Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

GELEN DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ SÜRECİ

İkili anlaşmamızın bulunduğu yükseköğretim kurumlarından Uludağ Üniversitesine Farabi Değişim Programı kapsamında gelmek isteyen öğrenciler için yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki süreçler uygulanmaktadır.

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Farabi Değişim Programı aracılığı bir (güz) ya da iki (güz+bahar) dönem Uludağ Üniversitesine gelmek isteyen öğrencilerin öncelikle kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi'nin ikili protokolü olup olmadığını ve protokolde bölümlerine kontenjan verilip verilmediğini araştırmaları gerekir. 

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen kurallara göre Üniversitemize gelmek isteyen öğrencilerin başvuruları, öğrenim gördükleri Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğü'ne yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından her yıl Şubat ayında verilen "giden öğrenci başvuru ilanını" takip etmeleri ve bu ilanda belirtilen kurallar çerçevesinde başvurularını kayıt oldukları Üniversiteye yapmaları gereklidir. Üniversiteniz başvuruları aldıktan sonra inceleyecek ve YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak Uludağ Üniversitesi'ne resmi yazı kanalı ile gönderecektir. 

Genel başvuru koşulları

 1. Türkiye'deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Yükseköğretim kurumunuzun Uludağ Üniversitesi ile ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada bölümünüze kontenjan ayrılmış olması (Protokollere ana sayfamızdan ulaşabilirsiniz),
 3. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar) 
 4. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
 5. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
 6. Tıp fakültelerinin 6. Sınıfı (intörn) için değişime katılım başvurusu yapılamaz.
 7. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
 8. Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
 9. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.
 10. Disiplin cezası bulunanlar başvuru yapamazlar.

Başvurmadan Önce Farkında Olunması Gerekenler

 1. Başvuru yapmadan önce bölümünüzdeki ders planı ile Uludağ Üniversitesindeki ders planı arasındaki uyumu gözetmeniz gerekir. Uludağ Üniversitesinde yer alan bölüm / programların ders planlarına web sayfamızda bulunan "Uludağ Üniversitesi Ders Planları Bilgi Paketi" linkinden ulaşabilirsiniz. Değişim programları kuralları gereği, Uludağ Üniversitesinde almanız gereken AKTS, kendi Üniversitenizde almanız gerekenden daha az olamayacaktır. 
 2. Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere YÖK tarafından belirlenen burs kontenjanı dahilinde karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemesi kayıtlı olduğunuz Üniversite tarafından yapılmaktadır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler kesilmez, devam eder.
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüsde çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursundan yararlanmazlar. Anne Baba vefatı dolayısıyla SGK tarafından gelir bağlanan Farabi öğrencilerinin burstan faydalanmaları hakkında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 4. Gelen Farabi öğrencilerine Üniversitemizde uygulanan ders geçme notu esas alınmaktadır.
 5. KYK yurdunda kalan öğrencilerin, Farabi Değişim Programından yararlanmaları durumunda yurtlara yatay geçiş yapmaları mümkündür.

ADAY ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

U.Ü. Farabi Ofisi, diğer Üniversitelerin Farabi Ofislerinden gelen "aday öğrenci başvurularını" teslim aldıktan sonra evrakları, ilgili bölüm / program koordinatörüne resmi yazışma yolu ile gönderir. U.Ü.'nün ilgili bölüm / program koordinatörü, aday öğrenci başvurularını kendilerine ayrılan süre içersinde inceler. Koordinatör,

 1. Not ortalaması yetersiz olan öğrencileri eler.
 2. Bölümün söz konusu yıl / dönemde ayırdığı kontenjanı aşmayacak şekilde, gelen başvuruları başarı sıralaması yaparak değerlendirir.
 3. Tüm öğrenci başvuru formlarının üzerine “Uygundur” ya da “Uygun değildir” ifadesini yazarak, tarih ve paraf atar.
 4. Paraflı başvuru formlarına ek olarak, Genel Akademik Not Ortalamasına göre başarı sırasına koyduğu öğrencilerin listesini bir excel tablosu halinde U.Ü. Farabi Ofisi’ne resmi yazışma yolu ile iletir.

U.Ü. Farabi Ofisi’ne iletilen öğrenci başvuruları listelenir, dosyalanır; olumlu yanıt alan öğrencilerin listesi, YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak http://www.uludag.edu.tr adresinde ve U.Ü. Farabi web sayfasında ilan edilir.

ÖN KABUL ALAN ÖĞRENCİLERİN GEREKLİ BELGELERİ HAZIRLAMALARI

Listede adı geçen öğrenciler, öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfasını takip ederek istenen belgeleri hazırlar ve ilgili Koordinatörlüğe teslim eder. İlgili Koordinatörlük, aşağıdaki belgeleri resmi yazışma yoluyla U.Ü. Farabi Ofisi'ne gönderir.

U.Ü. Farabi Ofisi, başvuruda bulunan Farabi öğrencilerine ait öğrenim protokollerini, onay ve imzalarını almak üzere U.Ü.'nün ilgili akademik biriminin bölüm / program koordinatörlerine resmi yazışma yolu ile iletir. Bölüm / program koordinatörü tarafından imzalanıp U.Ü. Farabi Ofisi’ne teslim edilen öğrenim protokolleri,  U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra, söz konusu öğrenciler adına "Öğrenci Kabul Belgesi" düzenlenir. Gerek "Öğrenim Protokolü" gerekse "Öğrenci Kabul Belgesi", resmi yazışma yolu ile öğrencinin öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Öğrenci, kendi kurumundaki Farabi Ofisi'nin istediği diğer belgeleri temin eder.

DERS KAYIT DÖNEMİ

Uludağ Üniversitesi’nde Farabi Değişim Programı ile öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, öncelikle kayıtlı oldukları Üniversite'de (varsa) katkı paylarını öderler ancak kendi Üniversitelerinde ders seçimi yapmazlar. Buna boş kayıt adı da verilir. 

U.Ü. Farabi Ofisi, öğrencilerin "Öğrenim Protokollerini" kayıt dönemi öncesinde öğrencinin öğrenim göreceği akademik birimin öğrenci işlerine resmi yazı ile gönderir. 

Gelen öğrenci, http://www.uludag.edu.tr adresinden U.Ü. akademik takvimini takip eder ve kayıt döneminde, ilgili akademik birimin Öğrenci İşleri Bürosu’na giderek kayıt yaptırır. 

​Farabi öğrencileri, değişim öğrencisi olarak Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri süre boyunca misafir öğrenci statüsünde kayıtlı olurlar ve kendilerine U.Ü. Farabi Ofisi tarafından öğrenci kimlik kartı verilir.

ÖĞRENİM SÜRECİ

Farabi Değişim Programı ile Üniversitemize gelen öğrenciler, Uludağ Üniversitesindeki ders geçme kurallarına tabidirler.

Burs hakkı olan öğrencilere ödemeler, kendi Üniversiteleri tarafından yapılır. 10.02.2016 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Kararı uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 400 TL olması kararlaştırılmıştır. Burs ödemesi güz döneminde ve 4 ay yapılır. 

ÖĞRENİMİN TAMAMLANMASI VE DÖNÜŞ

Öğrenim süresini tamamlayan Farabi öğrencilerine ait transkript belgeleri, dönem sonunda akademik birimler tarafından U.Ü. Farabi Ofisi’ne gönderilir. U.Ü. Farabi Ofisi, öğrenim süresini tamamlayan Farabi öğrencileri adına "Öğrenci Katılım Belgesi" düzenler ve transkript belgeleri ile birlikte öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna resmi yazışma yolu ile gönderir. 

Öğrenci, "Öğrenci Nihai Raporu" adlı raporu düzenleyerek kendi Üniversitesindeki Farabi Ofisine teslim eder. Varsa istenen diğer bilgi ve belgeleri kendi kurumuna iletir.