Program Çıktıları & Eğitim Amaçları

BUÜ İnşaat Mühendisliği Program Çıktıları

i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

BUÜ İnşaat Mühendisliği Eğitim Amaçları

1) Toplumun inşaat mühendisliği tasarımı konusunda gereksinimlerine ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir çözümler üretebilen, sorgulayıcı olan;

2) Sürekli öğrenmenin gerekliliğinin farkında olan; bu doğrultuda yurtiçi veya yurtdışında lisansüstü eğitimini sürdüren, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalar yapan ve mesleki eğitimler ile kendini geliştiren,

3) Mesleğini ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda etik kurallara ve mesleki sorumluluklara dikkat ederek üst düzeyde icra eden,

4) Önemli mühendislik sorunlarını çözen ekiplerin içinde, temel mühendislik bilgilerinden faydalanarak çözüm üreten ve uyum içerisinde çalışan,
İnşaat mühendisleri yetiştirmek.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Oca-2021 19:18]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Oca-2021 19:18]

İçerik Görüntüleme : [1.031]