Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yrd.Doç.Dr Sezai Sevim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAP

- Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr.

Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

2010, 80 s. (ISBN 978-605-89267-5-2)

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

- Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi, Sempozyum

Sonuç Bildirileri, Yayına Hazırlayan Kadir Atlansoy – Sezai Sevim, Bursa Kültür

Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa 1996, 173 s.

- Uluslararası Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü Sempozyumu (1-4 Temmuz

2010), Bildiriler, Editör: Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim, Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yayınları, Bursa 2010, (ISBN 978-605-88999-9-5)

- Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu (7-8-9 Ekim 2011) Bildirileri, Editör:

Yard. Doç. Dr. Sezai sevim, Mustafakemalpaşa Belediyesi Yayını, Bursa 2011, 469

s. ( ISBN: 978-605-87485-0-7)

ULUSLAR ARASI DERGİDE MAKALE

-" Karacalar Cemaati (Batı Anadolu'nun Nüfus ve Sosyal Durumu Açısından",

Akademik Araştırmalar Dergisi (Journal of Akademic Studies), Yıl:7, Sayı: 28

(Şubat-Nisan 2006), s.163-178. (ISSN 1302-2431) -INDEX ISLAMİCUS--- A I-3 e

dahildir.

HAKEMLİ DERGİ DE MAKALE

-" Ermeni Derbendi (Hüdavendigar-Sultanönü Sancakları Arasındaki Ulaşımda)",U.

Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 7 (2004/2), s. 61-69.

DERGİDE MAKALE

-" Bursa'nın Demografik Yapısı (Kanunî Dönemi)", Yedi İklim, Cilt V, Sayı 40

(Temmuz 1993) (Hüdavendigâr Özel Sayısı), s. 72-76.

-" XVI. Yüzyılda Balıkesir Şehri ve Nüfusu Hakkında Bazı Bilgiler", Türk Dünyası

Araştırmaları, Sayı 82 (Şubat 1993), s. 69-81.

-" Candaroğulları'ndan Kaya Bey'in Balıkesir'deki Camisi ve Vakıfları", Vakıflar

Dergisi, Cilt XXIII (1994), s. 19-24.

-" Bursa'da Tatarlar Köprüsü'nün Macerası", Furkan Günlüğü, Sayı 2 (Ekim-
Kasım-Aralık 1996), s. 45-48.

-" Bursa Seyahatnamesi Kimindir?", Bursa Defteri, S. 2 (Haziran 1999), s. 116-124.

-" Osman Gazi'nin İzini Sürmek", Bursa Defteri, S. 4(Aralık 1999), s. 7-12.

-" Tarihten Günümüze Yenişehir- Osmanlı Döneminde Yenişehir-", Bursa Defteri,

Sayı 18 (Haziran 2003), s. 13-15, 26-27, 29-30.

-" Adını Atatürk'ten alan ilçe Mustafakemalpaşa- Osmanlı Döneminde

Mustafakemalpaşa (Kirmasti)", Bursa Defteri, Sayı 19 (Eylül 2003), s. 31-34, 45-

47.

KİTAPTA BÖLÜM

-" Osmanlı Bursa'sına Grup Yerleşmeleri Hakkında Bazı Bilgiler", Bir Masaldı

Bursa, haz. Engin Yenal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996, s. 145-157.

-" Osman Gazi'nin İrtibatlı Olduğu Düşünürlere Dair", Osmanlı, Yeni Türkiye

Yayınları, C. V, Ankara 1999, s. 44-48.

-" Güney-Marmara Bölgesindeki Ermeniler'in Nüfus, İdari ve Mali Durumu",

Ermeni Sorunu ve Bursa Ermenileri, edit. Saime Yüceer,Uludağ Üniversitesi

Yayınları, Bursa 2000, s. 45-59. (ISBN 975-6958-24-3)

-" Bursa Depremleri (1400-1600)", Bursa Yöresinin Depremselliği ve Deprem

Tarihi, ed. Nurcan Abacı, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Bursa 2001, s.71-

75. (ISBN 975-6958-37-5)

-" Fethin Bursa'ya Kazandırdıkları", Gümüşlü'den Günümüze, Osmanlı Kültüründe

Bursa, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa 2003, s.105-109.

(ISBN 075-7382-19-1)

-" Balıkesir Tarihi İle İlgili Kaynaklar Ve Araştırmalar (Osmanlı Klasik Devri)",

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balıkesir (Editörler; Bülent Özdemir-Zübeyde Güneş

Yağcı),Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, s. 31-58.(ISBN 975-6480-55-6)

-" Muradiye Külliyesinin Vakıf Gelirleri", Bizim Mahalle Bursa Muradiye Semti,

Osmangazi BelediyesiYayınları, Bursa 2008, s.66. (ISBN 978-9944-0445-6-1)

-" Sultan I. Murad'ın Vakıfları", Bursa'da Yaşam, Bursa (Aralık) 2008, s. 54-58.

-" Bursa'nın Yitik Hanları ve Kapan Han", Bursa'da Yaşam, Bursa (Temmuz) 2009,

s. 26-33.

-" Osmanlı Yarhisar'ına Doğru", Bursa Araştırmaları Merkezi- Kültür Gezileri,

Bursa 2010, ss. 49-56. ( ISBN: 978-605-60984-9-9)

-" Bursa Çarşısında Kapan Hanı", Çarşının Öyküsü-Bursa, Bursa Büyükşehir

Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi Yayını, Bursa 2010, s.293-403. (ISBN

978-605-88999-6-4)

-" Tahtakale Semti", Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-1 (Alipaşa-Hocaalizade-

İbrahimpaşa-Maksem-Nalbantoğlu-Tahtakale), Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yayını, Bursa 2011, s. 26-34. (ISBN: 978-605-61904-7-6)

-" Gökdere'de Tatarlar Köprüsü", Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-II, Editör; Neslihan

Dostoğlu v.d., Bursa 2011, s. 204-207. (ISBN: 978-605-5382-06-3)

ULUSAL SEMPOZYUMDA BİLDİRİ

-" Tarihte ve Mütareke Öncesi Mudanya", Mudanya Mütarekesi ve Uluslararası

Sonuçları, Bildiriler, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 1993, s. 1-4.

-" Osman Gazi ve Oğullarının Vakıfları", Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu

Osman Gazi ve Dönemi - Sempozyum Bildirileri, Bursa Kültür Sanat ve Turizm

Vakfı Yayınları, Bursa 1996, s. 159-166.

-" XV. ve XVI. Yüzyıllarda Balıkesir Bölgesinde İdarî Durum", I. Balıkesir Kültür

Araştırmaları Sempozyumu (1-2 Haziran 1998), Balıkesir 1999, s. 205-227.

-" Bursa ve Yakın Çevresinde Kuruluş Devri Sultanlarınca Desteklenen Dervişler –

II (Orhan Gazi ve I. Murad Devirleri)", Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf

Kültürü-II Sempozyumu (14-16 Kasım 2002), Bildiriler, Bursa Kültür Sanat ve

Turizm Vakfı Yayınları, Bursa 2002, s. 150-157. (ISBN 975-7003-11-4)

-" Bursa ve Yakın Çevresinde Çeltik Üretimi", Bursa Halk Kültürü ( I. Bursa Halk

Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002), Bildiri Kitabı C. I ), Uludağ Üniversitesi

Yayınları, Bursa 2002, s. 131-137.

-" Osmanlı Kuruluş Devri Kaynakları ve Dervişler", Bursa'da Dünden Bugüne

Tasavvuf Kültürü-II, Sempozyumu (14-16 Kasım 2003), Bildiriler, Bursa Kültür

Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 52-56.

-" Şehzade Süleyman Paşa'nın Zaviye Vakıfları", Bursa'da Dünden Bugüne

Tasavvuf Kültürü-III Sempozyumu (22-24 Ekim 2004)- Bildiriler, Bursa Kültür

Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, İstanbul 2004, s. 151-166.

-"Bursa'da Sivasîler Mahallesi", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu (21-25

Mayıs 2007), Bildirileri (edit. Şeref Boyraz), Sivas 2007, C.II, s, 459-470. (ISBN

978-975-585-852-4 2. Cilt)

-" XV. Yüzyılda İznik Şehri ve Sosyal Hayat", İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu

Rûmî, Editör: Bilal Kemikli, İznik 2010, s. 49-64.

- " İlk Osmanlı Vakıfları (Osman Gazi-Orhan Gazi ve Süleyman Paşa)", Osman

Gazi Ve Dönemi, Bursa'nın Fethi ve Osman Gazi'yi Anma Sempozyumu (9-10

Nisan 2010) Kitabı, Hazırlayan: Yusuf Oğuzoğlu, İstanbul 2010, s.120-137. (ISBN

978-605-89267-4-5)

-" Ahmed Paşa'nın Vakıfları", Bursalı Şair Ahmed Paşa ve Dönemi, Sempozyum

Bildirileri, Bursa 2010, s.20-25. (ISBN 978-605-60984-4-4)

-" Şehzade Süleyman Paşa'nın Eğitime Katkısı", Türkçenin Yükseliş Çağında

Bursa'da Dil-Kültür Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (4-5 Haziran 2010) Bildiriler, Editör-
Hatice Şahin, Bursa Büyükşehir belediyesi Yayını,Bursa 2010, s. 141-151. (ISBN:

978-605-60984-5-1)

-" Kanuni Devrinde Kirmasti'nin Durumu", Mustafakemalpaşa (Kirmasti)

Sempozyumu (7-8-9 Ekim 2011) Bildirileri, Editör: Yard. Doç. Dr. Sezai sevim,

Mustafakemalpaşa Belediyesi Yayını, Bursa 2011, s. 51-68. (ISBN: 978-605-

87485-0-7)

ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA BİLDİRİ

-" Fetret Devri'nin Önemli Kişiliği İne Bey Hakkında", Uluslararası Osmanlı Tarihi

Sempozyumu (8-9 Nisan 1999 İzmir) Bildirileri, İzmir 2000, s. 27-33.

-" Tahrir Defterlerinde Muhassıl Deyimi Üzerine Bazı Bilgiler", Uluslararası

Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (7-9

Nisan 1999), Tebliğleri, Konya 2000, s. 219-226.

-" Türklerin Rumeli'ye İlk Geçişleri ve İskân Faaliyetleri", Balkanlar'daki Türk

Kültürü'nün Dünü-Bugünü-Yarını, Uluslararası Sempozyum (26-28 Ekim 2001),

Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa 2002, s. 41-49. (ISBN 975-

6958-66-9)

-" İlk Osmanlı Vakayinamelerinde Sultanlar ve Dervişler",Uluslararası Bursa

Tasavvuf Kültürü Sempozyumu- 4 (14-15 Ekim 2005) - Bildiriler, Bursa Kültür

Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa 2005, s. 305-316. (ISBN 975-7003-16-6)

-" Domaniç Derbendi",VIII th International Congress on the Economic and Social

History of Turkey-Papers ( VIII. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik

Tarihi Kongresi-Bildiriler), Ed. Nurcan Abacı, Morisville 2006. (ISBN 978-1-4116-

9767-6)

-" Kapan Hanları ve Bursa Kapan Hanı İşlevi", Osmanlı Coğrafyasında Uluslararası

Çarşı Kültürü Sempozyumu (1-4 Temmuz 2010), Bildiriler, Editör; Sezai Sevim,

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010, s. 81-90 (ISBN 978-605-

88999-9-5)

YABANCI DİLDE MAKALE

-" Notes on the Thinkers of the Time of the Osman Ghazi", The Great Ottoman,

Turkish Civilisation, C. 3, Ankara 2000, s. 37-41.