2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

ULUSLARARASI MAKALELER

  1. SSCI, SCI, SCI- Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler

Kahraman, N., (2022). Investigating linear and curvilinear relationships between cognitive activation strategies and student achievement in science.  International journal of educational research, 116, 102083.              

Demirbağ, M., & Bahcivan, E. (2022). Psychological modeling of preservice science teachers’ argumentativeness, achievement goals, and epistemological beliefs: a mixed design. European Journal of Psychology of Education, 1-22.

 

  1. Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler

Sarıoğlu, S., Kıryak, Z., Ormancı, Ü., & Çepni, S. (2022). Views of STEM-trained Teachers on STEM Education in Türkiye. Journal of STEM Teacher Institutes2(2), 39-54.

Okumuş, S., Özdilek, Z., & Doymuş, K. (2022). The effects of model-based cooperatıve and ındıvıdual learnıng methods on pre-servıce scıence teachers’conceptual understandıng of gases. Acta Didactica Napocensia, 15(1), 1-20.(Eric)

Bulunuz, N., Ünal, M., & Bulunuz, M. (2022). Evaluation of the Contribution of the Clinical Supervision Model to the Professional Development of a Science Teacher Candidate by the Three-Way Conferences. Shanlax International Journal of Education, 10(S1), 232-50.

Çalış, S., & Ergül, N. R. (2022). Case Study on Science Teacher Candidates' Understanding of the Wave Concept. Education Quarterly Reviews, Vol.5 Special Issue 2: Current Education Research in Turkey, 361-372.

Çaliş, S., & Ergül, N. R.(2022). Investigation of High School Students’ Opinions About Science Courses During Distance Education. Open Journal for Educational Research, 6(2), 139-154. ISSN (Online) 2560-5313 ▪ https://doi.org/10.32591/coas.ojer.0602.03139c

Kahraman, N. (2022). The Relationship between Middle School Students' Learning Environment Perceptions and Achievement Goals in Science. Science Insights Education Frontiers12(1), 1643-1660.

Kiyici, G., & Kahraman, N. (2022). A Meta-Analytic Reliability Generalization Study of the Computational Thinking Scale. Science Insights Education Frontiers13(2), 1859-1874.

 

ULUSAL MAKALELER

  1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

Bilir, U., & Özdilek, Z. (2022). Webquest destekli fen öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, eleştirel düşünme becerileri ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10(1), 139-176.

Özdilek, Z., & Çalış, S. (2022). Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen “su ve eğitim hayattır” projesinin etkililiğine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(1), 236-257.

 

  1. Diğer ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler

Çaldıran, Ü. G., & Özkan, M. (2022). Determining Student Opinions on Science Teaching Based on New Generation Questions in Online Teaching Environments. Türk Akademik Yayınlar Dergisi (TAY Journal)6(2), 311-328.

Çatar, B., & Özdilek, Z. (2022). Türkiye’de ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli Alanında Yayınlanan Araştırmaların Betimsel İçerik Analizi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 5(2), 123-144. (Asos index)

Elmas, O., & Bulunuz, N. Views of Gifted Secondary School Students on the" Matter and its Nature" Courses Taught through the EPTS (Education Program for Talented Students) Curriculum Model. Journal of STEAM Education, 5(2), 189-207.

Çakmak, T., & Bulunuz, N. (2022). Teaching Seventh Graders About the Digestive System Using Formative Assessment to Evaluate Comprehension Levels. Academy Journal of Educational Sciences, 6(1), 59-67.

Bulunuz, M., Bekiroglu, D., Tantan, M., & Bulunuz, N. (2022). " A School Polluted by Noise": A Semiotic Analysis of Children's Pictures. International Journal of Educational Research Review, 7(4), 380-394.

Bulunuz, N. & Bulunuz, M. (2022). Modernization of Parenting Styles in Turkey from Past to Present: Adolescence and Adulthood. Journal of Family Counseling and Education, 7(1), 63-73.

Ergül, N. R. & Çalış, S. (2022). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Ve Kaynakları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 107-125 . DOI: 10.19171/uefad.994400

 

KİTAPLAR

  1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Ergül, N. R. (2022) Current Reseach in Education; Bölüm Adı:Determınatıon Of Scıence Teacher Candıdates' Levels Of Interpretatıon Of Graphıcal Instruments: An Example O Projectıle Motıon; Yayınevi: Gece Kitaplığı; Türü: Bilimsel Kitap; Kapsam: Uluslararası; ISBN: 978-625-430-035-6; Sayfa: 1-15

Ergül, N. R. (2022) Current Research in Education; Bölüm Adı:Context-Base Problem Constructıng Skılls Of Scıence Teacher Candıdates; Yayınevi: Gec Kitaplığı; Türü: Bilimsel Kitap; Kapsam Uluslararası; ISBN: 978-625-430-035-6 ,Sayfa: 16-24

Aygün, D., Şimşekli, Y. (2022). Canlılarda Üreme Büyüme Gelişme Ünitesinde Kullanılan Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Bilimsel Süreç Becerileri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Eğitimde Araştırma ve Değerlendirmeler (Editör, Onur Zahal, Kübra Dilek Tankız), Gece Kitaplığı, ANKARA.

Vardar, A., Şimşekli, Y. (2022). Enerji Dönüşümleri Ve Çevre Bilimi Ünitesinde Kullanılan Z Kitap Uygulamasının Öğrencilerin Uzaktan Eğitim, Teknoloji Ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar - I (Editör, Erdal Bay), Serüven Yayınevi, İZMİR.

 

BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETLERİ

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Okumuş, S., Öztürk, B., Okur Akçay, B., & Özdilek, Z. (15-17 Ekim 2022). 7. sınıf fen bilimleri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, 11TH International Istanbul Scintific Research Congress, İstanbul, Türkiye. (Tam Metin Bildiri)

Ergül, N. R. (2022) Uzaktan Eğitim Sürecinde Lise Öğrencilerinin Fen Bilgisi Derslerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi; The 13th International Scientific Research Congress; Tarih11 - 12 Mart, 2022; Yeri: Ankara-TÜRKİYE

Metin, S.M.& Çalış, S.(2022). Teknofest Yarışmalarına Hazırlanan Ortaokul 6. Sınıf Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi , 2nd  International Conference on Educational Technology and Online Learning – ICETOL 2022 ,Abstract Proceedings

Şimşekli, Y., (17-18.Aralık 2022). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Bugünü, Geleceği ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüş ve Öngörüleri. 15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK2022),  Ankara, Türkiye.

Şimşekli, Y., (17-18.Aralık 2022). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK2022),  Ankara, Türkiye. 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar.

Çatar, B., & Özdilek, Z. (13-15 Mayıs 2022). Fen bilimleri dersinin ASSURE öğretim tasarımı modeline göre Planlanması, Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi (LOCK), Balıkesir, Türkiye. (Özet Bildiri)

 

 LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

Yalçın, H. A. (2022). Determining Photonics Education Framework for Science Education: A Delphi Study. Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. Salih Çepni).

Çatar, B. (2022). ASSURE Öğretim Tasarımı Modeline dayalı çevre derslerinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Zehra Özdilek)

Akdemir, Y. (2022). Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Öğrenmekte Güçlük Çektiği Bir Konunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Danışman Prof. Dr. Zehra Özdilek)

Ercoşkun, D. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumları ile fen öğretimi öz yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. N. Remziye Ergül)           

Göker, B.Ç. (2022). Algodoo Yazılımı ve Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Desteklenmiş Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Ortaokul Öğrencilerine Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Nermin Bulunuz)

Vardar, A. (2022). Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan Z Kitabın 8. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Derse Yönelik Tutumlarına ve  Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi). (Danışman: Doç.Dr. Yeter  Şimşekli)

Özkan , M.C. (2022). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Çevre Bilgi Düzeyleri İle Çevreye Yönelik Tutumları Ve Ortaokul Çevre Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi). (Danışman: Doç.Dr. Yeter  Şimşekli)

Öztürk, K. (2022). Okul İçi Ve Okul Dışı Ortamlarda Bilgisayar Ve Mobil Uygulama Destekli Etkinlik Tasarımlarının Etkililiğinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi). (Danışman: Doç.Dr. Yeter  Şimşekli)

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

  1. Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak

Özdilek, Z. (2021). Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, ARDEB 1001,-Proje Kodu:121K432, Araştırmacı (1 Kasım 2021-Devam Ediyor)

Bulunuz,N. (2022). Ortaokulda çevre bilinci oluşturmaya yönelik geliştirilen bir mobil oyun tasarımı ve kullanımı: Karma yöntem araştırması. (Genel Araştırma Projesi (GAP):Proje başlangıç tarihi: 14.09.2022. Devam ediyor)

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Özdilek, Z. (2022). Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, ARDEB 1001,-Proje Kodu:121K432 kapsamında fen bilimleri öğretmenlerine yönelik Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hizmet içi eğitim kursu düzenleme (20-22 Haziran 2022, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa)

Özdilek, Z. (2022). Her Branştan Öğretmenler ve Lisans Mezunları İçin (P4C) Çocuklar İçin Felsefe İçerik Geliştirme ve Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programı- Eğitmen-BUÜ ULUSEM

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [31-Oca-2024 11:39]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Oca-2024 11:43]

İçerik Görüntüleme : [267]