Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okutulması zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğretmenlerinin yetiştirilmesi için bazı İlâhiyat Fakülteleri bünyesinde 1998-1999 öğretim yılından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü kurulmuştur. Bu programda Temel İslâm Bilimleri (Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Kelam, Tasavvuf vb.), Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Felsefesi, İslâm Felsefesi vb.), İslâm Tarihi ve Sanatları (İslâm Tarihi, Dinî Musikî, Türk-İslâm Edebiyatı vb.) ve öğretmenlik mesleği için gerekli olan Pedagojik Formasyon Dersleri (Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Özel Öğretim Yöntemleri, Rehberlik, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Öğretmenlik Uygulaması vb.) okutulmaktadır.

Bu programda öğrenciler, Bilgi Toplumu ve Din, Çocuk Edebiyatı, Türk Tarih ve Kültürü, Felsefe Tarihi, Güzel Konuşma, Bilgisayar ve İnternet gibi kültür dersleri yanında ihtiyaç olduğunda İlköğretim okullarındaki ilgili dersleri okutmaları için, bazı yan alan derslerini de seçebilmektedirler. Buna göre ilk yarıyıldan itibaren öğrenciler Türkçe ve Sosyal Bilimler yan alan ders gruplarından birini seçerek İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği diplomasının yanında bu yan alanların sertifikalarına da sahip olarak mezun olmaktadırlar.

İDÖB Programından mezuniyet için gerekli kredi alt sınırı 150 kredi-saattir.

Programın Amacı (Misyonu)

Din eğitimi-öğretimi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda donanımlı, İslâm dini ve diğer dinler hakkında yeterli bilgiyi elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik ve formasyona sahip, bu çerçevede eğitim ve öğretimle ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili, toplumu ile bütünleşmiş öğretmenler yetiştirmektir.

Program Hedefleri

Din eğitimi ve öğretiminde gerekli temel formasyonu kazandırmak ve alanıyla ilgili problemleri kavrama ve çözmeye yönelik pedagojik donanıma sahip kılmak. 

Din eğitimi ve öğretiminde eğitici, rehberlik edici temel formasyonu vermek; araştırma, iletişim, bilgi sunumu yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirmek; ahlâkî olgunluk, güvenilirlik, diyalog, empati gibi niteliklerin gelişimini sağlamak. 

Öğrencilerin yetenek, bilgi, beceri vb. bireysel farklılıklarını dikkate alan; bilimsel araştırmalarda sistematik ve objektif bir yaklaşıma sahip öğretmen adayları yetiştirmek. 

İslâmi İlimler (Tefsir, Hadis, Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf, Mezhepler Tarihi, İslâm Felsefesi), İslâm tarihi ve uygarlığı alanında temel bilgiler vermek, kavram, görüş ve tarihsel süreçleri tanıtmak; İslâm sanatları alanında potansiyel yeteneklerin gelişmesine imkân hazırlamak. 

Din-sosyal bilimler ilişkisini kavratmak ve bu bağlamda, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Din Felsefesi gibi din bilimleri alanında bilgi sahibi kılmak. 

Arapça, Osmanlıca, İngilizce vb. dillerdeki klasik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilme yeteneğini kazandırmak.

Programın Öğrenim Kazanımları

Din eğitimi ve öğretimi alanında gerekli formasyonu kazanır, ilgili problemleri kavrama ve çözüm üretme becerisini elde eder.

Eğitimini aldığı dini bilimler alanında temel kaynakları tanır; bu kaynakları anlama ve yorumlama yöntemleri hakkında bilgi edinir.

Çağdaş toplumda, insanî ve evrensel değerler ile dinî düşünce, birey ve toplum ilişkilerini felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla kavrama düzeyine erişir.

Öğrencilerin yetenek, bilgi, beceri vb. bireysel farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşıma sahip olur.

İslâmi ilimler, İslâm tarihi ve uygarlığı alanlarında temel bilgiler alır, kavram, görüş ve tarihsel süreçleri tanır; İslâm sanatları alanında potansiyel yeteneklerini geliştirir.

Sosyal bilimlerin kazandırdığı bilgi ve anlama yöntemleri ile din bilimleri (Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Din Felsefesi vb.) alanının bilgilerini karşılaştırır ve bunu eğitim-öğretim alanında kullanma becerisi kazanır.

Arapça, Osmanlıca, İngilizce vb. dillerdeki klâsik ve modern dinî metinleri asgari düzeyde okuyup anlayabilir.

Tarihi süreç içerisinde Türk ve Müslüman bilim adamları ve düşünürlerinin yaklaşımlarını değerlendirir, güncel dinî konular üzerinde fikir yürütebilir.