Lise

 

    DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ

(Kayıt-Kabul Koşulları)

 

Genel Koşullar

   •  Sağlık durumu elverişli olmak,

   • İlan edilen süre içinde, aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim etmiş olmak,

   • Rektörlükçe ilan edilen gün, yer ve saatte kabul sınavlarına girmek ve bu sınavlarda başarılı olmak.

    Özel Koşullar

   • Adayların ilköğretim kurumu / ortaokul mezunu ve mezun durumunda olması ve en fazla 15 yaşında olmaları gerekir. (Hesaplamada ay ve gün dikkate alınmaz.)

   • Giriş sınavının 1. aşamasında, adayların müzik yeteneğini, müziksel duyuş, kavrayış ve hafızasını, temel müzik bilgi ve becerilerini, fiziksel uygunluğunu belirlemek üzere sınav komisyonu tarafından yapılacak yazılı ve sözlü testlerde (genel müzik kültürü, temel müzik teorisi, nota/solfej okuma, dikte yazma vb.) başarılı olmaları gerekir. (Devlet Konservatuvarı ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesindeki İlköğretim kurumu/ Ortaokul mezunları giriş sınavının 1. aşamasından muaf tutulurlar.)

   • Giriş sınavının 2. aşamasında ise; adayların B.U.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'ndaki alan derslerine ilişkin müfredatı tamamlamış olması ve 8. sınıf mezuniyet koşullarını yerine getirmesi,  Lise 1 (9.sınıf) düzeyi için yeterli bulunması gereklidir. Sınav komisyonu tarafından adayın başvurduğu sanat dalında gerekli olan çalgı performansı* ve nota/solfej okuma yeterliliği üzerine değerlendirme yapılır.

   • Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal, ruhsal, zihinsel vb.) olumlu bir izlenim bırakmış olmak,

   • 1. ve 2. aşama sınavlarında başarı notu yüz (100) üzerinden (70) yetmiş puandır. 1. aşama sınavında başarılı olanlar 2. aşama sınavına alınırlar. Başarılı olan adaylar puan durumuna göre anasanat dalları itibariyle sıraya konulurlar. Yetmiş (70) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girerler. Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılır.

    Not: Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, enstrümanlarını kendileri temin edeceklerdir.

 _______________

Anasanat Dallarına göre ilköğretim kurumu mezuniyet (performans) programları aşağıdaki ölçütlere göre oluşturulmaktadır. (Programda yer alan eserler sonat hariç - piyano sanat dalında tamamı - ezbere seslendirilir.)

               1 - Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı (Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas)

 • Gam ve arpejler
 • İki etüt
 • Sonat veya sonatin
 • Konçertino veya piyano eşlikli bir eser

             2 - Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD (Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Vurma Çalgılar

         Üfleme Çalgılar                                                                 Vurma Çalgılar

 • İki gam                                                                        •  Gamlar
 • İki etüt                                                                         •  Trampet için iki etüt
 • Konçerto                                                                     •  Silofon iki parça
 • Sonat veya piyano eşlikli bir eser                               •  Timpani için etüt

3- Piyano Anasanat Dalı

 • Etüt
 • J.S.Bach
 • Sonat veya sonatin
 • Romantik eser
 • Çağdaş eser
 • Türk eseri

  BAŞVURU FORMU

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Nis-2023 13:54]

İçerik Görüntüleme : [7.802]