DOKTORA YETERLİK
DOKTORA YETERLİK SINAVI
 
Enstitümüzde kayıtlı doktora öğrencileri doktora yeterlik sınavına girmeli ve başarı ile bu sınavı vermelidir. Doktora yeterlik sınavından sonra danışman tarafından yeterlik sınav notu aşağıdaki formlar kullanılarak enstitüye gönderilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için doktora yeterlik sınavını başarı ile vermesi ve karşılık gelen AKTS kredisini alması gerekir. gerekir. Yeterlik sınavı sonunda öğrencinin yazılı kağıdı, öğrenciye sorulan sözlü sorular listesi diğer formlarla birlikte anabilim dalı üzerinden enstitümüze gönderilmelidir. Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen bir öğrenci için doktora tez ileme komitesi kurulu ve öğrenci bu komiteye doktora tez önerisini sunabilir.
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ

Yeterlik sınavı

 • MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
 • (2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
 • (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • (4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
 • (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • (6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
 • (7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI İLGİLİ MADDELERİ

Doktora yeterlik sınavı

 • MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular ve kavramlar ile doktora yaptığı enstitü anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı değerlendirilir.
 • (2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
 • (3) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmezse ilk yeterlik sınavından başarısız olmuş sayılır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavından başarılı olamazsa doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • (4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının enstitü anabilim/anasanat dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
 • (5) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, üç yedek jüri üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki asıl ve iki yedek üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olur. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının, yeterlik sınavı jüri tekliflerini sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, dinleyiciler soru soramaz.
 • (6) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Öğrencinin başarılı sayılması için hem yazılı hem de sözlü sınavdan ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan alması şarttır. Sözlü ve yazılı sınavlarda adaya yöneltilen sorular ve cevapları tutanak altına alınır.
 • (7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.
 • (8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • (9) Öğrenci, bir takvim yılında en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.
 • (10) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.
 • (11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ancak yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
İLGİLİ FORMLAR 
SIKÇA SORULANLAR
 • ---------------
YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
 •  
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 20:18]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2022 11:27]

İçerik Görüntüleme : [6.345]