Öğrenci
Personel
Rektör'den
Arşiv
Hızlı Erişim
Bilgi Paketi
Hastane Randevu Sistemi
ULUYÖS
English

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışı Öğrenci Kabulü Boş Kontenjan Başvuru Tarihleri Uzatıldı !

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOŞ VE AKTARILAN KONTENJANLARA (YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE'NİN 12. MADDESİNİN ‘F’ FIKRASI UYARINCA) EK YERLEŞTİRME BAŞVURU VE TERCİH İŞLEMLERİ

Kayıt Tarihi : Kayıt işlemleri sonunda boş kalan/kayıt yaptırılmayan aktarılan kontenjanlara, Üniversitemiz “Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi”nde belirlenen esaslara gore, Yönergenin 12. Maddesi (f) bendi uyarınca yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler hariç başvuru şartlarını sağlayan adaylardan lise not ortalaması ve ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan komisyon tarafından yapılacak mülakat/sözlü sınav sonucu ile başvuru alınacak olup (Boş kontenjanlara  yerleştirme işlemi yapılıp yapılmaması idarenin takdirindedir.) adayların başvuru formunu doldurarak, istenilen belgelerle birlikte bizzat başvuru yapacakları fakülteye giderek başvuru belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekmekte olup, okunması ve anlaşılması zor, yanlış, eksik ve/veya sahte belge ile başvuru kabul edilmeyecektir.)

Başvuru ve Başvuru Evraklarının Teslim Tarihi:

08-14 Eylül 2015 Saat 12.00’ye kadar

Lise Not Ortalaması +Sözlü Sınav

10-14 Eylül 2015 Saat 17.00’ye kadar

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı:

15 Eylül 2015

Kayıt Tarihi:

16-17-18 Eylül 2015

 

Kayıt hakkı kazanan adaylar 16-18 Eylül 2015 (saat 09:00-17:00) tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. (Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler. Ancak; kayıt süresi içerisinde şahsi nedenlerle kaydını yaptıramayacak durumda olan adayların kayıtları, mazeretlerini belgelemeleri kanuni temsilcileriyle veya noter veyahut yurt dışı temsilciliklerden yetkili kıldıkları temsilciler aracılığıyla yapılabilir.)

 

Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez.
 

*Mülakat 10-14 Eylül 2015 tarihinde ilgili Fakültelerde yapılacak olup, mülakat saati başvuru sırasında başvuru yapılan Fakülte tarafından bildirilecektir.

*Sonuçlar ve kayıt hakkı kazanan adaylara ilişkin liste 15 Eylül 2015 tarihinde ilgili fakültelerin web sayfası öğrenci duyuruları bölümünde ilan edilecektir.
 

Ek Kontenjan Başvuru ve Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız.

Ek Kontenjanlar ve özel koşullar için tıklayınız

Ek Kontenjanlara başvuru formu için tıklayınız.


 

Yurtdışından Öğrenci Kontenjanlarına Kayıt Hakkı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaydan;

a) Lise diplomasının aslı ile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi”, (Mezuniyet belgesi ile kayıt yapılmayacaktır. Mezun olunan okuldan alınacak diploma işlemleri devam etmektedir resmi yazısı geçerlidir. Liseyi Türkiye dışında tamamlayanlardan ayrıca Denklik Belgesinin aslı da istenir. Denklik Belgesi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilen resmi bir belgedir.)

b) Lise not belgesinin Türkiye'deki Noter yada Konsolosluk onaylı Türkçe Tercümesinin aslı,

c) Sınav sonuç belgesinin aslı/onaylı örneği,

ç) Resmi kimlik ya da pasaportun onaylı fotokopisi,

d) Dekont, Katkı payı/Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırılması, [Katkı payı/öğrenim ücretleri kayıtlar esnasında Öğrenci Numarası öğrenilerek yatırılacaktır. (İkinci Öğretim Bölüm/Programları’na kayıt hakkı kazananlar hariç; Suriye vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanlar ile doğumla TC vatandaşı olup lise eğitiminin tamamını yurt dışında okuyanlar katkı payı ödemeyeceklerdir.)]

e) Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı ibraz edilerek teslim edilecek örneği,

i) Türkçe Dil Düzeyi A1, A2, B1 olan veya kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getiremeyen adayların kayıtları “Türkçe Hazırlık Sınıfında Okuyor” olarak yapılarak kayıt hakları saklı tutulur. En fazla bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini belgeleyenlerin kayıtları 2016 kayıt döneminde yapılır. Aksi takdirde saklı tutulan kayıt haklarını kaybederler. (Türkçe Hazırlık Okuyan, Kayıt hakkı saklı tutulan adaylara Öğrenci Belgesi/Kimliği verilmez.)

ii) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

f) 6 adet vesikalık fotoğraf,

g) Öğrencinin maddi imkanlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağladığını gösteren maddi durum belge ve beyanı, (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır; Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenci, en geç kayıt anında bu belgeyi getirmek zorundadır.)

ğ) YU kimlik kartı fotokopisi, (Bilgilendirme için tıklayınız.)

h) Kabul mektubu.

Belgelerde üniversite tarafından değişiklik yapılabilir.

NOT: Kayıt hakkı kazanan adayların kabul mektupları, kayıt hakkı kazandıkları Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarına ve başvuruda belirttikleri e-posta adresine en kısa sürede onaylı olarak gönderilecektir. (Adaylar Kabul Mektuplarını ülkelerindeki Türkiye Dış Temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunanlar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden Öğrenim vizesi almak için kullanabilecektir.)

 

Türkçe Dil Düzeyi

 

a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ Üniversite tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir.

b) Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az B2 düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eşdeğerliği konusunda Senato yetkilidir.

 

c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören öğrencilere Türkçelerini bu sure zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar. Aksi takdirde kayıtları silinir.


 


Yeterlilik düzeyleri Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi (AODÇB) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir

 

UÜYÖS/UÜ Türkçe Dil Kursu

UDAM TÜRKÇE DİL YETERLİK PUAN ARALIKLARI

 

AODÇB DİL YETERLİLİK DÜZEYİ

 

AÇIKLAMA

96-100

C2

Yetkinlik düzeyi

Yetkin Kullanıcı

85-95

C1

İleri Düzey

İleri Düzey Kullanıcı

70-84

B2

Orta Düzey

Bağımsız kullanıcı

60-69

B1

Ortanın Altı

Ara Düzey Kullanıcı

31-59

A2

Başlangıç Üstü

Temel Düzey Kullanıcı

0-30

A1

Başlangıç düzeyi

Başlangıç Düzeyi

Kullanıcı


 

ç) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

d) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri halinde Uludağ Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.

e) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

Türkçe Dil Kursu ve Sınav Tarihleri Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UDAM) http://udam.uludag.edu.tr/ adresinden ilan edilmiştir.