DANIŞMAN
 DANIŞMAN ATANMASI
YÖNETMELİKLER VE İLGİLİ MADDELERİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
Tez danışmanı atanması
Tezli Yüksek Lisans 
 • MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
 • (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümle:RG-1/3/2017-29994) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Tezsiz yüksek lisans programı
 • MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
 • Diploma
 • MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
 • (3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Doktora
 • MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
 • (2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. (Değişik cümleler:RG-1/3/2017-29994) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
BUÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE  UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİLİK BAŞVURU SÜRECİ İLGİLİ MADDELERİ
Danışman atanması (Yönetmelik)
Tezli Yüksek Lisans
 • MADDE 27 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
 • (2) Tezli yüksek lisans programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
 • (3) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.
 • (4) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.
Tezsiz Yüksek Lisans
 • MADDE 31 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
 • (2) Tezsiz yüksek lisans programında danışman, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında belirlenir.
 • (3) Danışman atanması ve değişikliği hususunda Senato esasları uygulanır.

Doktora

 • MADDE 36 – (1) Her öğrenci için danışman en geç birinci yarıyıl başlangıcındaki ders seçme sürecinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise enstitü anabilim dalı kurulu kararı olarak enstitüye teklif edilir. Öğrencinin danışmanı enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
 • (2) Doktora programında danışman, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim üyesinin danışman olmak için en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Ayrıca, öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için doktorasının veya doçentliğinin ilgili alanda olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
 • (3) Tıp, veteriner ve diş hekimliği fakülteleri hariç olmak üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmesi için daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
 • (4) Lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci olacak şekilde belirlenir. Ancak, Üniversite ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.
 • (5) Danışman atanması ve değişikliği ile ilgili diğer hususlarda Senato esasları uygulanır.

Danışman atanması ve değişikliği (Uygulama Esasları)

 • MADDE 17 – (1) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değiştirilebilir. Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği zaruri haller dışında danışman değişiklik talepleri eğitim öğretim dönemi dışında veya yönetmelikte belirtilen danışman atama sürecinde yapılmalıdır. Danışman değişikliği yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren, danışmanın yapması gereken değerlendirme ve not girişleri öğrencinin yeni danışmanı tarafından yapılır.
 • Tez danışmanının farklı enstitünün anabilim dalına geçmesi durumunda mevcut danışmanlıklarından tez aşamasına geçmemiş öğrencilerinin danışmanlıkları sona erer ve enstitü anabilim dalı tarafından öğrenciye yeni danışman ataması yapılır, tez aşamasına geçmiş öğrencilerin danışmanlıkları ise tez bitimine kadar sürdürülebilir.
 • Tez döneminin son yarıyılında danışman değişikliği yapılmaz.
 • Kayıt hakkı kazanan bir öğrenciye danışman olmak isteyen öğretim üyesi bulunmaması ya da tez danışmanının, danışmanlıktan ayrılmak istemesi ve anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni danışman önerilmemesi durumunda öğrencinin danışmanlığı enstitü anabilim dalı başkanına geçer.
 • Farklı bir kuruma geçen ya da emekli olan öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve ilgili öğrenciye Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ise, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeni danışman ataması yapılır.
 • Yurtiçi veya yurtdışı görevlendirme nedeniyle 6 (altı) aydan fazla görevlendirilen öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ataması yapılır. Bir öğretim üyesinin yurtdışına 3 (üç) aydan fazla görevlendirilmesi durumunda ise, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından görevlendirme süresi ve yeri ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. 6 (altı) aydan fazla süreli sağlık raporu ya da benzeri bir nedenle Üniversiteden uzak kalacak öğretim üyelerinin danışmanlıkları sona erer ve enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ataması yapılır.
İLGİLİ FORMLAR 
SIKÇA SORULANLAR
YARDIMCI BELGE VE FORMLAR
Not 1. BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ile ilgili bütün süreçlerde yönetmelikler ve uygulama esasları geçerlidir. Mevzuatlarda yapılan değişikliklerde son hükümler geçerlidir. 
Not 2. BUÜ  Lisansüstü Eğitim  ile ilgili bütün güncel formlara unikys.uludag.edu.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [23-Eki-2020 20:07]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [11-Oca-2023 09:55]

İçerik Görüntüleme : [11.641]