SEMİNER
SEMİNER VERME SÜRECİ
 
Enstitümüzde kayıtlı lisansüstü öğrenciler Seminer dersi almalı ve bu ders kapsamında tezini yapacağı alan ile ilgili bir seminer vermelidir. Seminer verildikten sonra danışman tarafından seminer dersi notu öğrenci otomasyon sistemine başarılı veya başarısız olarak girilir. Öğrencinin mezun olabilmesi için seminer dersini başarı ile vermesi gerekir. Öğrenci tarafından verilen seminerden sonra anabilim dalı aşağıda belirtilen formlar ile seminer sunumunun yüklü olduğu CD’yi enstitümüze göndermelidir. Enstitümüzde kayıtlı lisansüstü öğrenciler tarafından verilecek seminerler için dönem başında seminer konuları belirlenerek anabilim dalları tarafından enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. Seminerler genel katılıma açık olacak şekilde sunulacak olup, enstitümüz web sayfasından ilan edilecektir.
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 - (2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

MADDE 7 – (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir 

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite senatoları tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

İLGİLİ FORMLAR 
SIKÇA SORULANLAR
  • 2016-2017 güz yarıyılından önce eğitime başlayan öğrenciler eğer "Tez aşaması semineri"ni sunmamışlar ise, tezlerini teslim etmeden önce mutlaka seminer sunumlarını yapmalıdır.
YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 20:14]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [19-Ara-2022 11:25]

İçerik Görüntüleme : [11.946]