlı Solo Viyolonsel (Iv. Bölüm) Eserinin Geometrik Modellemesi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi21(38), 31-50.

Demirbatır, R. E., Yağcı, F., & EZENTAŞ, R. (2020). Js Bach’ın Eğitim Amaçlı Eserlerinden Bwv 784 La Minör Envansiyonunun Geometrik Modellemesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi33(2), 326-345.

Dündar, T., & EZENTAŞ, R. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Hayat Tecrübelerinin Bağlamsal Problem Çözümüne Yansımaları. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi3(1), 10-24.

Ekinci, A., Akdemir, A. O., & ÖZDEMİR, M. E. (2020). Integral Inequalities for Different Kinds of Convexity via Classical Inequalities. Turkish Journal of Science5(3), 305-313.

Ergöl, H., & MEMNUN, D. S. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Kesir Kavramına ilişkin Ürettikleri Metaforlar. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi15(23), 1920-1939.

GURBUZ, M. C., & OZDEMİR, M. E. (2020). A Learning Trajectory Study on How the Concept of Variable Is Constructed by Students. World Journal of Education10(1), 134-148.

GÜLER SELEK, H. K. (2020). Kâğıt Katlamanın Semiyotik Arabuluculuk Teorisi Açısından İncelenmesi. Electronic Journal of Social Sciences19(73).

Gürbüz, M., & ÖZDEMİR, M. E. (2020). On some inequalities for product of different kinds of convex functions. Turkish Journal of Science5(1), 23-27.

Gürhan, S., & TAPAN BROUTİN, M. S. (2020). Instrumental Orchestratıons Used In Technology-Supported Teachıng For Classıfıcatıon Of Trıangles And Quadrılaterals. Journal of Educational & Instructional Studies in the World10(2).

Karakaş, M., & EZENTAŞ, R. (2020). Tess-India Açık Eğitim Kaynaklarından Faydalanılarak Oluşturulan Etkinliklerin Cebir Öğretimine Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi5(2), 55-73.

MEMNUN, D. S., & Kanbur, N. İ. (2020). Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Göre Problem Çözme Başarıları ve Çözüm Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi15(22), 927-965.

OZDEMİR, M. E., Butt, S. I., BAYRAKTAR, B., & Nasir, J. (2020). Several integral inequalities for (α, s, m)-convex functions. AIMS MATHEMATICS5(4), 3906-3921.

ÖZDEMİR, M. E., Dutta, H., & Ocak, A. O. A. (2020). New estimations for Hadamard inequality via $ k-$ Riemann-Liouville fractional integral operators. Journal| MESA11(2), 323-332.

Set, E., ÖZDEMİR, M. E., & Demirbaş, S. (2020). Chebyshev type inequalities involving extended generalized fractional integral operators. AIMS Mathematics5(4), 3573-3583.

ÜLGER, T. K., Bozkurt, I., & Altun, M. (2020). Thematic Analysis of Articles Focusing on Mathematical Literacy in Mathematics Teaching-Learning Process. Egitim ve Bilim45(201).

Yağcı, F., Demirbatır, R. E., & EZENTAŞ, R. (2020). JS Bach’ın BWV 784 La Minör Envansiyon Adlı Müzik Eserinin Rasyonel Bézier Eğrileri İle Oluşturulan Görsel Modeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi9(2), 671-681.

Yıldız, H., & EZENTAŞ, R. (2020). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Sorularının Çözümünde Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi3(2), 98-112.

Yurtyapan, M. İ., BROUTIN, M. S. T., & Yılmaz, G. K. (2020). REACT+ G Öğretim Yaklaşımına Yönelik Bir Eylem Araştırması:“Thales Paralellik İlkesi”. Journal of Computer and Education Research8(15), 241-273.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [02-Mar-2021 08:20]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Mar-2021 08:26]

İçerik Görüntüleme : [1.763]