Öğrenci Maddi Destek Komisyonu
ÖĞRENCİ MADDİ DESTEK KOMİSYONU
S.No Adı Soyadı Görevi
1. Doç. Dr. Gül DİNÇ ATA Başkan
2. Doç. Dr. Gonca DESTE GÖKAY Üye
3. Dr. Öğr. Üyesi Seda ÜSTÜN ALADAĞ Üye
4. Fakülte Sekreteri Emrah ZEYREK Yedek Üye

 

 

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNE MADDİ DESTEK SAĞLANMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine Maddi Destek Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın amacı Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere, bu ihtiyaçlarının karşılanması ya da eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerine katkı sağlamak amacı ile öğretim üyelerinin ya da kurum dışı bireysel veya kurumsal bağışçıların katkılarıyla oluşturulan maddi destek fonunun düzenli olarak veya tek seferlik karşılıksız mali yardım olarak öğrencilere dağıtılmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kayıtlı olan başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan lisans öğrencilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4’üncü Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Maddi Desteğin Kaynağı, İlkeler, Duyurular, Başvuru Şartları
Maddi Desteğin Kaynağı
MADDE 4 – (1) Dağıtılacak maddi desteğin kaynağı öğretim üyelerinden ya da kurum dışı bireysel veya kurumsal bağışçılardan oluşur.
(2) Maddi destek fonuna katkıda bulunacak bağışçıların belirledikleri oran ve sürelerdeki bağış miktarı, bağışın Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için olduğu belirtilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı bünyesindeki hesaba aktarılır.
(3) Komisyon tarafından yönetilen fon gelirlerinin kabulünü Rektör veya Dekan yapar.
İlkeler
MADDE 5 – (1) Fonda biriken miktar ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla maddi destek olarak dağıtılır.
(2) Kaynak yaratan bağışçıların ve maddi destek alan öğrencilerin kimlik bilgileri hiçbir koşulda ilan edilmez.
(3) Komisyon hesaptaki miktara göre maddi destek dağıtımında sınırlandırıcı bir takım ek koşullar koyabilir. Bu koşullar her eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında komisyonca belirlenir.
Duyurular
MADDE 6 - (1) Eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında öğrencilerin görebileceği alanlarda bulunan panolarda ve fakültemizin internet sayfasında (https://uludag.edu.tr/dis), maddi desteğin niteliği ve başvuru şartları ilan edilerek duyurulur.
Başvuru Şartları
MADDE 7 - (1) Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için maddi desteğe ihtiyaç duyan Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kayıtlı ve başarılı olan öğrenciler maddi destek için başvurabilirler. Öğrencilerin bu destekten yararlanabilmesi için;
a) Öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yılı içinde öğrenimine devam ediyor olması,
b) Disiplin cezası almamış olması,
c) Bir önceki eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamış olmak,
ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Maddi Destek Komisyonu
Öğrenci Maddi Destek Komisyonu
MADDE 8 - (1) Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Maddi Destek Uygulaması, Dekanlık tarafından oluşturulan Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Maddi Destek Komisyonu tarafından yönetilir. Bu komisyon; biri başkan olmak üzere dört asil ve bir yedek üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Komisyonun çalışmalarına fakülte öğrenci işleri birimi destek verir.
(2) Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Gerçek ve tüzel kişilerce verilecek maddi destekleri takip ederek öğrencilere duyurur ve öğrencileri maddi destek başvurusu için yönlendirir.
b) Üst yönetimce verilen kısmi çalışma kontenjanlarından ve sosyal hizmet uygulamalarından (maddi destek, ücretsiz yemek vb.) yararlanacak öğrencileri belirler ve gerekli yönlendirmeleri yapar.
c) Gerektiğinde öğrencilere doğrudan maddi destek verecek kişi ve kuruluşlar ile öğrenciler arasında karşılıklı iletişimi sağlar, aracılık işlemini yürütür.
ç) Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Maddi Destek Uygulaması ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtlarını tutar ve her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu düzenleyerek Dekanlığa iletir.
d) Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Maddi Destek Uygulamasını Dekanlık aracılığı ile duyurur, destek olunacak öğrenci sayısını belirler, başvuru formunu oluşturur, başvuruları değerlendirir, uygun bulunan öğrencileri Dekanlığa bildirir.
e) Öğrencilere verilecek destek miktarının belirlenmesini ve öngörülen süre içinde ödenmesini takip eder.
f) Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Maddi Destek Uygulamasına katkı sağlayacak bağışçıların gerekli işlemlerinin yapılmasına aracılık eder.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Maddi Destek Yapılacak Öğrencilerin Belirlenmesi, Maddi Desteğin Ödenmesi, Maddi Desteğin Kesilmesi
Maddi Destek Yapılacak Öğrencilerin Belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Maddi destek yapılacak öğrenciler, Öğrenci Maddi Destek Başvurusu Değerlendirme Kriterleri’ne göre puanlama ve mülakat yapılarak belirlenir.
Maddi Desteğin Ödenmesi
MADDE 10 – (1) Maddi destek, sadece bir eğitim-öğretim yılı için Ocak-Temmuz ayları süresince (7 ay) düzenli olarak veya tek seferlik öğrenci adına açılan banka hesabına yatırılır.
Maddi Desteğin Kesilmesi
MADDE 11 – (1) Komisyonun oy birliği ve gerekçeli kararı ile disiplin cezası alan, bir üst döneme geçemeyen veya kaydını donduran öğrencilere verilen maddi destek sonlandırılır.
(2) Öğrencinin kendi talebi halinde maddi destek sonlandırılır.
(3) Tutuklanma halinde maddi destek sonlandırılır.
(4) Maddi destekten yararlanacak öğrencinin bir işte çalışıyor olması durumunda maddi destek sonlandırılır.
(5) Yalan beyan halinde maddi destek sonlandırılır, geri ödeme talep edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 12 - (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde karar vermeye Fakülte Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 13 - (1) Bu usul ve esasların hükümleri Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu’nda kabul edildiği 05.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 - (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Diş Hekimliği Fakültesi Dekan'ı yürütür.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [17-Ara-2020 11:06]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [23-Kas-2023 10:35]

İçerik Görüntüleme : [993]