MEZUNİYET
MEZUNİYET
 
 1. Bir adet Ciltli Tez (Jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı Tez Onay Sayfası, öğrenci ve danışman tarafından ıslak imzalı Fikri Mülkiyet Hakları Beyan Formu, öğrenci tarafından ıslak imzalı beyan sayfası) (Ciltli Tez Basımı Üniversite Matbaasında yapılmaktadır, bilgi için LİNK)
 2. Tez Onay Sayfası (1 adet Jüri üyeleri tarafından ıslak imzalı)
 3. Tez Veri Giriş Formu (1 adet ıslak imzalı – YÖK Tez Merkezi üzerinden çıktı alınarak)  
 4. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'ndan alınan İlişik Kesme Belgesi
 5. 2 adet CD (içinde tezin tamamı WORD ve PDF formatında olan aşağıda özellikleri belirtilen)
   • Tezin tam metni tek bir PDF ve WORD dosyası olarak hazırlanmalıdır. (CD içerisinde bulunan PDF ve WORD dosyalarında herhangi bir imzalı sayfa bulunmamalıdır.)
   • Tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
   • Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır.
   • Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
   • PDF ve WORD dosyasına isim verirken yazar adı ve soyadı bilgileri bulunmalıdır. Örnek : Adi_Soyadi_ReferansNo.pdf

 

Tezin EK 5 İç Kapak ve  EK 6 Tez Onay Sayfası kısımlarında öğrencinin, danışman(lar)ın ve tez jürisinin isimlerinin altına Akademisyenlerin Araştırmacı Numaraları (Researcher ID, ORC-ID vb.) yazılmalıdır*(ORC-ID hakkında bilgi için tıklayınız).

YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
Diploma
Tezli yüksek lisans programı
 • MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
 • (2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
 • (3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
 • MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
 • (3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Doktora
 • MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
 • (2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
 • (3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994)  Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.  
 • (4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI

Diploma

 • MADDE 48 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezinin ciltlenmiş bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/sanatta yeterlik çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye diploma verilir. Enstitü yönetim kurulunca, teslim süresi talep halinde en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • (2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciler, tezin pdf formatında kayıtlı bir adet elektronik kopyasını ve ilişik kesme evraklarını enstitüye, ayrıca jüri üyesi sayısı kadar ciltlenmiş tez çalışmalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmeleri ve diğer mezuniyet işlemlerini tamamlamaları hâlinde diploma almaya hak kazanırlar.
 • (3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Diplomaya hak kazanılan tarih, enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
 • (4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edilerek yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.
 • (5) Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi, anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet tarihi, sanatta yeterlik çalışmasının kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
 • (6) Lisansüstü tüm diplomalarda öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
 • (7) Tezin tesliminden itibaren en geç üç ay içinde yüksek lisans/doktora tezlerinin ve sanatta yeterlik çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
İLGİLİ FORMLAR 
 • -----------
SIKÇA SORULANLAR

YÖK tarafından başlatılan AKADEMİDE "AÇIK ERİŞİM VE AÇIK BİLİM" ÇALIŞMALARI kapsamında yayınlanan yönetmelik ile lisansüstü tezler erişime açık hale getirilmiştir (Madde 5). Ancak danışman öğretim üyesinin detaylı gerekçeli talebi (yönetmelik gereği tezin makaleye dönüşmemiş olması kısıt için yeterli olarak değerlendirilememektedir) anabilim dalı kurulunun uygun görüşü ile yönetmelikte yer alan  aşağıdaki durumlarda tezlerin kısıtlanması FBE'ne önerilebilir: 

MADDE 6- (1) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir. (2) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

MADDE 7- (1) Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. (2) Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

* Enstitü Yönetim Kurulu kararı (10/07/2019)
** Enstitü Yönetim Kurulu kararı (08/04/2020) 

Not. 2016-2017 güz yarıyılından önce eğitime başlayan öğrenciler eğer "Tez aşaması semineri"ni sunmamışlar ise, tezlerini teslim etmeden önce mutlaka seminer sunumlarını yapmalıdır.

V. YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 20:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2022 11:53]

İçerik Görüntüleme : [13.644]