Prof. Dr. Serdar GÜLENER

ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı: Serdar GÜLENER
  2. E-mail : sgulener@uludag.edu.tr
  3. Doğum Tarihi: 21.06.1981
  4. Unvanı: Profesör
  5. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2003

Y. Lisans

 Siyaset ve Sosyal Bilimler

Sakarya Üniversitesi

2005

Doktora

 Kamu Yönetimi

Sakarya Üniversitesi

2010

5. Akademik Unvanlar:

Derece

Alan

 

Dr. Öğretim Üyesi:

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi           Sakarya Üni.

2011-2012

Doçent

Doçent unvanını aldığı tarih: 2014

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi            Sakarya Üni.

Mart 2014-..

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Demir O. “Vatandaşların E-Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi, 2018.

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yıldırım, E. A. Kutlar. S. Gülener. “1962-1982 Yılları Arasında Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Yargısal İdeal Noktalarının Belirlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi. Cilt 50, Sayı 4, 1-31, 2017.

Miş, Nebi. ve S. Gülener.  “The Counstitutional Framework of the Presidential System in Turkey” (Arapça).  Ru’ye Turkiye, 6(2), 57-91, (2017)

Yıldırım. E. ve S. Gülener. “Individual Application to the Turkish Constitutional Court as a Case of Constitutional Transfer”, Global Constitutionalism. Vol 5, No. 2, 269-294 (2016)

Gülener. S. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Geçiş Dönemi Adaleti İlişkisi: Silahlı Çatışma Süreçlerine İlişkin Verilen Kararlar Üzerinden Bir Değerlendirme, Uluslararası İlişkiler. 41, Bahar, 3-28 (2014)

Gülener. S. ve D. Türkmenoğlu Köse. “Avukatların Adalet Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimliliğe İlişkin Görüşleri.”Amme İdaresi Dergisi. C. 48, S. 1, Ankara, 11-140 (2015)

Gülener. S. "The Constitutional Amendment Draft: The End of Debates on Change in the Turkish Political System?" Insight Turkey. Vol.  18 No. 4, 109-125 (2016)

Gülener. S. "Ombudsman-Yargı İlişkileri ve Yargı Ombudsmanlığı Sistemi." Akademik İncelemeler. C. 8, Sayı 1, 1-25 (2013)

Gülener. S. “Çatışmacı Bir Geçmişten Uzlaşmacı Bir Geleceğe Geçişte Adalet Arayışı: Geçiş Dönemi Adaleti ve Mekanizmalarına Genel Bir Bakış.” Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP). USAK Yayınları, 32, 43-76 (2012)

Gülener. S. ve İ. Haşlak. “Relations Between Politics and Constitutional Review in Turkey with Special Reference to the Referrals of Republican People’s Party”: 2002-2010 Period.” Alternatives-Turkish Journal of International Relations. Vol. 10, No. 2 (2011)

 Gülener. S. “Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku ve Ortadoğu Ülkeleri’nde Anayasaya Uygunluk Denetimi.”, Akademik Araştırmalar Dergisi. Yıl 13, 50, 75-93.

 Gülener. S. “Batı Siyasal Düşüncesi’nde İktidarın Sınırlandırılması Arayışları: Bir Dönemleştirme.”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar. Yıl 48, Sayı 552, 31-44 (2011) (Doktora tezinden üretilmiştir).

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Gülener, S., “Avrupa’nın Yabancılarına Eğitim Hakkı Perspektifinden Bakmak”, Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi, Paris, 2018 (Sunum).

Gülener, S. ve İ. R. Türkölmez, “Yargıya Duyulan Güveni Etkileyen /Belirleyen Faktörler.” Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, 3-5 Mayıs 2018 (Sunum).

Gülener, S., “Citation Network Analysis of The Freedom of Expression in the Decisions Regarding Individual Applications: The Case of The Turkish Constitutional Court”, Constitutional Justice in Asia, ‘Feedom of Expression and Freedom of Association’, 3rd Summer School of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, Bildiriler Kitabı, ed. Murat Azakli, Mücahit Aydin, Özlem Talaslı Aydın, M. Azra İlhan Durmuş, 355- 367, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2017.

Gülener, S., “The Constitutional Interpretation in the Constitutional Review and Individual Application: Reading Constitutional Jurisdiction System Through Two Different Dimensions”, The 2. Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivelent Institutions & 52. Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Turkey, Bildiriler Kitabı, ed. Murat Azaklı, Mücahit Aydın, Özlem Talaslı Aydın, M. Azra İlhan Durmuş, 319-326, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2017.

Gülener, S., “Some Determinations for Target Groups”, Working Group Meeting on Development of Training Curricula for Legal Professionals on Individual Application to the Constitutional Court (European Council), 31 March-1 April  Ankara, 2015 (Sunum).

Gülener, S. ve E. Yıldırım, “Küreselleşen Dünyada “Anayasal Fikirlerin Göçü” ve Bunun Türkiye’ye Bir Yansıması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu”, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15-17 Ekim, Artvin, 2014 (Sunum).

 Gülener. S. ve D. Türkmenoğlu Köse, “Yargı Politikalarındaki Dönüşüm Ve Avukatlar: Adalet Hizmetlerinde Kalitenin Arttırılması Arayışları Üzerine Bir Araştırma”, X. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (Kay-For),  6-7 Aralık, Bursa, 2012.

 Köseoğlu, Ö., İ. Haşlak ve S. Gülener, “Public Managment Reforms in Turkey: Some Reflections on Citizen-Public Administration Relations After 1980″, 5. International Specialised Conference of IIAS (International Institute of Administrative Sciences), 7-11 July, Finland, 2009.

 Gülener. S. ve Ö. Köseoğlu, “Judicial Review in Turkey: A Political Risk Factor?”, (With Ozer Koseoglu), Annual Meeting of The Committee in Sociology of Law (RCSL), (University of Milano-University of Milano Bicocca-University of Insubria), 9-12 July, Milano/Como- Italy, 2008 (Sunum).

Gülener. S., “Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasacılığı”, VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-28 Mayıs, Calalabad/Kırgızistan, 2008.

Biricikoğlu, H. ve S. Gülener, "Bilgi Toplumunda Hesap verebilirlik Anlayışı ve Türk Kamu Yönetimine Etkileri",  VI. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık, İstanbul, 2007.

Gülener. S. ve M. Kömürcüoğlu,  “Yeni Yoksullukta “Yeni” Olan Ne?”, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19-21 Ekim, Çanakkale 2007.

Haşlak, İ ve S. Gülener, "Sosyal ve Siyasal Teoride Sivil Toplum Tartışmaları ve Toplulukçu Düşüncede Topluluk, Birey ve Devlet Anlayışı" (İrfan Haşlak ile birlikte), III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 9-10 Aralık Çanakkale, 2006.

7.3 Yazılan Uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler

Gülener, S. ve N. Miş, “The Presidential System’s Constitutional Design”, Turkey’s Presidential System Models and Practices, 49-80. SETA Publishing, Ankara, 2018.

 Miş, N., S. Gülener, İ. Coşkun, H. Duran ve E. Ayvazoğlu, Democracy Watch: Social Perception of 15 July Coup Attempt, SETA Publishing, Ankara 2017.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yıldırım, E. ve S. Gülener, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuka Yapılan Atıflar: Ampirik Bir Analiz”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 67, 1, 105-144 (2018).

Yıldırım, E. ve S. Gülener, “Anayasa Mahkemesi Kadın Üyelerinin Yargısal Tutumları: Ampirik Bir Analiz” (Engin Yıldırım ile birlikte), Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 6, 11, 51-84 (2017).

Gülener, S. ve H. Biricikoğlu, “Türkiye’de Bürokrasinin Hesap Verebilirlik Açığı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütmenin Hesap Verebilirliği” Ombudsman Akademik Dergi, 3, 5, (Temmuz – Aralık), 13-36 (2016).

Gülener, S., “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Genel Af Kanunları”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (Zehra Ayla Perktaş Özel Sayısı), 4, 411-429 (2014).

Gülener, S., “Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 102, 219-240 (2012).

Gülener, S., “Anayasa Yapımında Yeni Bir Paradigma: Kapsayıcı, Katılımcı, Uzlaşmacı Anayasa Yapım Süreçleri ve Çeşitli Örnekler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, 3, Temmuz, 199-224 (2011).

Gülener, S., “Yargı Bağımsızlığını Güçlendirici Bir Mekanizma Olarak Yargısal Hesap Verebilirlik ve Türk Yargı Sistemi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, 2, Nisan, 215-252. (2011).

Gülener, S., “Hükümet Sistemleri Perspektifinden Amerikan Tipi (Saf) Başkanlık Sisteminde Yargı Kuvveti”, Demokrasi Platformu, 33, 121-137 (2013).

Gülener, S., “Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Anayasalar ve Temsil Ettikleri Değerler”, Liberal Düşünce, Yıl: 16, Sayı: 61-62, Kış-Bahar, 61-77 (2011).

Gülener, S.,"Türk Siyaseti'nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi", Bilgi (14), 36-66 (2007) (Yüksek lisans tezinden üretilmiştir).

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Gülener.  S., “Devlet Kurumlarına Güvenin Özel Bir Türü Olarak Adalet Hizmetlerine Güven”, Adalet Şûrası. 10-11 Ocak, 243-247. Ankara 2018.

Yıldırım. E. ve S. Gülener., “Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk: Ampirik Bir Analiz”, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. ODTÜ, 29 Kasım-1 Aralık. Ankara 2017.

Gülener. S., “Hak ve Özgürlüklerin Göçü: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Kararlarına Etkisi”, AİHM Kararlarının İç Hukukumuza Yansıması Konferansı. İstanbul Barosu-Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Haziran. İstanbul 2014.

Madakbaş. E., ve S. Gülener, “Geçiş Dönemi Adaleti-Sosyal Adalet İlişkisinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Rolü ve Önemi”, Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Konferansı. TODAİE, 4-5 Nisan. Ankara 2013.

Biricikoğlu. H. ve s. Gülener, “Değişen Hesap verebilirlik (Hesap verme Sorumluluğu) Anlayışı ve Türk Kamu Yönetimi”, V. Kamu Yönetimi Forumu (KAY-FOR). 18-20 Ekim. Kocaeli 2007.

 Biricikoğlu. H. ve S. Gülener, “5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Değişen Hesap verebilirlik”, I. Yerel Yönetimler Sempozyumu, 23-34 Ekim, Sakarya 2008.

7.6 Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Gülener. S., Yargıya Güven (Yargıya Güven Ölçeğine İlişkin Ampirik Bir Araştırma). On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018.

Gülener. S., Türkiye’nin Anayasa Düzeni (Ders Notları). Sakarya Yayıncılık, Sakarya 2018.

Gülener. S., Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu. 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017.

Gülener. S., Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu. On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012.

Gülener. S., “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Anayasal Tasarımı” Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi. ed. Nebi Miş ve Burhanettin Duran, 51-82, SETA Yayınları. Ankara. 2017.

Gülener. S. ve N. Miş, “Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme”, Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi. ed. Nebi Miş ve Burhanettin Duran, 219-280, SETA Yayınları. Ankara. 2017.

Miş, N., S. Gülener, İ. Coşkun, H. Duran ve E. Ayvazoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi Toplumsal Algı Araştırması. SETA Yayınları. Ankara, 2016.

Gülener. S., Mukayeseli İnsan Hakları Hukukunda Temyiz Merci Şikâyetlerinin İstisnai Bir Alanı Olarak “Keyfilik” Kriteri”, Bireysel Başvuru İncelemeleri-1. ed. Musa Sağlam, Serdar Gülener, Recep Kaplan, 53-86, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2013.

Gülener. S.,  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi Kapsamında Ayrımcılık Yasağı”, Bireysel Başvuru İncelemeleri-1, Ed. Musa Sağlam, Serdar Gülener, Recep Kaplan, 197-232, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara. 2013.

 Gülener. S., “Yeni Anayasa Yapım Süreci ve Gençlik. Algılar ve Beklentiler”, Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar Kuramsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar, , ed. Bertil Emrah Oder, 25-60, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2013.

Gülener. S.,  “Haşim Kılıç’ın Konuşmalarında Anayasa Mahkemesinin Dönüşümünün İzlerini Sürmek”, Haşim Kılıç’a Armağan, , ed. Ali Rıza Çoban, Serdar Gülener, Musa Sağlam, Hüseyin Ekinci, 248-280, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2015.

Gülener. S.,  “Kuveyt 2008”, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ataman, 337-345, Küre Yayınları, İstanbul, 2009.

Gülener. S.,  “Kuveyt 2009”, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Cenap Çakmak, 327-337, Küre Yayınları , İstanbul, 2010.

Gülener. S., “Umman 2007", Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş, 345-353, Küre Yayınları, İstanbul, 2008.

Gülener. S., “Kuveyt 2007", Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş, 337-345, Küre Yayınları, İstanbul, 2008.

7.7  Diğer Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Gülener. S. ve İ. R. Türkölmez, “Yargı Kurumuna Güven Yazını Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Nisan, C.4, 1, 33-44 (2018)

Gülener. S., Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme, Rapor, SETA Yayınları, Ankara. 2016.

Gülener. S., “İki Farklı Siyaset”, Akademik İncelemeler Dergisi, C. 1, S. 1, 221-228, (2006) (Kitap Tanıtımı).

Biricikoğlu, H. ve S. Gülener, “Hesap verebilirlik Anlayışındaki Değişim ve Türk Kamu Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, S. 459, 203-224 (2008)

Gülener. S., “Avrupa Birliği – Sivil Toplum İlişkilerinde Güçlü Bir Aktör: Ekonomik ve Sosyal Komite”, Türk İdare Dergisi, S. 453, 109-119 (2006)

Gülener. S., “Türkiye’de Yargı Sorununa Bir Farklı Çözüm Önerisi: Yargı Ombudsmanlığı Kurumu”, Güncel Hukuk, Eylül 2012/9-105 (2012)

Gülener. S. ve E. Madakbaş, “Geçiş Sırasında Adalet ya da Geçiş Dönemi Adaleti Üzerine”, Güncel Hukuk, Kasım, 28-30 (2012).

Gülener. S.,  “Türkiye’de Hukuk ve Adalet Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Önemli Bir Adım: Hukuk ve Adalet Dersi” , Güncel Hukuk, Nisan, 41-43 (2013)

Gülener. S.,   “Ulusal Af(fetme) Uygulamaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Margus v. Hırvatistan Kararının Düşündürdükleri”, Güncel Hukuk, Ağustos, 56-58 (2014)

Gülener. S.,   “Siyasal Partilerin 7 Haziran 2015 Genel Seçim Beyannamelerinde/Bildirgelerinde ''Yeni Anayasa'', Güncel Hukuk, Haziran, 32-35 (2015)

7.8 Editörlükler

Haşim Kılıç’a Armağan, ed. Ali Rıza Çoban, Serdar Gülener, Musa Sağlam, Hüseyin Ekinci, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2015.

Bireysel Başvuru İncelemeleri-1, ed. Musa Sağlam, Serdar Gülener, Recep Kaplan, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2013.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yuvarlak Masa Toplantıları, ed. Musa Sağlam, Serdar Gülener, Recep Kaplan, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2014.

Anayasa Mahkemesi Görsel Kimlik Kılavuzu, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2014.

8. Projeler

Türkiye’ de Yargı Kurumuna İlişkin Güven Algısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi (116K531).2018.

Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Projesi. 2018.

Almanya Hak ve Özgürlükler Raporu 2016, Sakarya Üniversitesi Diaspora Araştırmaları Merkezi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Ortak Projesi. 2017.

 

9. İdari Görevler

Araştırma Merkezi Müdürü, Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2016-…

Anabilim Dalı Başkanı, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, 2015-2018

Anabilim Dalı Başkanı, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı , 2018-…

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ,Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017-2018

Fakülte Yönetim Kurul Üyesi,  Sakarya Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2016-2017

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

2015-2016

Güz dönemi

Türkiye’nin Anayasa Düzeni

3+0

105+105+116

Güz dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

114+95+114

Güz dönemi

İdare Hukuku

3+0

52+46+132

2015-2016

Bahar dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

111+122

Bahar dönemi

İdari yargı

3+0

114+89

2016-2017

 

Güz dönemi

Türkiye’nin Anayasa Düzeni

3+0

138+153

Güz dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

155+161

Güz dönemi

Anayasacılık Hareketleri (doktora)

3+0

7

Güz dönemi

Türkiye’de Sınırlı İktidar Arayışları ve İnsan Hakları (uzaktan yüksek lisans)

3+0

45

2016-2017

Bahar dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

141+116

Bahar dönemi

Türkiye’de Sınırlı İktidar Arayışları ve İnsan Hakları (yüksek lisans)

3+0

8

Bahar dönemi

Siyaset Hukuku (uzaktan yüksek lisans)

3+0

33

2017-2018

 

Güz dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

158+ 195

Güz dönemi

Anayasacılık Hareketleri

3+0

9

2018-2019

Güz dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

300

Güz dönemi

Hukuka Giriş

3+0

196

2018-2019

Bahar dönemi

Anayasa Hukuku

3+0

200+220

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [23-Oca-2020]

İçerik Görüntüleme : [2.886]